forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

samil_tayyar200?amil Tayyar Ülke TV'de aç?klad??? Soner Yalç?n'?n CHP'ye gönderdi?i mektubu kimden ald???n? yazm??... Mektubun kendisine bir zarf içinde geldi?ini belirten Tayyar, zarf?n üzerinde 'Yurtsever bir CHP'li" yazd???n? aç?klad?.


 

Tayyar'?n Star Gazetesiki yaz?s?ndan ilgili bölüm... 

(.....)
Ben mektuptan birkaç cümle okumu?tum, neredeyse tamam?n? Hürriyet yay?nlad?. Hürriyet’te yay?nlanan bölümlerin bir k?sm?, benim aç?klamamda yoktu. Radikal’in dünkü man?eti yine Oda TV bask?n?yla ilgili özel haberle kaplanm??t?. Milliyet’te, Vatan’da da benzer haberler vard?.
Peki siz o bilgileri hangi savc? ve polisten ald?n?z, siz aç?klar m?s?n?z? Yoksa sizin belge üretim merkeziniz mi var? Soru?turman?n, özel hayat?n veya haberle?me özgürlü?ünün gizlili?i nerde kald??
Sizin ihlal hakk?n?z m? var?
Kusura bakmay?n beyler, bayanlar; Ergenekon’a veya Balyoz’a can? yürekten destek verebilirsiniz, CHP’ye hizmet etmek isteyebilirsiniz, sonuna kadar özgürsünüz, ama bunu aç?klamak ?art?yla...
Rica ediyorum, “bu belgeyi kim verdi” gibi böyle ucuz numaralara yeltenmeyin, kendinizi küçük dü?ürmeyin.
Yine de merak?n?z? gidermek ad?na, sorunuza cevap vereyim. Yay?nlad???m mektup soru?turman?n bir parças? m?, polisin veya savc?n?n elinde var m? bilmiyorum. Mektubun tarihi, soru?turma öncesine ait. Ülke TV’de söylemi?tim, tekrar edelim, mektubu bana yurtsever bir CHP’li gönderdi.
Daha do?rusu zarfta öyle yaz?yordu.
Soner Yalç?n’dan m?, Baki Özilhan’dan m?, Kemal K?l?çdaro?lu’ndan m? veya arkada?lar?ndan m? ald? bir ?ey diyemem.
Ama mektubun tamam?n? yay?nlayan Hürriyet Muhabiri Toygun Atilla, polis veya savc?dan alm?? olabilir. Ele?tirirken düzeyli üslubunu koruyan, bu yönüyle mahalle teyzesinden ayr?lan Hürriyet Yazar? Mehmet Yakup Y?lmaz, Toygun’dan daha sa?l?kl? bilgi alabilir.
Bir internet sitesinin ya?l? kurduna da tavsiyem, biraz daha dersine çal??s?n. Mektup, dava konusu olsa bile sand???n gibi a??r cezal?k bir suç de?il. Çete ve darbe suçlamas?n? görmezlikten gelip habercili?i a??r cezaya götürmenin ay?b? ona yeter artar bile. 

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri