forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

KAND?L VE MEDYADAK? BAZI HASTALIKLAR

Aktif .

ET?KETLER:Nihat Hatipo?lu
nihat_hatipogluN?HAT HAT?PO?LU - HÜRR?YET

Önümüzdeki pazartesi ak?am? Mevlid Kandili. Hz. Peygamberin dünyay? ?ereflendirmesini kutlayaca??z. Her birimiz kendi bak?? tarz?m?za göre ‘Sevgilinin’ geli?ini kutlayaca??z.

Bir k?sm?m?z kandillere bid’at demeye devam edece?iz. Her ?eye bid’at derken, her türlügüzelli?i ve imkan? tepmenin en büyük bid’at oldu?unun fark?na varmadan çok bilmi?fetvalar verece?iz. Entelektüel Müslüman olarak an?lman?n, doyumsuz zevkiyle, halk? vehakk? hiçe say?p ifsad edici benli?in sal?nca??nda sallanmaya ba?layaca??z. Kandilikutlayanlara yukar?dan, küçümseyerek bakaca??z.

Bir k?sm?m?z abdest al?p geceyi güzel bir ?ekilde ihya edece?iz. Bu geceyi ihya edin emriolmasa da, bu bir f?rsatt?r, de?erlendirelim diyece?iz. Bir k?sm?m?z her gece içki içiyor olsa da bari bu gece sevgili Peygamberimizin hat?r?na içmeyelim diyerek O’na aidiyetimiziyineleyece?iz. Bir k?sm?m?z evlerde toplan?p “Kayyumu seversen uyuma bu gece” s?rr?na ula?mak için, s?rr?n kap?s?nda sabaha de?in nöbet bekleyece?iz. Velhas?l?, her birimiz kendi me?rebimize göre kandillenece?iz bu gece. Biz kandilin bütün güzelli?iyle, tövbe kap?lar?n? aralayan ?????yla, hiç kimseyi d??ar?da b?rakmayan ku?at?c?l???yla kutlanmas?n?arzu ediyoruz. Mevlam, bu kandil sabah? bizleri günah? affedilenlerden eylesin.

Bu yaz?mda, kandil muhasebesi ?????nda, medyada görülen baz? manevi hastal?klarai?aret edeyim istedim.

GÜNDEMDE KALMAK: Genellikle geçer akçe budur. Bu hafta kaç habere veya yaz?ya konu oldun. ?statistiklerde kaç?nc? s?radas?n. Medyada insanlar?n ba?ar?s? buna görede?erlendirilir oldu. Tabii böyle olunca da ayk?r? ve dikkat çekici polemiklerle gündemdekalmak yolu seçiliyor. Ne kadar faydal? ?ey yapt? de?il de , ne kadar bahsedildi. Bu nedenle de yaz?lar ve de?erlendirmeler yaralay?c? olabiliyor. Tabii ki kendini bu anafordankoruyanlar hayli ki?i var.

HAL?F TU’RAF: Me?hur bir Arap atasözüdür. Herkese muhalif davran, böylece gündeme gelirsin. Her kesin demedi?ini de. Böylece tan?nan birisi olursun. Neye muhalefet etti?in, neyi y?kt???n, neyi yaralad???n önemli de?il. Önemli olan ayk?r? söylem geli?tirmektir. Bunu yaparsan, farkl?l???n anla??l?r! Ve aranan, muteber olan daha do?rusu iyi veya kötü önemli de?il konu?ulan insan olursun. Marifet, muhalefetten geçer. Nas?l muhalefetse?

REKLAMIN ?Y?S?, KÖTÜSÜ OLMAZ: Son y?llarda en çok duydu?um cümlelerden birisidirbu. Sadece medya dünyas?nda de?il, genelde kullan?lan sarho? edici formüllerdenbirisidir. Halbuki, reklam mevzuu olmak ba?l? ba??na bir problemdir. Bir de bunun kötüsü elbette a?a??lay?c?d?r. Bu anlay???n neresi iyidir bilemiyorum. Bilmezsem de maalesefhaylice yayg?n bir çözümdür bu tutunabilmek için.

KISKANÇLIK: Buna ?slam literatüründe -Hased- denir. Allah’?n peygamberi, “Hasedate?tir. Hasedci kendi ate?inde kendini yakar bitirir” buyuruyor. Hepimizde bu hastal?ktanbiraz da olsa vard?r. Ama dengelenmesi gerekir. Yoksa kronik bir hal al?r. Egolar?na s?n?r tan?mayanlar, bir müddet sonra yüce yarat?c?n?n güç ve kudretini bile k?skanmaya ba?larlar.

Ayn? mesle?i payla?anlar aras?nda k?skançl?k daha yayg?nd?r. Bir meslek erbab? medyadaveya insanlar nazar?nda ön plana ç?kt? m?, onu paças?ndan çekip a?a?? indirmek içinçabalayanlar?n büyük ço?unlu?u ayn? mesle?i payla?anlard?r. Etraf?n?za bak?n?z, internet sitelerini taray?n, do?ru dedi?imi göreceksiniz.

RAK?B?NE MUHALEFET ET: Dü?man kelimesi yerine rakib kelimesini tercih ettim. Medya, siyaset, ticaret gibi alanlarda geçerli olan ?ey muhalefet diyalekti?idir. Rakibin çok hay?rl?bir ?ey yapm?? olabilir. Senin hemen gard?n? al?p, onun bu iyili?ini etkisiz k?lacak, kimseninakl?na gelmeyecek hassas noktalar araman laz?m. Yoksa, rakibinin iyi olan hususlar?ndanyana olursan me?ruiyetini kaybedersin. Varl?k sebebin ortadan kalkar. Böyle dü?ünüyoruz maalesef. Mesela, rakibin bir hastane yapt?rd?. Ne güzel ve hay?rl? bir i? demen gerekmez mi? Hay?r dememen gerekir. Peki ne yapacaks?n. Mesela ?unlar?deneyebilirsin: O hastaneyi kondurdu?u arsa nas?l al?nd?, o paray? nereden buldu, ohastanenin kimlerle ba?lant?s? var, acaba ileride buradan siyasi bir rant m? kazanacak, oran?n müdürü kim olacak acaba? ??te bunun gibi y???nla ?üphe do?urabilirsin. Önemliolan rakibini alt etmek oldu?una göre her yol ve yorum mubaht?r.
Halbuki do?ru ve güzel olan?n yan?nda olmak laz?md?r. Bizim iman etti?imiz kültürümüzdebu böyledir. Hz. Peygamber kendinden önceki bir Arap ?airinin “Allah harici her ?ey yok olmaya mahkumdur” sözünü duydu?unda ?öyle buyuracaklard?: “Ramak kalm??, Mü’minolmas?na ramak kalm??.” Demek ki do?runun ve iyinin yan?nda olmak insan? küçültmez, bilakis büyütür.

DOSTUNA DAYILAN, RAK?B?NE HAYIFLAN: Baz? insanlarda bu felsefenin güçlü ?ekildeyans?d???n? görebiliyorsunuz. Ayn? inanc?, felsefeyi payla?t??? ki?iye kar?? ho?görüsüzdür. Ac?mas?zd?r. Sert vurur. Çünkü O “kendi mahallesinde” potansiyel rakibidir. ?çteki rakiptir. Ama kendi inanc? ve felsefesini ta??mayana yani “Kar?? mahalleye” kar?? son dereceanlay??l?d?r. Toleransl?d?r. Çünkü günün birinde saf de?i?tirebilir. Ne olur ne olmaz ?imdilikoralarla aray? bozmamak laz?m. Bu sözler ac?d?r ama do?rudur.

Halbuki özlenen tav?r ?uydu: Sizin mahalle, bizim mahalle gibi kavramlardan uzak durup, ?uncu buncu denmeden, bir bölen olmadan, iyi ve güzelin yan?nda olmal? ?erre kar?? isei?birli?i yapmal?. Neye iman ediyorsan?z öyle yans?tman?z laz?m. Çünkü ya inand???n gibiya?ars?n, ya da ya?ad???n gibi inanmaya ba?lars?n. Böyle yapan var m? medyada. Elbettevar. Hem de sevindirecek kadar çok var.

Sadece bunlar de?ildir manevi hastal?klar?m?z. Tart???rken ba??rmak, sesiyle bast?rmak, hakaret etmek, dü?üne vurmak, kar?? taraf?n aç???n? aramak, mahremine girmek, hattade?ifre etmek gibi insaf ve vicdanla tarif edilemeyecek nice hastal???m?z var. Medyada yer al?p da bu türden oyunlara ba?vurmayan binlerce insan?m?z var. Onlar? bude?erlendirmeden tenzih ederim. Dilerim bu ?erefli kandil ?????nda, en sevgilinin do?umgününde bu hastal?klar?m?z? tedavi edecek ad?mlar atar?z... Kandilinizi kutlar?m.

http://www.hurriyet.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri