forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Fehmi Koru'dan Yi?it Bulut'a 'abi' tavsiyesi...

Aktif .

fehmi-koruBa?bakanl?k Ba?dan??manl???'na atanan Yi?it Bulut bu kez de 'Ba?bakan için gerekirse ölürüm' sözü nedeniyle tart??man?n göbe?inde. 

Yi?it Bulut'un bu sözü medyada tart??ma konusu olurken, en dikkat çekici de?erlendirme Fehmi Koru'dan geldi. Koru, Bulut'a ba?bakan?n korumas? olmad???n? hat?rlattt? ve dan??manlar?n ba?bakan? alk??lamak de?il ona do?ru yolu göstermek gibi bir görevi oldu?unu yazd?... 

(...) 

Bir devlet adam?na ‘onun için ölecek kadar’ ba?l?l?k duyan biri iyi bir ‘dan??man’ olabilir mi?

Devlet adamlar? kendilerine ölesiye ba?l? insanlar? yanlar?nda bulundurmak isteyebilirler; sadakat onlar için birincil önemde bir özellik ta??yabilir. Kendini devlet adam?n?n önüne atarak kur?una hedef hale getirmi? sad?k insanlar pek çok ülkede görüldü. Eminim, Ba?bakanl?k korumalar?n?n hepsi, öyle bir durumda, gözü kapal? kendilerini ona siper ederler...

Ancak ‘dan??man’ s?fat? ta??yan birinden böyle bir davran?? tarz? herhalde beklenmemeli. Ondan beklenen, daha farkl? özelliklere sahip olmak, sadakatini ba?ka biçimde göstermektir...

‘Ekonomi ba?dan??man?’ kendi alan?na giren konularda sa?l?kl? veriler sunman?n yan?nda, kendisine dan??an devlet adam?n?n do?ru kararlar almas?n? sa?lamal? ve ba?ar?s?na katk?da bulunmal?d?r. Onu sevenlerin say?s?n? art?rd???, içte ve d??ta ona yönelik alg?y? daha olumlu hale getirdi?i ve ‘devlet adam?’ görüntüsünü peki?tirdi?i oranda görevini yapm?? olur bir ekonomi dan??man?...


Tayyip Erdo?an’?n, kendisi için ölecek de?il, gerekti?inde kellesini vermeyi bile göze al?p kendisine do?rular? söyleyecek dan??manlar? yanlar?nda bulunduran tarihimizin önemli simalar?ndan farkl? olaca??n? hiç sanm?yorum.

(...) 

Ba?bakan Erdo?an, eminim, kendisine ‘dan??man’ atarken iyi bildi?i bu tarihi olaylar? zihninden geçiriyordur...

Devlet adam?n?n yan?nda yer alanlar, hep onun ho?una gidecek görü?ler aç?kl?yor, en kritik anlarda a??zlar?n? açm?yor, gördükleri yanl??l?klar kar??s?nda seslerini ç?karm?yorlarsa görevlerini iyi yapm?yorlar demektir...

 

Herhalde yeni dan??man?n? bu yolda uyarm??t?r Tayyip Bey, ama sözün sahibi sütun arkada??m, ben de görü?ümü aç?klayay?m istedim.

http://haber.stargazete.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri