forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

REHA MUHTAR'DAN REYT?NG'DE ??KE ANILARI...

Aktif .

REHA MUHTARRPolisin yapt??? ?ike operasyonu televizyoncular?n kucaklar?ndakini dökmesine neden oldu. Bunlardan biri olan Reha Muhtar, 10 y?l önce ya?an?lan bir olay? Vatan'daki yaz?s?nda aktard?... 

CANLI YAYINDA RÜ?VET?N 10. YILINDA TELEV?ZYONDA ??KE SKANDALI...

Dün “televizyonlarda ?ike operasyonu” ba?lamadan önce eski haber müdürüm Taner (Dileklen) arad?...

Kanaltürk’te iç yap?mlar müdürü...

“Televizyon program?n?n ortas?nda rü?vet pazarl??? yapt?r?p, numaralar? al?nm?? paralar? saptayarak, polise canl? yay?nda bask?n yapt?rd???m?z ve canl? yay?nda naklen rü?vet verilmesini yay?nlad???m?z o Ate? Hatt? program?n?n 10. y?l?yd? 8 Aral?k tarihi” dedi...

“Yapma Taner” dedim, “10 y?l oldu mu?.. ”

Polisle birlikte kamera beni çekerken, stüdyodan kalk?p Taner’e rü?vetin verildi?i yere gidiyordum...

Bunca y?ll?k yay?nc?l???ma kar??n kalbim küt küt at?yordu...

Polis kelepçelerini haz?rlam?? arkamdan geliyordu, rü?vet veren ki?ilere suçüstü yap?p yakalamak üzere...

Stüdyoda seyirciler bekle?iyordu ne yapaca??m diye...


***


Rü?vet veren ki?ilerin cep telefonlar?n? bir vesileyle kapatt?rm??t?k...

Yay?nda tan?d?klar? birileri onlar? rü?vet verirken görür de telefonla uyand?r?r diye...

Rü?vetçiler; rü?vet verirken bütün Türkiye gizli kameradan onlar? izliyordu...

Rü?vetçilerin ise bundan haberi yoktu...

Onlar i?ini halledecek diye Meclis’te çal??t???n? zannettikleri Taner’e rü?vet paralar?n? veriyorlard? o s?rada...

Ben de d??arda bu rü?vetin verilmesini izliyordum polisle...

Paralar verildikten sonra kap?y? aç?p suçüstü yap?lacakt? canl? yay?nda...

Ate? Hatt? stüdyosunda insanlar nefeslerini tutmu? bekliyorlard?...

Her ihtimale kar?? birisine bir ?ey olur diye bir ambulans tutmu?tuk, d??ar?da bekliyordu...


***


O zamanlar bir ünlünün etti?i “Rü?vetin belgesi mi olur pe... nk” sözünden esinlenmi?, “O belgeyi canl? yay?nda biz ç?kart?r?z” demi?tik...

Paran?n verildi?i kap?dan içeri girerken, kötü olmu?tum...

Rü?vet verdi?i görüntülenen adamlar?n, üzerine gidememi?tim...

Onlara kamera tutmakla yetinmi?tim...

Soru bile sormam??t?m canl? yay?nda...

Ne olur ne olmaz, “inme” iner adamlara diye...


***


Nerden nereye?..

Habercilik yaparak, habercilik yaparken rating alarak, canl? yay?nda rü?veti belgeleyen televizyon yay?nc?l???ndan, dün geldi?imiz nokta televizyon yap?mc?lar?n?n “rü?vet vererek rating cihaz? bulunan evlerdeki deneklere manipülasyon yapt?klar? iddas?yla” gözalt?na al?nmalar?d?r...

Bir televizyon yay?nc?s?, ?öyle veya böyle kamu görevi yapan bir insan, nas?l yapabilir bunu?.. Hangi ihtirasla, saikle, rating cihaz? bulunan deneklerin evlerini ö?renip, onlar? hediyelere ve paraya bo?arak izlenme oranlar?n? de?i?tirmeye çal???r?..

Umar?m bu iddialar?n hiçbiri do?ru de?ildir...

Umar?m bunlar?n hepsi, yalanc?lar?n, iftirac?lar?n, çekemeyenlerin kuru iftiralar?ndan ibarettir...


***


Yok e?er öyle de?ilse...

E?er bir televizyoncu böyle bir olay? yapmaya tevessül etmi?se, o kirli düzenin aktörleri büyük bir töhmet alt?ndad?r...

Bir haber merkezinin can?n? ortaya koyarak televizyon canl? yay?n?nda, Türkiye’deki rü?veti canl? yay?nda naklen yay?nlamas?n?n 10. sene-i devriyesinde, televizyoncular yap?mlar? için rü?vet vermekten gözalt?na al?n?yorlar...

Rating almak ay?p de?il...

Ay?p de?il dürüst habercilik yaparak, can?n? di?ine takarak, rating almak...

Ay?p olan, daha do?rusu günah olan vebali a??r olan, “rü?vet verip, ratingleri de?i?tirmek... ”

Dün A Haber’de Yay?n Yönetmeni olan eski haber müdürlerimden Yüksel (Alt?nta?) “Abi bu olay televizyonda ?ike skandal? olarak görünüyor... Araba göndereyim, ne olur canl? yay?na ba?lan... ” dedi...

Eski yönetmenim, ?imdi SHOW TV Genel Müdür Yard?mc?s? Caner Erdem, eski spikerim Saba’n?n program?na gelmem için günlerdir yalvar?yor...

Biraz beklesin arkada?lar...

Hele bir soru?turmalar ve sonuçlar ortaya ç?ks?n...

“Yay?nc?l??? kirletiyorlar” diye tukaka edilmeye çal???lan dürüst insanlar tarihin do?ru yaz?lmas? için konu?acaklar az sonra...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri