forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYANIN KATI, SIVI, GAZ HALLER?!

Aktif .

avni ozgurell

AVN? ÖZGÜREL - RAD?KAL

Kuyru?u dik tutma çabalar?; ahbap çavu? tak?m? ya da ülkede ne olup bitti?inin fark?nda olmayan ‘beyaz’lara hitaben sergilenen ma?duriyet gösterileri bile bir süre sonra etkisini yitiriyor, durumu gizlemeye yetmiyor!

Gerçek ?u ki Türkiye’de bas?n/matbuat/gazete/medya nam?na kayda de?er pek bir ?ey kalm?? de?il. Mevcudun hülasas?, sesini zar zor üç-be? ki?iye ula?t?rabilen dolay?s?yla kamuoyu olu?turma kabiliyeti bulunmayan küçük bir grupla art?k ne siyasetin ne ahalinin kaale almad??? ama sesi fazla ç?kan sab?k genel yay?n yönetmeni makulesiyle ?urekas?! Eski deyimle erkan-? erbaa! 

Tablo ?imdilik bu!
Durum hep böyle miydi, yoksa son üç-be? y?lda m? bu hale geldi? Dünün burnundan k?l ald?rmayan, ba?bakanlar? aya??na getirten, bakan tayin eden, hükümet kuran, hükümet y?kan kuvvetine ne oldu? Neden t?rnaklar?n? ç?karmaz oldu, neden sürekli yalanma halinde? Ak Parti çok ceberut, Tayyip Erdo?an kimseye göz açt?rmayan bir despot da o yüzden mi eli, aya??, dili, kolu kesildi kalem erbab?n?n? Bunlar ve benzeri sorular?n cevab?n? ararken kestirme yollarda gezinmek, perakende foto?raflara bakmak yan?ltabilir. 

Oyunun sonu geldi
Uzun uzad?ya tarih sayfalar?n? çevirmeye ba?lay?p zihninizi buland?rmak istemem. Zaten buna gerek de yok. Bugünü anlamak için geride b?rakt???m?z son i?aret ta??na bakmak, onu do?ru okumak kâfi asl?nda. Son i?aret ta??, yani medyan?n Türkiye’yi yönetme, siyasetin çat?s?n? ?ekillendirme iddias?n? –hatta talebini- ortaya koyup amiyane tabiriyle siyasete ‘rest’ dedi?i 1997’yi okumaktan söz ediyorum! Gerisi kendili?inden geldi.
Biraz açay?m: Sa?duyu sahibi, sezgisi derin, sava? görmü?, yük kald?rm?? âkil büyüklerini yitirdikten sonra keyif ehli ikinci ku?a??n elinde kiral?k/dev?irme ak?llarla hareket eden büyük sermayenin medya üzerinden medyaya emanet sergiledi?i kurgudan söz ediyorum. Hani ?u; ABD’nin farkl? bir oyununun olabilece?ini öngörememe, ordunun Pentagon çarpan? olmaks?z?n homurdanma ötesinde k?p?rdayamayaca??n? hesap edememe, Almanya’ya haddinden fazla güvenme, Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli’yi hafife al?p Mesut Y?lmaz ve Tansu Çiller’i gere?inden ziyade önemseme sonucu ba?ar?s?zl??a u?rayan kurgu! Biraz daha açay?m: Büyük yenilginin, yani Refah Partisi kar??s?nda bütün partilerin kaybetti?i, zar zor Anayasa Mahkemesi marifetiyle durumun toparlanmaya çal???ld??? ortamda zuhur eden Ak Parti’nin mevcut siyasete son darbeyi indirmesini takiben ABD’nin Türkiye’de demokrasinin varl???n? önemsedi?inden de?il, çizgi d???na ç?k?p NATO ordusu oldu?unu unutan TSK’yi hizaya getirme karar?yla harekete geçip Ergenekon dü?mesine basmas?yla ya?anan bozgun!..
Olan bitenin ABD’nin/uluslararas? sistemin talebi; yan? s?ra Ankara’da devlet çekirde?inin de?i?im karar? ve devlet refleksi oldu?unu fark etmeyip bunu meydan? bo? bulan Ak Parti’nin cumhuriyetle hesapla?ma hamlesi sanan ve neye u?rad???n? anlayamad???ndan içine sürüklendi?i kafa kar???kl??? sebebiyle siyaset sahnesinde Ak Parti kar??s?nda ba?ar? elde etmenin tek çaresinin miad? geçmi? CHP ve ‘Alt? Ok’u tarihe tevdi etmek oldu?unu fark etmeyen, dolay?s?yla “Bu partinin kontrolünü ele geçirmemiz laz?m” deyip son bir umutla CHP’ye uzanan siyasi tecavüz heveslilerinin cezaevinde biten tirajikomik maceras?ndan söz ediyorum. Keza darbenin nereden/kimden geldi?ini fark eden Deniz Baykal’?n itiraz? üzerine belden a?a?? savrulmaya ba?layan yumruklardan...
Oyunu kaybeden, akl?na uyanlara verdi?i zarar?n havsala al?r boyutta olmad??? bilinen ancak bata?a sürükledi?i insanlar içinde cezaevine dü?enlerin bir süre sonra canlar?na tak edip konu?maya ba?lamas?ndan ve birilerinin kendisini sigaya çekip tetikçili?ini yapt??? insanlar? satmaya zorlanmaktan korktu?u için önüne ç?kan her dala tutunmaya çal??an medyatik ?ap?all???n sahneye sürdü?ü, ?arap uzmanl???ndan umre yarenli?ine, spermden iç çama??r? markas?na, Said Nursi’den Fethullah Hoca muhabbetine, oradan Ahmet Kaya’n?n mezar?na savrulan, her savrulu?unda çaresizli?ini ve pani?ini sergileyen ar damar? çatlam??l?ktan söz ediyorum.
Neyse ki sonu geldi bu oyunun. Dünyada e?i benzeri görülmemi? ?ekilde bas?n? meslek örgütlerinden soyutlay?p ç?kar çark?n?n di?lisi, gazetecilik mesle?ini yar?/tam zamanl? i? takipçili?ine dönü?türen; ki?iliksizli?i ça?da? gazetecilik normu olarak tebcil eden madrabazl???n sonu bu. Kendine ayd?n diyen okur-yazar tak?m?n? Tayyip Erdo?an’la ilgili dü?üncesini soran yabanc? bas?na isimleri yay?mlanmamak/aç?klanmamak kayd?yla konu?ur hale getiren veresiyeci zihniyetin sonu..
Sab?k genel yay?n müdürü ve ?urekas?n? i?aret edi?ime bak?p ona önem atfetti?imi, olan biteni onunla izah etti?imi dü?ünmenizi istemem. Birilerini, bir ?eyleri, bir zihniyeti, bir dönemi temsil ediyordu o. Ast??? ast?k, kesti?i kestikti. Kat?yd? bir zamanlar! Ta ki ‘Ya herru ya merru’ deyip, mensubu oldu?u grubu büyük sermayenin sözcüsü yapt?ktan sonra kavgada cepheleri, saflar? tanzim edecek, tereddüt içinde olanlar? angaje hale getirerek “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” ilkesini Ak Parti’yle kavgas?na hâkim k?lana kadar... 

Rüzgâr?n eli kula??nda
Sonras? malum. Her ?ey bir anda yerle bir oldu. Her ?eyi bir ?eye dayam??lard?, bir ?ey y?k?l?nca her ?ey y?k?ld?!
Y?llar y?l? zirvede oturmu?, derinin derinine vak?f oldu?u kabul edilen, her söyledi?ine keramet atfedilen insan?n hiçbir öngörüsü gerçekle?memi?ti. “Netice söyledi?im gibi olacak, bana güvenin” dedi?i ne varsa tutmad?, aksi gerçekle?ti. Askerin tavr?, yarg?n?n tepkisi, referandum, seçim... Bir oldu, iki oldu... Derken ona el veren, onu vekil k?lanlar bir bir s?rtlar?n? döndüler. Eridi o kat? insan, yumu?ad?. A?ina olmad???, görülmesi hayra yorulmayacak yerlerde gezmeye, dilini, zihnini ve kula??n? al???k olmad??? tatlara, kavramlara, seslere açmaya ba?lad?. O k?vamda idare etti bir süre. ?u ara son demde gaz halini ya?amakta. Bu?usunun, kokusunun hâlâ yo?un ?ekilde hissediliyor olmas?, ortal?kta esinti olmad???ndan. Ama vakti eri?ti, vade doldu. Yak?nd?r, rüzgâr?n eli kula??nda.

 

http://www.radikal.com.tr

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri