forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

LALE DEVR? SONA ERD?, MEDYACI ARKADA?LAR...

Aktif .

ET?KETLER:Taha K?vanç

taha kivanc_buyukTAHA KIVANÇ - STAR 

Yaz?lar?ma verdikleri tepkiler ilginç: Arkada?lar asl?nda korkmuyor, hatta korkanlar?n olamayaca??na inan?yorlar imi?... Korkan ba?kalar?ym??; Tayyip Bey korkusu medya da?lar?n? titretiyor” diyor biri... 

“Korkuyorum” diyene “Korkma arkada?, gazeteci milleti korksa da mücadele eder” akl?n? vermeyi ‘ahlâks?zl?k’ sayd?klar?n? da bu sayede ö?renmi? olduk.

 Ne güzel... Etrafa ahlâk dersi vermeye kalk??t???na göre, içinde hâlâ bir ?eyler var demek...

Olay?n ba?lang?c?n? hat?rlatay?m: Amerikan TIME dergisi Ba?bakan Tayyip Erdo?an’? kapak yapaca?? say? için muhabirlerini Türkiye’ye gönderdi. Muhabirlerden biri, iki ‘büyük’gazetecinin, ‘ismini vermemesi ?art?yla’ kendisiyle konu?tuklar?n? yazd?. Korkuyorlarm?? çünkü... Köhnemi? ‘amiral gemisi’nin üç yazar?, birer gün arayla, “Kimmi? bu isimlerini vermeye korkan büyük gazeteciler?” sorusunu i?ledikleri yaz?lar yazd?lar...

Kendileri ‘büyük yazar’ ya... Ben de bundan hareketle, amaçlar?n?n, “TIME’a konu?an ben de?ilim” mesaj? vermek oldu?unu ç?tlatt?m. Patronlar? çok hassas, önalmak niyetiyle böyle bir yola ba?vurmalar?n? do?al kar??lad???m için...

Vaktiyle kendisine “Siz bu gazetenin hisse senetlerinin sahibisiniz, gazete bizim” diye ç?k??anlara hak verdi?i bilinen Ayd?n Do?an’?n, son zamanlarda, masaya vurarak, “Bu gazeteler, kanallar benim, benden habersiz ku? uçmayacak” dedi?ini duymu?lu?um var da ondan...

Gazetecili?in zor zamanlar?n? hat?rlat?p “Gazeteci cesur olur” dememden neden rahats?zl?k duydular acaba? Gazetecilik dünyan?n en tehlikeli mesleklerinin ba??nda geliyor. Her y?l çok say?da meslekta? hayat?n? sava?larda, toplumsal olaylarda kaybediyor; tetikçilerin namlusuna hedef olanlar da az de?il.

Buna ra?men ‘gazetecilik’ cazibesini yitirmiyor; sava? veya iç çat??ma olan ülkeye gidip hayat?n? kaybeden muhabirin yerine geçmek üzere s?raya giriyor gazeteciler... Tetikçilerin cirit att??? ortamlarda söyleyece?i sözü olan o sözünü sak?nm?yor.

Geçmi?te de böyleydi bu, bugün de böyle...

Dersim üzerine patlayan tart??malarda ad? s?k geçen ?stiklal Mahkemeleri’nde çok say?da gazeteci yarg?land?, ço?u haks?z yere... Ba??na buyruk, hukukçu da olmayan üyelerden olu?uyordu mahkemeler, savunma hakk? vermiyor, karar için delile gerek de duymuyordu. Herbiri ‘Ali k?ran ba?kesen’e dönü?tü?ü için görevlerine de son verilemiyordu.

Falih R?fk? AtayÇankaya’da (s. 406), sonunda üyelerine birer Benz otomobil hediye ederek Atatürk’ün mahkemeyi ilga etti?ini yazar... “?evket Süreyya Aydemir, Ahmet Emin Yalman bile yarg?land? ?stiklâl Mahkemeleri’nde” diyeyim de durumu siz anlay?n.

?stiklâl Mahkemeleri bas?n üzerinde her an tepelere dü?meye haz?r bir k?l?ç gibi çal???r, baz? yazarlar?n kalemleri k?r?l?rken gazeteciler sindi mi san?yorsunuz? Hay?r, muhalif gazeteler de, muhalif gazeteciler de her daim oldu.

T?pk? bugün oldu?u gibi...

Gazeteci olup da “Korkuyorum” demek, “Ben korkmuyorum, ama Tayyip Erdo?an korkusu medya da?lar?n? inletiyor” savunmas?na ba?vurmak... ‘Büyük’ veya ‘küçük’ ölçüsünün ne anlama geldi?ini bilmem, ama böyle davranan ‘iyi gazeteci’ de de?ildir, ‘ahlâkl? gazeteci’ de...

Hükümetin yanl??lar?n? yazars?n... Siyasilerin uygulamalar?n? be?enmez ele?tirirsin... Do?rular?n? ve be?endiklerini de belirtip hakl?n?n hakk?n? teslim etti?in gibi...

?imdi olan?, ancak bir ba?ka aç?dan bakt???m?zda anlayabiliriz: Geçmi?te, yani ülke seçilmi? siyasiler taraf?ndan de?il de asker-sivil bürokrasiyle içinde medya patronlar?n?n da bulundu?u i?adamlar? koalisyonu taraf?ndan yönlendirilirken, gazetecilik ‘siyasete ve siyasilere muhalefet’ yapmakt?.

‘Büyük gazeteci’ olmak için siyasileri sindirecek kalem gücüne sahip olmak gerekiyordu.

Seçilmi?leri dünyaya geldi?ine pi?man edecek, pusulalar?n? ?a??rtacak kadar sarsanlardan olu?uyor halen medyan?n en önemli koltuklar?...

Devran de?i?ti, ‘gölge hükümeti’ olu?turan koalisyon eskisi kadar etkili olam?yor; eski düzenin gazetecileri de bu yeni döneme ayak uyduram?yor. Sorun da i?te buradan kaynaklan?yor.

Lâle Devri’nin sona erdi?ini hâlâ görmeyen dev?irmeler gibiler...

 

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri