forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

ZAMAN'IN BASIN KONSEY?'NDEN AYRILMASI NE ANLAMA GEL?YOR?

Aktif .


Zaman Gazetesi'nin Bas?n Konseyi'nden ayr?lmas? tart???l?yor. Bu konuda en dikkat ekici yorumlardan biri Fehmi Koru'dan geldi. Koru, "Trkiye'deki medya dzenini sarsacak sonular? bile olabilir bu tepkinin..." diye yazd?....

FEHM? KORU'NUN YAZISI

Yeni medya dzenine do?ru

Zaman gazetesinin Bas?n Konseyi'ni terk etme karar?n? herhalde duydunuz. Bu nemli bir karard?r ve terbiye yoksunu bir tavra verilen fkeli bir tepkiden ibaret olarak grlmemelidir. Trkiye'deki medya dzenini sarsacak sonular? bile olabilir bu tepkinin...

Genelgeer kabuln aksine, 'Bas?n Konseyi' lkemizin en byk medya grubunun ?karlara hizmet etsin diye kurulmad?; Konsey'in kuruldu?u dnemde 'en byk medya grubu' diye bir durum ortada yoktu bile. Bugn de, serbest b?rak?lsalar, Do?an Grubu ierisinde yer alan baz? gazeteler ve al??anlar? Konsey'i terk etmekte tereddt gstermezler.

Bunun sebebi ?u: Her ne kadar 1988 y?l?nda kurulmu? olsa ve kurulu?unda farkl? e?ilimlerden meslekta?lar omuz verse bile, yap? ta?lar? 27 May?s askeri darbesi sonras?nda olu?mu? bir medya dzeninin koruyucusu olma amac?nda bir kadronun elindedir Bas?n Konseyi... Daha nce defalarca 'son kez' diyerek ba?kanl??? terk edece?i szn vermesine ra?men ba??nda hl 'eski medya dzeni'nin simge ismi Oktay Ek?i'nin bulunmas? bu anlamda gz a?c?d?r: Dzeni o temsil ediyor nk...

?lk zamanlarda ne yapm??, nas?l yapm?? olursa olsun, son zamanlarda, Bas?n Konseyi, kendi ahbap-avu? ili?kileri iindekileri koruma-kollama grevini yerine getirirken, ember d???nda kald??? halde dik durmay? bilmi? meslek mensuplar?na kar?? ac?mas?z davranmas?yla temayz ediyordu. Bir noktada 'yans?z' bile sayabiliriz: Kollad?klar? ve kar?? ?kt?klar?n?n hangi medya grubu ierisinde yer ald???n? fazla nemsemiyor Bas?n Konseyi...

Her lkede bas?n meslek ilkelerinin a??nd?r?lmamas? iin grev yapmak zere yap?lanmalara ihtiya vard?r. 'Gazetecilik' mesle?i bir kamu grevidir ve gazeteci halk?n haber alma hakk?n? halk ad?na kullanan insand?r. Haberin gizlenmesi, arp?t?lmas?, tersine evrilmesi, ya da gazetecilik ad? alt?nda ki?isel ve zmresel ?karlar pe?inde ko?ulmas?, 'gazeteciyim' diye brnlen postun insanlar?n ?eref ve haysiyetlerini ayaklar alt?na almak iin kullan?lmas? bir biimde nlenmelidir; meslek kurulu?lar?n?n temel grevi budur.

Zaman gazetesinin Bas?n Konseyi'nden ekilmesi i?te bu sebeple bir dnm noktas? olabilir...

Bugnk haliyle gzlerden titizlikle saklanmak istenen 'statkocu' grntsne brnecektir Bas?n Konseyi... Ba?kan? dahil nemli grevlerinde bulunanlar?n 27 May?s sonras?nda cuntac? askerler taraf?ndan kurulmu? nc gazetesinden beri birliktelikleri daha fazla dikkat ekecektir szgelimi. Karara muhatap edilen ki?ilerin mensup olduklar? medya gruplar?na de?il de ?ikyet edilen ki?ilerin e?ilimleri gz nnde tutularak kararlar? zerinde yap?lacak bir inceleme sa?l?kl? bir tablo ortaya ?karacakt?r.

Daha nce Konsey'i terk eden di?er yay?n organlar?na Zaman'?n da kat?lmas? gereklerin daha kolay anla??lmas?n? sa?layabilir.

Farkl? bir geli?meye de yol amal? bu yeni durum ve Bas?n Konseyi d???nda yeni bir mesleki yap?lanmaya gidilmeli...

 

Gazetelerde 'okur temsilcisi' olarak grev yapan meslekta?lar var. Bulunduklar? her yerde mesleki kayg?lar?n? terk etmemi? ve srekli ele?tirel konum alm?? sayg?n ba?ka pek ok isim de bir ?rp?da say?labilir. Bir ekirdek kadro, mesleki hassasiyetlerine gvendi?i daha kimler varsa onlar? da yan?na alarak geni? kapsaml? bir hareket ba?latabilir.

 

Hareketlenmenin Do?an Grubu'nu da khnemi? Bas?n Konseyi konusunda yeniden d?nmeye sevk edece?ine emin olabilirsiniz.

 

fke iyidir, ama ak?ll? bir eyleme dn?rse daha da gzelle?ir.

 

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri