forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?RAND'DAN ?T?RAF: EVET GENLER?M?ZDE DARBEC?L?K VARDI

Aktif .

mehmet_ali_birand_300Mehmet Ali Birand, Alper Görmü?'ün yeni ç?kan kitab?nda "...Merkez medya darbeleri hep destekledi ve 28 ?ubat'?n gerçekle?mesinde de anahtar rol oynad?...Adeta genlerindeki darbecilikle hareket ettiler..."  ?eklindeki sözlerine destek verdi... “...Evet, genlerimizde darbecilik vard? ...”

 


Birand Posta Gazetesi'nde yay?nlanan bugünkü yaz?s?nda ?unlar? yazm??... 

“...Evet, genlerimizde darbecilik vard? ...”

Alper Görmü? koskoca iki cilt kitap yazm??. Okudukça yüzüm k?zard?, zira yazd?klar?n?n büyük bir bölümünde hakl?yd?. Sonra kendi kendime dü?ünmeye ba?lad?m, gerçekten “Merkez medya”da çal??an bizlerin içinde gizli bir darbecilik mi yat?yordu? Aç?kça söylemesek dahi, Asker’in darbe yapmaya hakk? oldu?una inanm?? m?yd?k?
Bu yaz?y? uzun zamand?r yazmay? planl?yordum.           

?çimde bir ukte kalm??t? ve bir türlü ç?karam?yordum.           

Sonunda, Alper Görmü?’ün “Ergenekon Gazetecili?i” (Etkile?im yay?nlar?)  adl? iki kitab?n? ve Pazar günü TARAF’daki söyle?isini okuyunca, içimi dökmek ve bu konudaki görü?lerimi payla?mak istedim.           Alper Görmü?, özetle “...Merkez medya darbeleri hep destekledi ve 28 ?ubat’?n gerçekle?mesinde de anahtar rol oynad?...Adeta genlerindeki darbecilikle hareket ettiler...”  diyor.           

Görmü?’ün, benim de aralar?nda bulundu?um  “Merkez medya”n?n büyük bir kesimi hakk?nda yapt??? bu saptama son derece do?ru.         


Bu gerçe?i, 1990’larda çok konu?ulan ve TSK ile ilgili bir ba?kas? yaz?lmam?? olan EMRET KOMUTANIM adl? kitab?m? haz?rlarken (www.mehmetalibirand.com.tr ) gördüm. O kitapla birlikte uyand?m. Asker’in siyaset d???na ç?kmas? gerekti?ini söyledi?im yaz?lara o zaman ba?lad?m ve ba??ma gelmeyen kalmad?. Davalar aç?ld? ve and?çlanmaya kadar gittim. O dönemlerde, bugünün medya kahramanlar? ortalarda yoktu (!) Bizim ku?ak  için devlet daima öncelikli ve hakl?yd?.

Devleti de Asker temsil ederdi. Politikac?, üç ka??tç?-yalanc?- vatan?n? pek dü?ünmeyen- cebini dolduran bir insand?. Asker ise, namuslu ve her?eyini vatana adam??, özveri dolu bir kahramand?. Üstelik Atam?z bu ülkeyi ve laik-demokratik Cumhuriyeti  koruyup kollama görevini ona b?rakm??t?. Askerin, politikac?y? denetlemeye hakk? vard?. Politikac? i?leri bozdu?u zaman, Asker müdahale edebilirdi. Hatta, tereddütlü bir davran??la kar??la?t???m?zda “Komutan neredesiniz, devlet elden gidiyor...” diyen yaz?lar yazd?k. Bizim için, (yani, laik Merkez medya mensupar?n?n büyük bölümü için)  öncelik demokrasi veya Parlamento de?ildi. Genelkurmay daha önemliydi. Bundan daha normal bir?ey olmazd? ki... 

Bizler böyle yeti?tirildik. Genlerimize, belki de fark?na varmadan darbecilik i?lendi. Komutanlar?n üstünlü?ünü sorgusuz kabul ederdik. Üniformalar?n p?r?lt?s?n? yar? hayranl?k, yar? korkuyla izlerdik. Bütün darbeleri anlay??la kar??lad?k. Yard?mc? olduk. Son birkaç y?ld?r, genlerimizin kafas? kar??t? ve her?eye farkl? bakar olduk.. ?lk defa, demokrasi-Parlamento ile Genelkurmay  aras?ndaki s?ralama de?i?ti. Demokrasi bir ad?m öne ç?kt?. Bakal?m kal?c? olacak m?? ?imdi tüm meslekta?lar?ma soruyorum: Yukarda anlatt?klar?ma itiraz edecek kimse var m?? Varsa lütfen bana yaz?n ve burada yay?nlayay?m...


http://www.hurriyet.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri