forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

reha_muhtarVatan Gazetesi yazar? Reha Muhtar, Milliyet ve Vatan'?n Karacan-Demirören ortakl???na sat???ndan sonra, Posta yazar? Mehmet Ali Birand'?n Milliyet'te Ba?yazar olmak istemesi üzerine zehir zemberek bir yaz? kaleme ald?.

Reha Muhtar, Mehmet Ali A?ca'n?n "Benimle röportaj yapan Mehmet Ali Birand, o?lu için foto?raf?m?n üzerine imzam? istedi..." aç?klamas?ndan yola ç?karak ?unlar? yazd?:

"Geçti?imiz aylarda R?dvan Memi isimli bir gazeteci arkada??m, Abdi ?pekçi’nin katili Mehmet Ali A?ca ile röportaj yapt? TRT’de...

Ortal?k aya?a kalkt? ki TRT nas?l olur da bir gazetecinin katiliyle röportaj yapar...

Bunun üzerine R?dvan Memi arkada??m, Mehmet Ali A?ca’yla bir sürü gazetecinin zaman?nda ?talyan cezaevlerinde röportaj yapt???n? hat?rlatt?...

Tart??ma sürerken, Mehmet Ali A?ca da inan?lmaz aç?klamalar yapt?... 

***

A?ca’n?n aç?klamalar?n? okudu?umda a?z?m aç?k kald?...

“Pes!!!... Bu kadar olmaz?..” dedim...

Fakat polemikten beslenen bir yazar olmad???mdan, bu defterleri aç?p, “Utanmad?n m??..” diye sormad?m...

“Bo?ver” dedim, ben nas?lsa tan?yorum kimleri ve ne olduklar?n?...

Bu konuyu açarsam, “Özellikle polemik yapmak istiyor” diyecekler, “bo?ver...”

***

Mehmet Ali A?ca bu röportaj?nda kendisiyle röportaj yapan gazeteciler hakk?nda ?u ifadeleri kullan?yordu:

“Benimle röportaj yapan Güneri C?vao?lu, röportajdan sonra bana bir ?ey söylemedi... Allah kurtars?n türünden bir temennide bulundu... O kadar...

Benimle röportaj yapan Mehmet Ali Birand, o?lu için foto?raf?m?n üzerine imzam? istedi... Ancak ?talyan
yetkililer izin vermediler... ?mzal? foto?raf? veremedim...”

***

Bu röportaj yay?nland? her tarafta...

Mehmet Ali A?ca ya?ad?klar?n? birebir anlat?yordu...

Kendisinden ünlü bir gazetecinin o?lu için “imza istedi?ini” söylüyordu...

Olamazd?...

Çünkü o ünlü gazeteciyi Milliyet’e getiren, Milliyet’te çal??t?ran, Brüksel’e gönderen ona kol kanat geren ki?i Abdi ?pekçi’ydi...

?pekçi’nin katilinden röportaj sonras? o?lu için “imzal? foto?raf istemek” tek kelimeyle “rezil” bir durumdu...

Mutlaka yalanlanm??t?r bir yerde dedim...

Hay?r yalanlanmad?...

Sat?r aralar?na bakt?m, bütün aç?klamalar?n alt?n? üstüne getirdim...

Yoktu yoktu yoktu...

***

Birisi bir?ey yazar m? diye bakt?m...

Kimsecikler bir?ey yazmad?...

Benim a?z?m?n hayretler içerisinde aç?k kald???, “Pes bu kadar da olmaz...” dedi?i olaya kimse en az?ndan “gazetecili?in etik suçu i?lenmi?tir” demedi...

O gazetenin genel yay?n müdürünü öldüren katil, gazetenin yazar?n?n kendisinden ?talyan cezaevinde röportaj sonras? “imzal? foto?raf” istedi?ini söylüyordu...
Ve kimseden ç?t ç?km?yordu...

***Bakt?m ki “bu derece duyars?z” bir medyay?z...

Yazsam dedim ne olacak ki?..

“Kavga ediyor” diyecekler, “bo?ver...”

Düne kadar oral? olmad?m...

Ancak patavats?zl???n, pervas?zl???n ve cüretin haya ve s?n?r tan?mad??? günlere girince, “dur diyen akl?ma, dur  dedi yüre?im...”

Bu kabul edilmez dedi yürek...

“Milliyet gazetesinden yazarl?k teklifi keyifli olur” diyenlere aç?k ça?r?da bulunuyorum ?imdi...

Abdi ?pekçi’nin katili Mehmet Ali A?ca yalan m? söylüyor?..

Yalan söylüyorsa niye yalan söylemek ihtiyac? hissediyor?..

?mzal? foto?raf istendi mi kendisinden?..

Bu aç?klamalar, üzerine niye cevap verilmedi?..

Önce cevaplar verilsin...

Sonra yazarl?k m? keyifli ba?yazarl?k m? bakar?z?.."

 

Yaz?n?n tamam? için: http://haber.gazetevatan.com/Haber/373665/1/Gundem

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri