forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

ANDREW F?NKEL'?N YAZILARI NEDEN SONLANDIRILDI?

Aktif .

andrew_finkelToday's Zaman genel yay?n yöentmeni Bülent Kene?, Andrew Finkel'in yaz?lar?na neden son verildi?ini aç?klad?.  Kene?, "Bu, aylara dayal? bir birikimin neticesinde al?nm?? bir karard?r." dedi.


Kene?, Zaman gazetesinde ?unlar? yazm??...

Finkel 17 Ocak 2007'deki ilk say?m?zdan ba?lamak üzere Mart 2011'in son haftas?na kadar aral?ks?z yazd?. 600'den fazla yaz? kaleme ald??? bu süre zarf?nda bütün yazarlar?m?z gibi onun da tek sat?r?na müdahale edilmedi. Keskin kalemiyle istedi?ini ele?tirdi, istedi?ini yerin dibine bat?rd?. Bu ele?tirilerinden elbette yer yer hem hükümet, hem muhalefet, hem Today's Zaman, hem de Gülen Hareketi de pay?n? ald?. Bu yaz?lar?ndan dolay? Finkel'e bir kez olsun dönüp "falancay? ele?tirme, bu ele?tirin yanl??" denilmek kayd?yla bile müdahale edilmedi. Mümkün oldu?unca gazeteye yönelik ele?tirilerini de dikkate ald?k, istifade ettik. Bu Finkel'in yaz?lar?na özel bir durum da de?il. Yaz?lar?ndaki maddi hatadan dolay? müdahale etmek durumunda kald???m?z bir-iki yaz? d???nda Today's Zaman'?n 4,5 y?la yakla?an yay?n hayat?nda 45'ten fazla yazar?m?z?n hiçbiri ç?k?p "benim falanca tarihteki yaz?ma müdahale edildi" diyemez. Çünkü olmad? böyle bir ?ey.

?unu da ifade edeyim yeri gelmi?ken. Baz?lar?n?n iddia etti?i gibi Finkel'le yollar?m?z? ay?rmam?z?n sebebi son yaz?s? de?ildir. Bu, aylara dayal? bir birikimin neticesinde al?nm?? bir karard?r.

Today's Zaman'?n web sitesinden geçmi? yaz?lar?n? okudu?unuzda siz de göreceksiniz ki Finkel'in gazetenin editoryal çizgisiyle çeli?en tek yaz?s? yay?nlanmayan son yaz?s? de?ildir.

Çok daha sert, çok daha alayc?, çok daha rencide edici yaz?lar?ndan onlarcas?n? ar?ivimizde bulabilirsiniz. Ama hiçbir gazetenin, bütün yazarlar?yla dünyan?n sonuna kadar çal??ma mecburiyeti yoktur. Gazetelerle yazarlar? aras?nda bir Katolik nikâh? da mevzubahis de?ildir. Gazetelerin istedi?i yazara yazd?rma, yazd?klar?n? art?k yay?n politikas?na ve ülkenin demokratikle?me serüvenine uygun görmedi?i yazarlarla yollar?n? ay?rmaya sonuna kadar hakk? vard?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri