forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_yilmaz_300Y?ld?ray O?ur Taraf Gazetesi'ndeki yaz?s?nda önemli bir detay aktarm??. 1994 y?l?nda Medya patronlar?yla üst düzey komutanlar Ankara'da bir araya geliyor. Görü?mede baz? Genel Yay?n Yönetmenleri de var. Bu isimlerden biri de Mehmet Y. Y?lmaz...Taraf Gazetesi yazar? Y?ld?ray O?ur, ?smet Berkan'?n yeni ç?kan "Asker bize iktidar? verir mi" isimli kitab?ndan baz? al?nt?lar yapm??. Berkan kitapta 2004 y?l?nda gerçekle?en bulu?mayla ilgili önemli bir detay aktarm??.

Davette Do?an’?n yan?nda Y?lmaz ile Bila da vard?. Görü?meyi Y?lmaz’a sordum. “Kafay? yemi? bunlar, b?raksan darbe yapacaklar ancak cesaret edemiyorlar” dedi.

??te O?ur'un yazd?klar?...

Kafay? yemi?ler darbe yapacaklar

Berkan'?n son kitab?ndan: Davette Do?an’?n yan?nda Y?lmaz ile Bila da vard?. Görü?meyi Y?lmaz’a sordum. “Kafay? yemi? bunlar, b?raksan darbe yapacaklar ancak cesaret edemiyorlar” dedi.

Bu sözler ?smet Berkan’?n yeni ç?kan kitab? “Asker bize iktidar? verir mi” den. Cümlenin geçti?i paragraf? okuyal?m:

“Davetliler aras?nda Do?an Grubu’nun patronu Ayd?n Do?an da vard? ve Ayd?n Bey bu davete tek ba??na de?il yan?nda iki gazeteciyle gitmi?ti: Milliyet’in o dönemki Genel Yay?n Yönetmeni Mehmet Y?lmaz ve Ankara Temsilcisi Fikret Bila. Görü?meyi Mehmet Y?lmaz’a sordu?umda, “Kafay? yemi? bunlar, b?raksan darbe yapacaklar ama cesaret edemiyorlar” demi?ti edindi?i izlenimleri aktar?rken. Benzer biçimde Do?u? Yay?n Grubu’nun sahibi Ferit ?ahenk ve Ak?am Gazetesi ile Show TV’nin sahibi Mehmet Emin Karamehmet ile de görü?mü?lerdi. ?stenen belliydi: 28 ?ubat’taki gibi i?birli?i yap?lmas? ve darbe ortam? yarat?lmas?. Ama görü?tükleri patronlar?n tamam?ndan hay?r cevab? alm??t? komutanlar.”

Berkan’?n kitab?n?n 76. sayfas?nda bahsetti?i bu görü?me, Özden Örnek günlüklerinden biliyoruz ki 10 Ocak 2004 tarihinde Jandarma’n?n An?ttepe’deki tesislerinde yap?ld?.

Peki Berkan’a bu toplant?y? “Kafay? yemi? bunlar, b?raksan darbe yapacaklar ama cesaret edemiyorlar” diye özetleyen troçkist genel yay?n yönetmeni, ertesi günkü gazetesinde bu dokuz sütuna man?etlik, tarihe geçecek haberi nas?l vermi? dersiniz?

Bilmiyoruz çünkü vermemi?.

11 Ocak 2004 günkü Milliyet’te, toplant?ya kat?lan Fikret Bila’n?n herhalde o toplant?da duydu?u “10 binlerce asker geçecek” ba?l?kl? Irak sava??yla ilgili bir haber var.

Gazetenin genel yay?n yönetmeni Y?lmaz’?n yaz?s?n?n ba?l??? e?er Sar?k?z gibi bir ?ifreli mesaj de?ilse: Ya?lanaca??m Kad?n Askerler darbe haz?rl??? yap?yor haberini dört ba?? mamur haz?rlamak için beklemi? olabilirler diye iyi niyetimizi koruyal?m. Ertesi günkü Milliyet’e bak?yoruz. Man?et: Kravatl? Savunma. Ba?bakan Erdo?an’a türbandan yüklenen bir man?et. Sonraki günün man?eti: Molla Demokrasisi. ‘?ran’a söylüyorum Türkiye sen duy’ minvalinden bir masa ba?? haberi. Herhalde o toplant?lardaki rahats?z generallere selam çak?lm?? bu man?etlerle...

Bugün “Bas?n susturuluyor” diye ba??r?p ça??rmay? b?rak?n. Özgür bas?n? esas siz susturdunuz.

Demek ki üç y?ld?r bo?una iddianameler aras?nda gerçe?i bulmak için kaybolduk. Gerçek asl?nda herkesin malumuymu?. Yedi y?l geç olsa da mesle?inizin gere?ini yap?p gerçe?in ortaya ç?kmas?na yard?mc? olun beyler...

Yoksa tarih sizin için de ?öyle diyecek: Kafay? yemi? bunlar, Cumhuriyeti kurtarmay? b?raksalar gazetecilik yapacaklarm??, ama cesaret edememi?ler...

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri