forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

gazete_soruInternational Newsmedia Marketing Association (INMA) taraf?ndan dünyan?n 80 ülkesinde yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar?, gazetelerin ömrünün ne zaman sona erece?ini ortaya koyuyor... 

Yavuz Semerci Gazete Habertürk'teki kö?esinde Newsmedia Marketing Association'?n raporunun detaylar?n? yazm??... 

??te Semerci'nin yazd?klar?... 

 

Gazetelerin ömrü ne kadar?
 
Gazeteciler aras?ndaki en popüler tart??ma konular?ndan birisi gazetelerin ömrünün ne kadar sürece?idir. Bu konuda ortak bir görü? olmamakla birlikte INMA (International Newsmedia Marketing Association) verilerini önemsiyorum.

Tüm dünyada dikkate al?nan bu kurumun 2011 raporuna bak?yordum. ?lginç tespitler var. Öncelikle 80 ülkeyi kapsayan bir ara?t?rmada mobil hayat?n güçlenmesinin gazetelere yönelik olumsuz etkisi gözler önüne seriliyor.

Raporda gazetelerin Apple, Google ve Microsoft gibi çok sert rakipleri oldu?u vurgulanarak, "?i?eden online cini ç?kt?. Büyük gazetelerin o cini ?i?eye geri sokma ?anslar? art?k yok" deniliyor. INMA ara?t?rmas?na göre 2011 'de yay?nc?lar?n 3 temel noktaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlardan ilki mobilite. Ak?ll? telefonlar, tablet bilgisayarlar ve yeni uygulama alanlar?yla web uygulamalar? tüketicilere s?n?rs?z imkânlar sunuyor.
 
?kinci nokta ise sosyal medya. ?novasyon liderleri olarak kabul gören Facebook ve Twitter sosyal medya üzerinde hâkimiyetini sürdürürken, önümüzdeki süreçte bu alan yeni oyuncularla daha da büyüyecek.

Lokasyon ise 3'üncü nokta. Foursquare ve Google Places'?n önemi art?yor. Tüketiciye özel çözümler sunan bu tip yap?lar daha da güçlenecek. INMA'ya göre yeni medyalar?n kullan?m nedenlerinden biri zaman.

H?z konusunda ikinci plana dü?en gazeteler için ç?k?? noktas? pek görülmüyor. ?nsanlar art?k fazla zaman harcamadan, daha spesifik konularda daha ucuza bilgi al?yorlar. Yine rapora göre gazetelerin ömrünün biti?i ülkelere göre tarihleriyle ?öyle: ABD: 2017, ?ngiltere: 2019, Danimarka: 2023, Japonya-Türkiye-Rusya: 2036 ve dünyada son gazetenin bas?m? 2040... Bu tarihler elbette bire bir tutmayabilir.

Bugünün gazete patronlar? markalar?n? yüzy?llar boyu sürdürecek nitelikte ?ekillendirebilir ama gazetelerinin çocuklar?na ve torunlar?na kalmayaca?? aç?k... Nitekim, yine ayn? raporda G7 ülkelerinde (Fransa, Almanya, italya, ingiltere, ABD, Kanada ve Japonya) günlük sat?lan gazetelerin 1986 y?l?ndan bugüne say?sal verileri de yer al?yor. Özellikle 2000 y?l?ndan sonra günlük gazete sat??lar? yüzde 15 dü?tü. Ve her geçen y?l dü?ü? artarak devam edecek.

 

Gazete Habertürk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri