forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

elif_cakir

Elif ak?r yazd?, Fehmi Koru destek verdi, Mehmet Y?lmaz yalanlad? derken Elif ak?r tekrar konuyu ele ald? ve Y?lmaz'? eski eleman? Ersin Kalkan'?n szleriyle s?k??t?rarak ad?m ne geti.

??te Elif ak?r'?n Star Gazetesi'ndeki tekzibe tekzip yaz?s?:

Mehmet Y?lmaz'?n Sorunlu A?klamas?

28 ?ubat soru?turmas? belli ki medya cenah?ndan baz? ki?ilerin sinir sistemini fena halde h?rpal?yor. Mehmet Yakup Y?lmaz?n bu k?ede yay?nlanan son yaz?y? tekzip ederken tak?nd??? tavr? grnce, acaba o da m? sinirleri y?prananlardan diye d?nmekten alamad?m kendimi.

zrmz kabahatimizden byk olmas?n! ba?l?kl? yaz?mda, gazeteci Ersin Kalkan?n aktar?mlar?na dayanarak bir olay? payla?t?m.

zeti ?uydu, diyordu ki Ersin Kalkan: ?emdin Sak?k?n and?lanan gerek ifadelerine ula?t?m, yaz? dizisi yapacakt?k, ilk gn yay?nlad?k ikinci gne haz?rlan?rken gazeteye evik Bir gelmi? bir tak?m gr?meler yapm?? ve ard?ndan Sak?k?n ifadelerinin yay?n?na devam etmedik, durduruldu.

***

Y?lmaz zetle bu olay?n ya?anmad???n?, Kalkan?n kendilerine getirdi?i ifadenin tek seferde yay?nland???n? sylyor.. stne stlk meseleyi yeni bir 28 ?ubat and?l??? olarak nitelendirerek, neredeyse bu sat?rlar?n yazar?n? da z?mnen and?lama yapmakla sulayacak kadar kontrol kaybediyor... Dedim ya, 28 ?ubat soru?turmas? birilerinin fena halde sinirlerini y?prat?yor galiba...

Bu sinir bozuklu?undan olsa gerek, benim bu olay zerine sordu?um sorulara cevap vermek yerine, Milliyet binas?nda patron kap?s? yok, garaj kap?s? var diyerek konuyu suland?rmaya al??m??, iyi mi?

Kald? ki aktard???m hadiseyi dile getiren Ersin Kalkan y?llarca Do?an Grubunda al??m?? bir gazeteci, bu bir... Kalkan, anlatt??? olay?n d?? pencere tan??? de?il, znelerinden biri, bu iki... Y?lmaz?n, bana ve Fehmi Koruya cevaben kaleme ald??? Bir yalan zerine zorunlu a?klama yaz?s?na cevap yine Ersin Kalkandan geldi:

?emdin Sak?k?n and?lanm?? gerek metnine ula?t?m. 25 May?s 1998de Kanal Dden haberin tan?t?m anonslar? gemeye ba?lad?. 26 May?sta dizinin ilk blm yay?nland?. O gn beni ba?ta R?dvan Akar ve Mehmet Ali Birand olmak zere ok say?da insan arad?. Hatta Ertu?rul zkk. Tahmin edece?iniz zere bu aramalar sadece tebrikten ibaret de?ildi, bir k?sm? da lm tehditleri ieriyordu. ?leden sonra gazetede bir dalgalanma oldu, evik Bir gelmi? dediler. Garaj kap?s?ndan giri? yapt???n? ve Birin yakla??k 1.5 saat sonra da ayr?ld???n? ?rendim. Haberin ba??na bir ?eylerin gelece?ini anlam??t?m... Ertesi gn, sabah erkenden gazeteyi at???mda dizinin kalan?n?n sayfalardan utu?unu grdm. Y?lmaz?n odas?na girip sebebi sordum. zgnd, yasakland? dedi. Tedbir karar? ?km??t?. Karar? grmek istedi?imi syledim. Bu karar ortal?kta yoktu.

***

M.Y.Y?lmaz?n gazetesinin yaz? i?lerini teslim etti?i isimlerden birisi olan, y?llarca Radikalde, Hrriyette al??m?? olan Ersin Kalkan?n znesi oldu?u yak?n gemi?in nemli bir medya olay?n?n kayda gemesi gerekiyordu, ben de bunu yapt?m. S?radan bir isim olmad??? gibi sokaktan dinledi?im birisi de de?il. Ya?anm?? hadisenin bizzat znesi. Yoksa ben ne M.Y. Y?lmaz?n evik Birle gr?t?n yazd?m ne de evik Bir korkusuyla hareket etti?i iddias?nda bulundum. Ersin Kalkan?n bana aktard??? olay zerine sordu?um sorulara yan?t vermesi gerekirken, tuhaf bir tav?rla beni tekzip eden bir yaz? kaleme al?yor ve beni hedefe koymaya al???yor.

Ayr?ca bu tuhaf olay?n di?er bir znesi olarak Y?lmaz?n da ?k?p hay?r yle de?il deme hakk? elbette var benim de bu durumda bunu aktarma sorumlulu?um. Ancak bunu yapmak yerine bu sat?rlar?n yazar? and?lama ile sulamaya getiriliyorsa o zaman yaran m? var? diye sorarlar...

Sahi niye gocunuyorsun?

Son sz Ersin Kalkan?n: Btn bunlar olup biterken k?l?n? k?p?rdatmayan, tek bir soru?turma amayan savc?lar ve yarg?lar neden benim insanlar?n bo?azlanmas?n? nleyecek olan haberimi birka saat iinde durdurdular? Kimdi bu savc?lar ve yarg?lar? Masum insanlar? kr kur?unlar?n nne sren bu adaletsiz, tiyniyetsiz hukuk adamlar?n?n da yarg?land???n? grene kadar sorular?m?n pe?inde olaca??m. Asla unutmayaca??m.

Biz de unutmayaca??z...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri