Yazdır

GAZETEYE PARA VAR, PEK? S?TES?NE?...

Aktif .

M. SERDAR KUZULUO?LU
serdar_kuzuluoglu1980de Avustralyal? Rupert Murdoch taraf?ndan kurulan ve pay? azalm?? olsa da halen ailenin kontrolnde yoluna devam eden News Corp. dnyan?n en byk medya gruplar?ndan biri durumunda.
Gazete, dergi, televizyon, radyo, mzik ve film yap?mevleri, uydu platformu ve internet sitelerinden olu?an geni? bir yelpazede dev bir ierik a??n? kontrol ediyor. Trkiyedeki varl??? ?u an iin Fox TVden ibaret. Grup asl?nda prensip olarak ?ngilizce konu?ulmayan lkelere yat?r?ma s?cak bakm?yor.
News Corp, zaman iinde dnyan?n drt bir k?esinden sat?n ald??? irili ufakl? medya ?irketleriyle dnyan?n gndemini belirleyen en nemli merkezlerden biri haline geldi. Dikkat eken al?mlar? aras?nda 2005te 580 milyon dolara ald??? MySpace.com sitesi ve 2007de 5 milyar 600 milyon dolara ald??? Wall Street Journal gazetesi bulunuyor.
Trkiyede pek ad? gemese de MySpace dnyan?n en ok ziyaret edilen sosyal a?? unvan??n daha ik ay ncesine kadar koruyordu (art?k o unvan Facebookun). Kurucular? aras?nda yer ald??? ve yzde 45ine sahip oldu?u TV yay?n platformu Hulu.com bugn ABDnin en byk ikinci kablo TV a??ndan daha fazla izleyiciye ula??yor. ?nternetteki yat?r?mlar? bunlardan farkl? 15 giri?ime yay?l?yor.
zetle son a?klad??? mali dnem raporuna gre y?ll?k 33 milyar dolara yak?n ciro ve 5.4 milyar dolar net kr yapan bir olu?umdan sz ediyoruz.
Ne var ki btn bu bol s?f?rl? gelirlere ra?men Ba?kan Rupert Murdoch ve Avrupa operasyonunu yrten o?lu James Murdoch fena halde tedirgin. nk rzgr bir sredir ters esiyor, yelkenler dola??yor, rota ?a??yor.
Murdoch ?mparatorlu?unun temel ald??? nokta, gndem olu?turma gcn ekonomik getiriye dn?trmek. Yani btn bu ark?n dnmesi ve sistemin i?lemesi, mecralar?n kendi stne d?en rol ba?ar?yla oynayarak hedef kitlesine ula?maya devam etmesine ba?l?.
Bu konudaki h?rs?n ula?t??? en vah?i noktay? ABD Ba?kanl?k seimleri s?ras?nda Barack Obamaya kar?? yrttkleri karalama kampanyas?nda deh?etle takip etmi?tik.
?yiyi, kty, do?ruyu, yanl???, mant?kl?y? ve mant?ks?z? belirleyebilirsen, her trl oyunu da kazan?rs?n; bunda srpriz bir ?ey yok. Fakat bunun iin de toplumun hemen her ya? ve ilgi grubuna hitap edebilen farkl? mecra ve markalar? diri tutabilmek gerekiyor. stelik arada hibir parazite izin vermeden.
James Murdoch geti?imiz hafta Britanyada yapt??? bir konu?mada BBCyi kastederek devletin habercilik yapmas?n?n zgr habercili?e ve o?ul d?nceye vurulan bir darbe oldu?unu syledi. Halktan al?nan bedellerle yay?n yapan BBC ona gre haks?z rekabete yol a?yordu. 20 y?l nce babas?n?n neredeyse ayn? cmlelerle yapt??? bu konu?may? tekrarlamas?n?n ard?nda Murdoch matematik bir gerek yat?yordu. Grubun Britanyada hizmet gsteren Sky televizyonunun bu y?lki zarar? 3.4 milyar dolara ul?am??t?..
Grubun tek derdi Sky TV de de?il stelik. Bilgisayarlar?n ve ak?ll? ta??nabilir cihazlar?n art???, internet eri?iminin ucuzlamas? ve yayg?nla?mas?, ki?isel yay?nc?l?k aralar?n?n o?almas? gibi etkenlerle medya sektr btn dnyada, her mecras?yla tarihinin en sanc?l? anlar?n? ya??yor. Gazete tirajlar? d?yor, dergiler bir bir kapan?yor, televizyon izleme oranlar? d?yor, filmlerin gi?e ve DVD has?latlar? geriliyor...
Yine Murdoch grubuna bakarsak, toplam gelir bir nceki y?la gre 1,5 milyar dolar gerilemi? durumda. News Corpun gazetelerinden elde etti?i kr 216 milyon dolardan 7 milyon dolara d?t! Seneye byk ihtimal zarar grnyor.
Bu denklemde ibrenin srekli tepeye ?kt??? tek mecraysa internet. Ancak o da kendi do?as? gere?i bunlar?n aras?ndaki bizzat en etrefilli sorun. nk bedava. Reklam gelirleriyse mecralar?n oklu?u nedeniyle olduka kk dilimlere da??lm?? durumda.
Medyan?n elindeki tek koz insanlar?n hl haber alma, karar edinme iin yneldi?i web sitelerinin byk o?unlukla yine kendi markalar?n?n web uzant?lar? olmas?. Tamamen webde var olmu? ba??ms?z ierik kaynaklar? yok denecek kadar az. Olanlar da bir bir yine bu trstler taraf?ndan sat?n al?n?yor.
Geen ay Rupert Murdoch liderli?inde toplanan uluslararas? medya kurulu?lar?n?n yneticileri web iin cretli ierik modeline ynelik ortak bir giri?imi tart??t?lar. Onlara gre bedava haber tketiminin srdrlebilir bir taraf? yoktu. are olarak topluca cretli abonelik sisteme gemeyi buldular. Unutmak istedikleri ?eyse ?u ana kadar bunu deneyen hibir kurumun ba?ar?l? olamad???yd?.
?nternet tamamen kendine zg yan gelir modelleriyle bezeli bir yap?. Haberden paray? telefoncu, telefondan paray? operatr, ierikten paray? yaz?l?mc? kazanabiliyor. Haberci tut, haber yap, sat zetindeki s?radan, khne mant???n?nsa hibir ?ans? kalmad?. stelik sadece bir arama ve bir t?klama tede yzlerce, binlerce alternatifin oldu?u bir alanda bu yapt?r?m?n tutma ihtimali yok.

Peki ne olacak? O da ba?ka bir yaz?n?n konusu.
RAD?KAL

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri