forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

ARTIK HEP?N?Z?N KOD ADI TUFAN!

Aktif .

umur_talu_2Say?n E. Özkök, Say?n Z. Mutlu, Say?n M. Y?lmaz... “Dönü?”üne hayran oldu?unuz “Hayat”; döndü dola?t?, kod ad?n?z? yüzünüze, hem de grubunuzun gazetesinde man?etten çarpt?.

 

UMUR TALU'NUN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Art?k hepinizin kod ad? Tufan!

Say?n E. Özkök, Say?n Z. Mutlu, Say?n M. Y?lmaz;

Bundan böyle sizin kod ad?n?z da Tufan!

Art?k “?lahi adalet” mi dersiniz, yoksa sadece “adalet” mi, bilemem.

Delik de?ik ve yan?k ölülerin ruhunun bir tesellisi mi dersiniz, kaderin tecellisi mi?

“Dönü?”üne hayran oldu?unuz “Hayat”; döndü dola?t?, kod ad?n?z? yüzünüze, hem de grubunuzun gazetesinde man?etten çarpt?.

Kemal Gökta? imzas?yla, Vatan’?n man?eti: “11 y?l gizlenen belge.”

?çerideki daha hazin, daha kahredici ve “bundan da utanmayacaksan?z neden utanacaks?n?z” diyen ba?l?kla, “Hayata Dönü?, yalan”.

Yani, devrin iktidar?na ve katliam?n kan?na yanda?l?kla att???n?z ba?l?klar, yazd???n?z yaz?lar… Yalan!

***

“Bayrampa?a Cezaevi Özel Müdahale Plan?” önümde.

Mahkemenin talebiyle, ?l Jandarma Komutanl???, 11 y?l önceki cezaevi katliam?n?n “emir belgesi”ni, onca zaman kay?plara kar??t?ktan sonra, nihayet 2011 mart sonu bir kö?ede bulabildi:

“Ar?ivlenmesi gereken yer d???nda oldu?u görülmü?tür.”

Fakat, her ?eyi kay?t alt?na alan devlette, hiçbir video kayd? bulunmam??t?r!

Ba?ta dönemin medya yöneticileri, bugün demokrat, cumhuriyetçi filan sayd???n?z nice gazeteci ve kö?e yazar? nezaretinde;

Uydurma man?et, düzmece haber, sahte foto?raf deste?inde;

Hükümet, bürokrasi, Genelkurmay ve Jandarma’n?n “Hayata Dönü?” diye yutturdu?u katliam?n kod ad? me?er “Tufan”m??!

***

Bir Tufan yarat?lacak; “dost kuvvetler”ce “dü?man yarat?klar” katledilecek…

Devlet Nuh ya, koyacak gemiye belgeleri, hükümeti, komutanlar?, Adalet ve ?çi?leri yüksek bürokrasisini, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü’nü; birer nadide olarak ebediyen “Tufan” vebalinden, suçlulu?undan, hesab?ndan kurtaracak!

Öldürülenler ölecek; ölümü emredenler Tufan’dan sonra da soyunu sürdürecek!

Bakt?lar ki, adalet y?llar sonra olsun, biraz sorumlu istiyor…

Att?lar gemiden, çoktan terhis emir kulu erleri, katliam?n tek san?klar? diye!

Sanki ülkede emirleri erler veriyor, sanki katliam planlar?n? erler yaz?yor, sanki Tufan’? erler ile o astsubay yarat?yor!

***

Emir diyor ki, “Yo?un gaz kullan.”

Bakmay?n ad? göz ya?art?c? diye; yo?unu ölümcül.

Adli T?p’ta anla??lm??t? ki, bedenleri yakan, göz ya?art?c?dan öte bir gazd?.

Büyük medya, cezaevinden ç?kart?lanlar?n “Bizi diri diri yakt?lar” ç??l???na o gün vicdanda yer bulabilse, gaz?n özü çoktan anla??lacakt?.

Do?ru, gaz göz ya?art?c?yd?; delik de?ik bedenler h?çk?r?klara bo?ucu; cesede bile s?k?lm?? “acayip” denen mermiler feryat ve isyan ettiriciydi!

Ya?amasan bile, görebilirsen, hissedebilirsen, gördü?ünü yazabilirsen!

***

O hükümetin ba?bakan? Ecevit ya?am?yor; belki vicdan azab?n? yan?nda ta??m??t?r, belki öte dünyada yüzle?iyordur.

Ama koalisyon ortaklar?, en önemli bakanlar hayatta.

Art?k hepsinin kod ad? Tufan!

Ba?ta Jandarma Genel Komutan? Yalman, Bölge Komutan? Ho?, Komando Özel Asayi? Komutan? Burhan Ergin, di?erleri; MGK’da “Tufan”a yol verenler, Cezaevlerinden sorumlu Genel Müdür ile müdürler…

Hepsinin kod ad? art?k Tufan!

***

Deniyor ki, “Emri verenlerin yarg?lanmas? yolu da aç?ld?.”

6 kad?n?n diri diri yak?ld??? Bayrampa?a duru?mas? bugün; bakal?m o yol aç?lacak m??

Fakat adalet bazen ?öyle cereyan etmiyor mu:

Gazetecisiniz; hakim rüzgara, o günkü gazetenizin man?etlerine, kovulmaya çeyrek kala; bunlar? o gün de yazd?n?z. Bugün zaten yaz?yorsunuz mesela.

Belgeler 11 y?l gizlenmi? ama hakikat ilk günden tabak gibi. Yeter ki görün, yeter ki gizlemeyin, yeter ki yaz?n!

Sonra katliam cezaevlerinden en üst düzey sorumlu bir yüksek ?ahsiyet; “Adalet Bakanl???” mührünü vurabildi?i “?ahsi tekzip”le mahkemelere gidiyor. Yüce mahkeme heyetinin elinde “Adalet Bakanl???” veya “HSYK” yaz?l? tekzip…

An?nda tekzip karar? ç?k?yor; cesetlerin yan?k, delik de?ik foto?raflar?, yani hakikatin donuk sureti de itiraz dilekçelerine ekli oldu?u halde.

***

Ne de olsa, yapan Tufan, yazan Tufan!

Erleri b?rak?n, esas Tufan’a hesap sorun!

Karar ve emir veren, icra eden Tufan’lar hesap versin; haber, man?et, yaz? imal eden Tufan’lar hiç de?ilse utans?n!

http://www.haberturk.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri