forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz_semerci_300YAVUZ SEMERC? - HABERTÜRK

Sosyal medya, gazetecileri ve yazarlar? s?n?rlar m?? Ya da kurumlar?n? temsil eden ki?iler sosyal medyay? istedi?i gibi kullanabilir mi?


Pek çok arkada?,  bir önceki yaz?m? “sosyal medyada yasakç? zihniyeti savunmak” olarak yorumlam??.

Tart??ma yeni ba?lad???ndan, yeni yakla??mlara yabanc?l?k çekenler olabilir. Ya da ben kendimi iyi ifade edemedim.

Gazetecilik ki?isel bir üretimi ifade eder. Ne kadar ekip halinde çal???lsa da, böyledir. Unutulmamas? gereken bir ba?ka nokta da, gazetecilerin (yazar da olsa) çal??t??? kurumu temsil etti?i gerçe?idir.

Bazen çal??t???n?z kurum nedeniyle haber size ula??r, bazen de gazeteci kimli?iniz art?k kurumdan ba??ms?z haber toplamak için yeterlidir.

Gazeteci ve yazar kendisinden beklenen i?i yerine getirdi?i için para al?r. Yazar yaz?s?n? yazmak, gazeteci haber kovalamak zorundad?r.

Bunlar basit gerçekler.

Sosyal medya kullan?m?na yönelik tart??malar bu basit gerçeklerin neresine dokunuyor?

Bir önemli nokta var:

Sosyal medyay? aktif kullanan gazetecilerin hangi s?n?rlarda dola?aca??n? belirleyen en önemli parametre, gazetecinin çal??t??? mecran?n niteli?i olu?turuyor. Örne?in bir gazete yazar?n?n bir konuya nas?l bakt???n? merak edenler o gazeteciyi sosyal medyada takip ederek tatmin olabilirler mi? Ya da bir yazar olaylara bak???n? örne?in Facebook’da yaz?yorsa, o yazar?n bir sonraki gün yazaca?? yaz?n?n bir de?eri var m?? Bir gazete patronu o yazara neden para ödemeye devam etsin?

Ayn? ?ekilde bir gazeteci, kurumu ad?na haber toplarken, toplad??? bilgiyi sosyal medyada kullanabilir mi? Kullan?r ise bu durum i? akdini fesih etmeye yeterli bir neden midir?

Görüldü?ü gibi biz gazetecilerin hayat?na giren yeni bir tart??ma var. Konuya “özgürlüklerimiz k?s?tlan?yor” ?eklinde bakanlar yan?l?yor. Kimse özgürlüklerin k?s?tlanmas?n? kabul etmez. Ancak medya kurulu?lar?n?n da bir ticari kurulu? oldu?u ve sat?n al?nma ihtiyaçlar?n? korumak zorunda olduklar? unutulmamal?. Burada bir tercih söz konusu. Hem gazetede kö?e yazay?m, hem Twitter’da Facebook’da istedi?imi yazay?m en az?ndan medya sahipli?i taraf?ndan kabul edilemez oldu?unu hat?rlatay?m.
Üstelik i? bununla s?n?rl? da de?il. Medya kurulu?lar?, çal??anlar?na sosyal medyada takipçisi olduklar? ki?i ve kurumlar hakk?nda da uyar?lar yapmaya ba?lad?. Örne?in Washington Post diyor ki;

“W.Post’da çal??an gazeteciler, bizim gazetecilik itibar?m?z? zedelemek için kullan?lacak siyasi ,dini, cinsiyetçi ?rk politikalar?yla ilgili ve di?er meselelerde önyarg? olarak anla??labilecek  veya kay?rmac?l?k olarak görülebilecek her türlü yaz? ,tweet ,foto?raf ve video içeri?i payla?maktan kaç?nmal?d?r. Bu önlem ayn? ?ekilde bir kurum veya ki?iyi internette takibe alma, arkada? olarak ekleme ,gruba kat?lma gibi i?lemlerde de al?nmal?d?r . Editörlerin izni olmaks?z?n ve haberi haz?rlarken ?effafl?k  standartlar?n?  korumaya devam etmek üzere, W.Post’da çal??an gazeteciler yapt?klar? haberle ilgili bir konuda taraf belli edecek ?ekilde hiçbir sosyal a?? kullanamazlar.”


Bir ba?ka ifade ile örne?in Facebook veya Twitter’da “takibe al?nan ki?iler bile kontrol edilmeli” diyenler var.

Korkar?m, “ben istedi?imi yazar?m, istedi?imi takip ederim, istedi?im tart??malar? yapar?m” diyenler yak?n zamanda çal??t?klar? kurumlarla çat??ma noktas?na gelecek. Anlatmaya çal??t???m?n özeti budur…

http://www.haberturk.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri