forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yildirim_turkerRadikal Gazetesi Yazar? Y?ld?r?m Türker'den asker kar??s?nda el pençe duran gazetecilere çok sert ele?tiriler yöneltti. 

 

Küskün askerin türküsü


Pa?alar?n kafalar?m?za muht?ra dayay?p bizi kan? bozuk ilan edeceklerine istifa etmi? olmalar? son derece hay?rl?d?r. Umal?m, bu hay?rl? geli?me bar??a vesile olsun.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Genelkurmay Ba?kan? ve bilumum kuvvet komutan? istifa etti. 
Orgeneral, istifa mesaj?nda aczini itiraf ederek ‘i?gal etti?i’ yüce makam? boynu bükük olarak terk etti. 
Bu cümleler, bu memlekette büyümü?, ya?lanm??, sinir hastas? olmu? bir insan olarak benim kula??ma bir mucize f?s?lt?s? gibi geliyor. 
Kabul etmek zorunday?z. AKP, TC tarihinde hiçbir hükümetin kâbusuna bile giremeyen bir geli?meyi göze alm?? ve ba?arm??t?r. 
Orgeneral, “TSK’n?n sürekli gündemde tutularak kamuoyunda bir suç te?kilat? oldu?u izleniminin yarat?lmaya çal???ld???”ndan dem vuruyor. 
Hiçbir mercie hesap vermeye yana?mayan, burnundan k?l ald?rmayan Türk askerinin, TSK’y? bir suç örgütüymü? gibi kapal? kap?lar ard?nda bin bir desiseye gönül indirerek yönetmeye al??m?? oldu?unu biliyoruz. Müstafilerin ard?ndan bu toplumda çok teneke çal?nacakt?r. 

Son ?ahin 
Küskün asker Ko?aner giderayak hâlâ ayn? türküyü söylüyor. ?kbali k?sa sürdü ama daha bir y?l önce selefi Ba?bu? Efendi yürek kald?ran konu?malar?ndan birinde Cizre bölgesi eski J?TEM komutanlar?ndan anl? ?anl? Cemal Temizöz’e sahip ç?km??; yörede çoluk çocu?un kâbusu olmu? bu silah arkada??n?n haks?z yere suçland???n?, bundan büyük üzüntü duydu?unu ilan etmi?ti. 
Evet, Ba?bu? gerek A?HM kararlar?nda gerek TBMM raporlar?nda ad? geçen askeri görevlileri ve subaylar? aç?kça korumakta bir beis görmüyordu. 
Ba?bu?, y?prat?lmaya çal???l?yor, asimetrik taarruza u?ruyor ve benzeri yak?nmalarla korumaya çal??t??? kurumunun daha düne kadar J?TEM’in varl???n? bile reddetti?inin fark?nda de?il miydi dersiniz? 
Bünyesinden ç?km?? bir y???n karanl?k adama neden gö?sünü kalkan etti?inin, onlar?n suçlar?n? neden örtbas etti?inin hesab?n? kimsenin soramayaca?? kan?s?ndayd?. 
?lker Ba?bu?, elbette hep ayn? çizgide apolet ?ak?rdatm??, tutarl? bir komutan?m?zd?. Daha Kara Kuvvetleri komutan?yken TSK’n?n selahiyet s?n?rlar?n? sorgulayanlara hiç müsamaha göstermiyordu. Klasik bir orgeneraldi kendileri: “Türk Silahl? Kuvvetleri’ni ba?ka ülkelerin ordular?yla kar??la?t?rarak farkl? sonuçlar üretmeye çal??an bu kesimler, Türk toplumunun tarihini de gerçeklerini de bilmeyenler ya da kendilerine yabanc?la?m?? olanlard?r.” Ba?bu?, ordunun bir taraf oldu?unu ve olmaya devam edece?ini de ?srarla vurgulayageldi. 
Ama ?unu asla unutmayal?m ki, bütün selefleri gibi seyircisi, ?ak?akç?s? hep bol oldu. Bir bas?n toplant?s? düzenlemeyegörsün, bas?n?n ‘duayen’ kadrosunu hep el pençe divan kar??s?nda buldu. 
O zamanlar sormu?tuk. Can çeki?en bas?n?m?za: 
Genelkurmay Ba?kan?, kendini devletin en yetkili, s?n?rs?z karar mercii zannediyor olabilir. Ama nas?l zannetmesin? 
Toplant?dan bize yans?yanlar aras?nda oradaki bas?na varl???n? hissettiren yegâne ayr?nt?, pa?ayla cilvele?en ‘usta’ gazetecilerdi. 
Pekâlâ sevgili duayenlerimiz; neden orada bulunuyordunuz? Konu?man?n derinlikli analizini yapman?z için i?i gücü b?rak?p o davete icabet etmeniz ?art m?yd?? 
Bu halk?n oldu?u gibi sizin de Ba?bu?’a sormak istedi?iniz birçok ?ey vard? mutlaka. Yoksa yok muydu? 
?ki buçuk saat süren ‘mâlûmatfuru?luk’ gösterisine katlanman?z için size güç veren nas?l bir gazetecilik saikidir? 
Sözüne bu kadar itibar edildi?ini gören, bas?n?n en ‘büyük’ isimlerini iki buçuk saat tutsak edebilmenin tad?n? ç?karan Genelkurmay Ba?kan?’na diyecek sözümüz yok. 
Ama bu zevat?n konu?malar?n? büyüten, man?etlere çeken, bunu yapmak için orada haz?r naz?r bulunan sizlersiniz. 
Sadece kameralar? yollay?p, birkaç muhabir göndererek halledebilece?iniz bir bas?n toplant?s?n? ‘devlerin zirvesi’ne çeviren sizsiniz. 
Genelkurmay’?n her konuda bu kadar fütursuz at?p tutmas?na çanak tutuyorsunuz. 
Askerlerin rütbelerine, her zaman yapt???n?z gibi, rütbeler ekliyorsunuz. 
Madem sorular?m?z? aktarmayacaks?n?z, o zaman ne i?iniz var pa?a huzurunda? 
Tamam, akreditasyon pa?an?n a?z?nda, hicap duygunuzu da kap?daki vestiyerde mi b?rakt?n?z?’ 
Göreve ba?lad??? andan itibaren ?ahinlerin en gagal?s? izlenimi uyand?rmaya özen gösteren, öfkeli Ba?bu?’un Diyarbak?r ziyaretini unuttunuz mu? Devletin bundan sonra Güneydo?u’daki surat? olaca??n? hissettiren bir vaveylayla. ?HD’yi, Diyarbak?r Barosu7nu, Tabipler Odas?’n? ve sendikalar? bir ç?rp?da and?çlayarak d??ta b?rakm??t? Genelkurmay. Ba?bu? di?er sivil toplum kurulu?lar?na bir güzel ders veriyor, onlar? dillerine dikkat etmek konusunda uyar?yordu. Bir oda temsilcisi , “Da?a gitmeleri önlemek istiyorsan?z ekonomik tedbirler yan?nda demokratik tedbirler de dü?ünülmeli ve gerekirse bir af ç?kar?lmal?” diyesi olmu?. Ba?bu?, bir h???mla cevab? yap??t?rm??t?: “Ne k?smi ne de genel af mümkün.” Ba?bu?, bütün kararlar?n kendisinden geçece?inden ku?kusu olmayan bir ba?bu? gibi davran?yordu rahatl?kla. 
Ama kimilerine göre gerçek bir entelektüeldi. 
Huntington’?, Fukuyama’y? pek muteber kabul eden, Weber’den al?nt?lar yapan Ba?bu?, gerçekten de entelektüel bir asker portresi çizmek için epeyi ç?rp?nm??t?. Ama heyhat, bu çorbayla kar?n doymuyordu. 
Nitekim kalk?p kurumunu ele?tirenleri damarlar?nda Türk kan? bulunmamakla itham ediyordu. ??te entelekti de zaten bu kadard?. Sokma ak?lla alt? sat?r dünya analizi yap?labilir çünkü. As?l derdini aç?k edivermi?ti sonunda. Asil Türk kan?na sahip olmayanlar kar??s?nda kahramanca sava?? sürdüren komutan. 
Bu soysopçuluk, bu kan merak? kar??s?nda kimse ona höt demeyecek; bunu da biliyordu nas?lsa. 
Oylar?m?zla seçilmi? insanlara da??n yolunu gösterirken de haddini a?t???n? bir an olsun dü?ünmüyordu. Ama nas?lsa hür Türk bas?n?n?n gözbebe?iydi. 
?imdi bas?n?n da pa?alar?n? kibarca u?urlama vaktidir. 

?stifalar ve sonras? 
Pa?alar?n kafalar?m?za muht?ra dayay?p bizi kan? bozuk ilan edeceklerine istifa etmi? olmalar? son derece hay?rl?d?r. 
?imdi paras?z yat?l? yoksul çocuklar?n kendilerini giderek memleketin en büyük sorumlu-dokunulmaz birer kayzeri olarak görmelerini sa?layan e?itimin sorgulanmas? gerekiyor. 
Askerlik e?itimi ve örgütlenmesi, bizim demokrasi diye bilegeldi?imiz mevhumun tamam?yla d???nda ya?anan bir gerçeklik de?il mi? Varl???n?n sebebi, emir-komuta zincirini asla sorgulamayan, kafas?n? ve ruhunu sadece sava?a odaklam?? güçlü, uyan?k ve itaatkâr askerler yaratmak de?il mi? Emretme dilinin, sava? için e?itilmi? ama 24 saat sava?mayan bir toplulukta ne tür gerilimlere yol açabilece?ini tahmin etmek hiç de zor de?il. 
Elinde çekici var diye her sorunu çivi olarak gören TSK’n?n sözü a??rl???n? yitirecek elbet. AKP, siville?me konusundaki kararl?l???n?, Kürt sorununun askeri bir çözüme bakt??? görü?ünden vazgeçerek, siyasetin Kürt aktörlerinin sözünün yolunu açarak peki?tirebilir.
Umal?m, bu hay?rl? geli?me bar??a vesile olsun.


http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri