forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?R ?F?AAT DA REHA MUHTAR'DAN...

Aktif .

REHA_MUHTARRMehmet Ali Birand'?n Medya Mahallesi program?nda Ay?enur Arslan'la ya?ad??? 28 ?ubat polemi?ine Reha Muhtar da kat?ld?. O zamanlar Show TV Haber'in ba??nda olan Muhtar, Vatan'daki yaz?s?nda önemli if?aatlarda bulundu. 

??te Muhtar'?n Vatan'daki kö?esinde yazd?klar?... 

Fetullah Gülen kasetlerini biz yay?nlamad?k Mehmet ali!.

Son günlerde ilginç itiraflarda bulunuyor Mehmet Ali Birand...

Geçmi?i ve medyay? sorgulayan itiraflar bunlar...

Dün bu itiraflardan birini Medya Mahallesi program?nda Ay?enur Aslan’a soru sorarak yap?yor...

Programda Mehmet Ali Birand “Bizim için Genelkurmay her?eyden önemliydi” derken, Ay?enur Aslan itiraz ediyor:

“Bizim için öyle de?ildi... Biz onlar?n dediklerini yapm?yorduk ATV Haber’de...”

Mehmet Ali Birand, bu söze soruyla cevap veriyor:

“Nas?l yapmad?n?z?.. Fethullah Gülen’in kasetlerini yay?nlamad?n?z m??..”

Ay?enur Aslan’?n pek de beklemedi?i ?ok bir aç?klama bu...

Birkaç saniye dü?ünerek cevap veriyor Ay?enur Aslan:

“Fethullah Gülen’in kaseti gizli çekim miydi ki?.. De?ildi... Ayr?ca biz sana yönelik haberleri yay?nlamad?k...”

“O ayr? bu ayr?...” diyor Mehmet Ali Birand...

Muhatab?yla biraz orta yolu bularak, ?srar ediyor söylediklerinde...

***


Önce ?u noktay? belirteyim...

Mehmet Ali Birand’la çok a??r tart??malar yapt?m...

Çok daha a??r?n? da yapard?m, ancak bir?eyler tuttu elimi...

Gitmedi kalemim...

Fakat gazetecilik, “her olay? kendi içinde do?rusuyla e?irisiyle de?erlendirebilme sanat?d?r...”

Mehmet Ali Birand’?n son itiraflar?n?n gerçekli?i ve do?rulu?u tart???labilir...

Ancak “samimi” oldu?u kesindir...

Mehmet Ali Birand bu aç?klamalar? yaparken, yüzde yüz do?rular? aksettiremese de kendi aç?s?ndan “samimidir...”

Onun bu noktada samimiyetini sorgulamak yanl??t?r... 

***


Fethullah Gülen’in yay?nlanan kasetleri konusuna gelince...

Mehmet Ali Birand o zamanlar kö?e yazarl??? ve program yap?yordu, olay? tam bilmeyebilir...

Tarihe kay?t dü?mek aç?s?ndan anlatay?m...

Bu kasetler, o zamanlar hemen her olayda oldu?u gibi ilk kez ba??nda bulundu?um SHOW Haber’e geldi...

Kimin üretti?ini bilmem, ancak kaseti getirenler Mehmet Ali Birand’?n söyledi?i gibi “askerler” de?ildi...

Fethullah Gülen’in müridi oldu?u anla??lan birkaç ki?iyle sohbet baab?ndaki konu?mas?n? içeriyordu...

Sohbetin samimiyetiyle söylenmi? birçok söz vard?...

Ay?enur Aslan yanl?? söylüyor...

“Bunlar gizli çekim de?ildi” diyor...

“Gizli çekimden ne anlad???n?za ba?l?” bu...

O çekim, bir dost sohbetinin kayda al?nmas?...

Fethullah Gülen’in aç?k, kamuya yönelik bir konu?mas? de?il kesinlikle bu konu?ma...

***


Dost ya da yak?n müritleriyle sohbetini birisi kaydetmi?...

Fethullah Gülen’in kay?ttan haberi var m? yok mu belli de?il...

Ancak bu çok önemli de?il...

Kasetlere bakt?m, izledim ve bir süre dü?ünüp, ?imdi kim oldu?unu hat?rlamad???m haber merkezindeki arkada?lara “Biz bu kaseti ?u anda yay?nlamayaca??z” dedim...

Canl? yay?nda rü?vetin bile SHOW Haber’de yay?nland??? günlerdi...

Erbakan’?n masas?nda duran “rak? kadehinin” ona ait olup olmad???n? sordu?umuz, Refah Partili milletvekillerinin kamuya aç?k salonlarda, Hac’da “a??r salvolarla dolu sallamalar?n?n” kasetlerini tereddütsüz yay?nlad???m?z günlerdi... 

***


Bunlar? yay?nl?yorduk, çünkü bunlar? söyleyenler, bir dost sohbeti samimiyetiyle de?il, kitlelere aç?k bir belagat ustal???n?n ?ehvetiyle bu konu?malar? yap?yorlard? ve kar??lar?ndaki insanlar onlar? hu?u içinde dinliyordu...

Fethullah Gülen’in kaseti böyle bir kaset de?ildi...

?kincisi ve benim için daha önemlisi Fethullah Gülen hakk?nda zaten arka arkaya davalar aç?l?yordu...

Fethullah Gülen Türkiye’yi terketmek üzereydi ya da terketmi?ti...

“Sansasyonel bir haberden ziyade, psikolojik bir harbin” parças? gibi göründü o anda bana o kasetler...

***


Bir gazetecinin “vicdan?”n?n sesini dinledi?i çok tarihi anlar vard?r...

O s?rada Fethullah Gülen bugünkü gibi güçlü ve kudertli de?ildi...

Tukaka edildi?i günlerdi...

Bu tip kasetleri yay?nlamak prim getirirdi, yay?nlamamak de?il...

Üstelik rating de getirirdi...

Arkas?ndan da “gündelik ba?ar?” elbette...

Fethullah Gülen’in ne cemaatine, ne dü?üncelerine, ne de dünya görü?üne herhangi bir yak?nl???m yoktu...

Tersine uzak oldu?um söylenebilirdi...

Fakat bu bir duygudur...

Bir yerlerde “bu kaseti yay?nlaman?n salt bir gazetecilik olay? olmad???n?” hissedersiniz...

Belliydi ki, bu özel sohbeti içeren kaset, yeni aç?lacak davalara zemin te?kil edecek ve bombard?man daha da artarak sürecekti...

Oysa zaten, bir süreç ba?lam??t? ve bunun daha fazlas? “psikolojik sava?t?...”

?lk kez bana gelen ve o günlerde sadece bende olan o kasetleri yay?nlamaya vicdan?m el vermedi...

Salt gazetecilik gibi gelmiyordu bana bunlar? yay?nlamak...

Bir psikolojik sava??n parças? oldu?unu hissediyordum...

***


Aradan bir aydan fazla zaman geçti...

O kasetlerin ATV Haber’de yay?nlanaca?? fla? fla? altyaz?s?yla geçmeye ba?lad?...

Hiçbir ?ey yapmad?m...

Kendi haberlerimizi yay?nlad?m...

Bir taraftan göz ucuyla bir ay önce bana gelen ve “Biz yay?nlamayaca??z” dedi?im o kaseti izliyordum...

Haberci olarak bende olan bir haberi yay?nlamayarak geride kalm??t?m...

Sansasyonel olarak rakibim bir kanal “bu olay?n o günlerde görünen parsas?n?” toplam??t?...

Haber bitti, camekanl? odama geçtim...

Kendime viski koydum...

Hiç sesimi ç?karmadan 15-20 dakika tek bir noktaya sabitlenmi? bak?yordum...

Ertesi günü ne yapacakt?m...

Kaset olay?n? görecek miydim görmeyecek miydim?..

Göreceksem nas?l görecektim ne diyecektim?..

Gözüm ve kendim sabitlenmi?ti...

Elim sadece arada bir viski kadehine gidiyordu...

Neden sonra ?imdi Cine 5’in Genel Yay?n Yönetmeni olan Haber Müdürüm Bülent Çöltekin bana geldi...

“Abi ni?anl?m Banu bekliyor... Sinemaya gidece?iz... Ç?kmam laz?m...” dedi...

-”Bülent otur oturdu?un yere” diye tersledi?imi hat?rl?yorum...

Gitti 10 dakika oturdu...

Bütün haber merkezi ç?t ç?km?yor, adam ne zaman odadan ç?k?p, toplant? yapacak diye bekliyordu...

Sonra bakt?m Bülent yeniden geldi...

“Abi gitmem laz?m k?z d??arda bekliyor...”

“Giiiit” diye ba??rd???m? hat?rl?yorum...

Belli ki “ne yapaca??m?z? ?imdi konu?mak istemiyordu...”

Oysa bana kalsa saatlerce toplant? yapacakt?m...

O gittikten sonra herkes yava? yava? da??ld?...

Odada yaln?z kald?m...

Uzunca bir süre daha...

O gece gidip ?stinye iskelesinin yan?ba??ndaki çay bahçesinde oturdum...

Gözümün önüne anneannemin bal?k tuttu?u anlar geldi o iskelede...

Vapurlar?n yana?t??? ve cirit att??? o sularda 8 ya??nda vapurlar?n aras?nda sudan ç?kar, anneannemi korkuturdum...

Deli gibi bir ak?nt? ve vapurlar?n ç?kard??? köpükler olurdu çevremizde...

Vicdan?m?n huzuru ile “haber gibi sansasyonun huzursuzlu?u” aras?nda gitti geldi kalbim...

En az?ndan gece rahat uyuyacakt?m...

Bu da bana yeterdi...

***


ASKERDEN TAL?MAT ALINDI?I DO?RU DE??L... MEHMET AL? B?RAND’IN ANDIÇ BELGES?N? DE YAYINLAMADIK B?Z...

O günlerde sadece Fetullah Gülen’in de?il...

Mehmet Ali Birand’?n da Cengiz Çandar’la birlikte PKK’dan para alarak röportaj yapt??? gibi “and?ç”lar ortaya ç?km??t?...

Do?rulu?unu veya yanl??l???n? saptama olana??m?z yoktu...

Sonunda haber bir PKK yöneticisinin a?z?ndan s?zd?r?lan “and?ç” belgesinde böyle yer al?yordu...

***


Mehmet Ali Birand’la da, esasen Cengiz Çandar’la da pek sevi?ti?imiz söylenemezdi...

Hani meslekte kanka gazeteciler vard?r...

Ne Mehmet Ali’yle ne Cengiz’le böyle bir durumum yoktu...

Özellikle Mehmet Ali Birand’la tam tersi bir durumdan söz edilebilirdi...

Fakat Fethullah Gülen kasetinde oldu?u gibi, benim kendi mütevazi ölçülerimde bir “vicdani k?stas?m” vard?...

Gelen haberden emin de?ilsem, ve vicdan?m bir yerden bende “Burada sanki psikolojik bir sava? var... Bu haber onun parças?” duygusu uyand?r?yorsa, o haberi ne olursa olsun yay?nlam?yordum...

***


Askerden o and?ç geldi ama, “askerden talimat almad???m?z için” biz o haberi yay?nlamad?k Mehmet Ali...

Sonralar? senden “haberleri maymun ve sirk haberiydi” laflar?n? duyarken, üzülmedim de?il senin onurunu korumak u?runa görmedi?im o sahte and?ç belgeleri...

Ama pi?man m?y?m, senin itibars?zla?t?r?lmana ortak olmad???m için...

Hay?r Mehmet Ali...

Pi?man de?ilim...

Bugün olsa bugün de yay?nlamazd?m o and?ç belgesi denilen ?eyleri...

Vicdan ve habercilik böyle bir ?ey...

Hiç ilgin olmad??? bir Fethullah Gülen kaseti...

Pek de hazetmedi?in bir Mehmet Ali Birand suçlamas?...

Ve vicdan?n?n sesini dinleyerek kullanmad???n kasetler, haberler...

Siz rahat uyuyun Abdi Bey, Çetin Bey, Orhan Tokatl?, Orhan Duru, ?lhami Soysal...

Siz de rahat uyuyun yavrular?m...

Baban?zdan size “kirli bir miras kalmayacak...”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri