forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazete"Yeter ki anlat?n bize bu 20 y?lda duyup da yazmad?klar?n?z?, bilip de anlatmad?klar?n?z?, kasalar?n?zda gizlediklerinizi, o gizli görü?meleri, çalan telefonlar?... ?ddianamelerde, dava dosyalar?nda aramaktan s?k?ld?k gerçe?i. En saf haline, bizi en ?a??rtacak, hayal k?r?kl???na u?ratacak haline bile haz?r?z. Yeter ki gerçek olsun."

 

YILDIRAY O?UR'UN TARAF GAZETES?NDE YAYINLANAN YAZISI

Bildiklerinizi ne zaman aç?klayacaks?n?z

Gerçe?in ba?? ters dönmü?... Ik?n ?k?n ç?km?yor d??ar?ya. Ac?lar çekiliyor, ba??r??, ça??r??... 1990- 2010 y?llar? aras?nda bu ülkede tam olarak neler ya?and?? 

Do?umuna yard?m edin gerçe?in. Polisten, savc?lardan, mahkemelerden mi ?ikâyetçisiniz. Onlar?n kaba saba buldu?unuz yöntemlerine i?i b?rakmadan siz anlat?n.

Bu 20 y?l boyunca iktidarlar y?k?p devirmeyi, devlet adamc?l??? oynamay?, istihbarat sava?lar?nda ön saflarda dövü?meyi, patronlar?n? daha zengin yapmay?, askerin, M?T’in, polisin sözcüsü olmay?, ideolojilerini mesle?ine tercih etmi? tüm gazeteciler... 

Gazetecilikten hepinize af ç?kt?.

Yeter ki anlat?n bize bu 20 y?lda duyup da yazmad?klar?n?z?, bilip de anlatmad?klar?n?z?, kasalar?n?zda gizlediklerinizi, o gizli görü?meleri, çalan telefonlar?... 

?ddianamelerde, dava dosyalar?nda aramaktan s?k?ld?k gerçe?i. En saf haline, bizi en ?a??rtacak, hayal k?r?kl???na u?ratacak haline bile haz?r?z. Yeter ki gerçek olsun. 

Siz sustukça gerçe?in do?um sanc?lar?nda insanlar harcan?yor, insanlar ölüyor. Anlat?n bize; bugün var m? yok mu diye herkesin birbirine girdi?i darbe haz?rl?klar?n?. Medya patronlar?n? s?rayla kabul eden ?ener Eruygur’u... Hur?it Tolon’u, Çetin Do?an’?... 

Ad? “Mehmet Eymür’ün, Mikdat Alpay’?n, ?enkal Atasagun’un adam?” diye geçen gazetecileri... Baz? gazetecilere Genelkurmay ar?ivlerinin nas?l aç?ld???n?... 

Bugün sanki üzerinden 5000 y?l geçmi? gibi, k?r?k toprak tabletlerden okumaya çal???p, topra?? kazarak ortaya ç?kard???m?z bu çok yak?n tarihimizin, Türkiye’nin en büyük gazetesinin genel yönetmeni olarak birebir tan???s?n?z Ertu?rul Bey.

Darbe günlüklerinden biliyoruz ki patronunuz askerlerin ça??r?p “Birinci sayfan?za türbanl? kad?n resmi koymay?n” diyece?i kadar bir mesafesizlikteydi. Çaresizlikten, güç dengeleri öyle oldu?u için... Art?k hiçbir önemi yok. Sonuç olarak Özden Örnek’in, Mustafa Balbay’?n günlükleri, Nokta dergisi, T24 sitesi olmazsa Kuvvet Komutanlar?n?n sizi karargâhlara ça??r?p, hükümeti devirmek için yard?m istedi?ini bilmeyecektik. 

Yazmad?n?z çünkü. Bir gazeteci olarak o görü?me bitti?i anda yapman?z gereken ?eyi ?imdi yap?n. Bugün o tekliflere kar?? patronunuzun kay?ts?z kalmas?yla övünerek, solcular?n, S?rr? Süreyyalar?n, Radikal ?ki yazarlar?n?n arkas?na saklanarak, o günlerin gerçeklerini ortaya dökmek için aç?lan ve a??r aksak devam eden davalardaki aç?klar? yakalayarak tarihin üzerinize yükledi?i bu sorumluluktan kaçamazs?n?z.

Balyoz davas?nda gösterdi?iniz titiz ve adil gazetecili?i, bütün bu i?ler olup biterken büyük bir gazetenin temsilcisi olarak bulundu?unuz Ankara’da gösterseydiniz, Sar?k?z’?, Ay?????’n? okumak için 2007 y?l?nda Nokta dergisini beklemek zorunda kalmazd?k Sedat Bey. 

?ener Eruygur’un neredeyse aç?ktan yapt??? ihtirasl? darbe haz?rl?klar?n?, gazetecilerle, gazete patronlar?yla isti?are toplant?lar?n?, Hilmi Özkök ile Çetin Do?an kavgas?n? ilk sizden okumu? olurduk.

Kimse konu?mad??? için 717 gündür Mustafa Balbay tutuklu. Ya da ?öyle söyleyelim: 717 gündür o gazeteciler sessiz. Günlüklerinde Balbay’? en zor durumda b?rakan ?ener Eruygur’la darbe isti?are toplant?s?na kat?lan di?er gazetecilerden bahsediyorum. 

Balbay’?n günlüklerinden hat?rlayal?m: Tarih 10 ?ubat 2004, saat 17:15-20:00 aras?, yer Etimesgut Jandarma E?itim ve Spor Tesisleri (JEST) 
Jandarma Komutan? ?ener Eruygur’un “Arkada?lar ?öyle biraraya gelelim, ne oluyor, ne yapabiliriz, enerjimizi nas?l birle?tirebiliriz, bir konu?al?m dedim... hepimiz farkl? yerlerde ayn? ?eyleri dü?ünen insanlar?z ama, gücümüzü birle?tirmedi?imiz için bir sonuç alam?yoruz... benim dü?üncem ?u... . . Mesela siz öncülük etseniz, burada üç ki?i bir araya geldi, bu on olur, sonra 20 olur... Derneklere yön verilir... toplumu biraz duyarl?l??a sürüklemek laz?m.. öte yandan da bu iktidar yapaca?? her ?eyi yap?yor.. ” dedi?i, Gazetecilerin “Sizin bir numara ile sizin kafan?zdakileri yapmak çok zor... önce orada bir ?ey yapmak laz?m”, “Biz darbe falan yap?n demiyoruz ama, ?öyle bir duru? pa?am... o yok, o kalmad?... o zaman da her ?ey havada kal?yor.”, “?öyle bir senaryo dü?ünüyorum... ?imdi siz de söylediniz kuvvet komutanlar? blok, 4 ki?i... Alt?nda ordu komutanlar?, orgeneraller, korgeneraller blok, onun alt?nda tümler, tu?lar blok, hepsi bir araya gelse ve dese ki; sizinle olmuyor... ??te Kara Genelkurmay olur, siz Karaya geçersiniz, ?zmir’deki Jandarma olur, ?stanbul’dakini de art?k ne yaparsan?z.. ” diye ak?l verdi?i o toplant?ya kat?lan di?er gazetecilerden... 
Mustafa Balbay’?n üç y?la yakla?an hakl? adalet talebi için vicdan yaz?lar? yazm?? m?d?r onlar da? Bilmiyoruz. Çünkü 717 gündür gerçe?in ortaya ç?kmas?, masum oldu?unu dü?ündükleri Balbay’?n kurtulmas? için k?llar?n? k?p?rdatmad?lar. Ç?k?p “hay?r öyle de?il böyleydi” demediler. 
Gerçe?in do?umuna bir el at?n art?k.

Sava?a, ölüme, iktidar oyunlar?na, istihbarat sava?lar?na bu kadar malzeme oldu?u yeter bu gazete kâ??tlar?n?n... 

Art?k temiz bir sayfa ve dokuz sütuna da bir man?et gerek: Herkes bildiklerini aç?kl?yor... 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri