forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

'S?ZE HAYIRLI ??LER' DED? VE FUTBOL YAZARLI?INI BIRAKTI...

Aktif .

tanil_boraFutbol Federasyonu'nun karar vermek için ?ike soru?turmas?n?n iddianamesini bekleme karar? almas?n? protesto eden Radikal gazetesi spor yazar? Tan?l Bora, art?k futbol yazarl???n? b?rakt???n? aç?klad?.

BORA'NIN RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI

Size hay?rl? i?ler...

TFF diyor ki: "Ne klasörler okudum zaten yoktular". Yani i?ler bozulmas?n. Lig hakk?nda art?k yazmayaca??m? borsaya bildiririm...

U?ur Vardan’?n pazartesi sabah yazd??? gibi oldu. Federasyon, da?a sezaryenle fare do?urttu. Aktif sürüncemeye geçtiler.

Etik Kurul’un ?ikeye te?ebbüsü tespit etti?ine ama te?ebbüsün neticesinden emin olamad???na dair bir haber s?zm??. Te?ebbüsün ?ike demek oldu?unu bir onlar kabul etmiyor herhalde. Zaten meselenin püf noktas? buras? de?il mi? Futbolun hukuku, asliye ceza veya borçlar hukuku de?ildir. ?ikeyle ilgili karar, mahkemeden ç?kmaz. Futbol düzeninin etik ölçülerini gözeten, futbol-içi bir karar organ?ndan ç?kar. Futbol Federasyonu’ndan beklenen: Türkiye’deki mevcut futbol rejimi aynen devam edecek mi etmeyecek mi? Bunun karar?n? vermesiydi. ‘Durmak yok, yola devam’ karar? verdi.

Futbolu yöneten kurullar?n mevcut yap?s?ndan ba?ka bir ?ey beklenebilir miydi? Ceza Kurulu’na sevk edilmesine k?zan Trabzonspor Ba?kan? Sadri ?ener’in “Benim de federasyonda 4-5 adam?m olsayd? böyle mi olurdu!” diye hay?fland??? bir yap?dan söz ediyoruz. ‘Büyük’ kulüplerin ve ‘ligin ekonomik de?eri dü?mesin’ derdindeki oligarklar?n markaj? alt?nda ses vermeye çal??an kamuoyu bask?s?, statükoyu k?rmaya yetmedi. ‘Statüko k?r?c?’ s?fat?yla böbürlenen hükümet mi yapacakt? bunu? Karardan üç gün önce Ba?bakan’?n Fenerbahçe Ba?kan?’yla akçeli konularla ve Federasyon seçimleriyle ilgili ‘isti?areleri’ hakk?nda telefon kay?tlar? yay?mlanm??ken? Ankaraspor’un Bank Asya 1. Lig’e geri al?n???na dair pazarl?klar?n alenen cereyan etti?i bir etik ortamda? Daha ‘derine’ inelim: Y?llarca Diyarbak?rspor’un ve Do?u-Güneydo?u tak?mlar?n?n üst liglere terfilerinin resmen ‘te?vik edildi?i’, yani basbaya?? devlet eliyle ?ike yap?lan bir düzende? ?smail Uyan?k’?n Radikal’deki aç?klad??? üzere, milli maçlar dahi ‘ayarlan?rken’?
Bunlar? zaten bilen biliyordu, rivayeten, sezgi yoluyla veya aklederek pek ço?umuz biliyorduk. Fakat apaç?k ortaya dökülmesi ba?ka bir ?eydir. Görmezden gelinen bir kabahatin yüzlenmesinin hayat? ve ili?kileri de?i?tirmesi gibi. Baz?lar?n?n daha e?it oldu?unu hep bilirken, ‘sözde’ bir ilke olan ‘Herkes e?ittir’ ilkesinin aç?kça reddedilmesinin ba?ka bir ?ey olmas? gibi. ?ike bütün dünyada tipik bir ‘Herkesin bildi?i s?r’ vakas?d?r; s?r fa? oldu?u zaman, vars?n s?rf düzeni sürdürmek için olsun, bir onar?m yap?lmas? gerekir. Hiçbir ?ey yapmamak, insanlar? alenen hiçe saymakt?r.

Dar Alanda K?sa Pasla?malar’ filminde Erkan Can’?n çocuklara söyledi?i laf var ya: “Hayat futbola fena halde benzer.” Güzel yan?ndan, ikisinin de tak?m oyunu olmas?ndan hareketle söyler o bunu. Ama çirkin yan? da var: ‘Gücü gücü yetene helâl’ düzeni, paran?n iktidar?, kolpa... Bunlarda da futbolla hayat fena halde birbirlerine benzemiyorlar m?? Taraftar milletinin kahir ekseriyeti, t?pk? hayattaki gibi, ‘öyle veya böyle’ kazanmay? istemiyor, saha d??? etkenleri de ulu kulübünün gücünü göstermesinin me?ru bir arac? saym?yor mu?

Gazeteler, Federasyon’un eyyam karar?n? öngören yat?r?mc?lar?n borsada voli vurdu?unu yaz?yor. Kulüplerin hisseleri yükselmi?. Borsa ‘bilmi?’ yani. Zaten: ?üphesiz o her ?eyi bilendir. Ve malûm, borsan?n memnuniyeti önemli. 

http://www.radikal.com.tr
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri