forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

engin_ardic"CHP'ye üye oldu?u için" bu kurulu?un ba??ndan ayr?lmak zorunda kalan Oktay Ek?i'nin yerine, iliklerine kadar CHP'li, ad? adeta bu partiyle özde?le?mi? Orhan Birgit'in getirilmesi, Bas?n Konseyi'nin art?k "alay etmeye bile de?meyecek" kadar zavall? bir duruma dü?tü?ünü gösteriyor.

 

Engin Ard?ç Sabah'taki kö?esinde ?unlar? yazm??...

Okuyucuyu ilgilendirmeyen yaz?

Çünkü konumuz Bas?n Konseyi. Kimsenin umurunda de?il, bas?n?n da umurunda de?il.
Ve de yaz?m?z?n ana temas?, kara mizah:
"CHP'ye üye oldu?u için" bu kurulu?un ba??ndan ayr?lmak zorunda kalan Oktay Ek?i'nin yerine, iliklerine kadar CHP'li, ad? adeta bu partiyle özde?le?mi? Orhan Birgit'in getirilmesi, Bas?n Konseyi'nin art?k "alay etmeye bile de?meyecek" kadar zavall? bir duruma dü?tü?ünü gösteriyor.
Eskiden k?z?yorduk, ?imdi art?k buna da gerek kalmad?.
Ama biz gene de vah vah diyelim.
Bu kurulu?, 1980 darbesinin ard?ndan, cuntaya yani Milli Güvenlik Konseyi'ne özenerek kuruldu. "Konsey" laf? o günlerde modayd?...
Bu modele göre Kenan Evren memleketi çekip çevirecekti, Oktay Beyefendi Hazretleri de bas?na ayar verecekti.
Kurulan, Oktay Bey'in "matbuat çiftli?i" oldu yaln?zca.
Ba?ta bas?n mensuplar? olmak üzere kamuoyu bu kurulu?u "matah bir ?ey sand?" önceleri...
Bas?n d???ndan baz? isimler "adam yerine konulduklar?na sevinerek" bu kurulu?un yönetimine falan da kat?ld?lar.
O zamanlar bir tek rahmetli U?ur Mumcu yi?itçe ve aç?k seçik kar?? ç?kt? bu saçmal??a, biz hepimiz yuttuk zokay?.
?tiraf edeyim, seksenli y?llarda otuzlu ya?lar?nda, yani genç bir gazeteciydim, ben de bir hevesle girdim. Sonra, Oktay Ek?i bana hakaret edince istifa ettim. 2004 y?l?nda. (Yaln?z ba?bakana de?il bize de küfür eder.) Konsey ben ayr?ld?ktan sonra da bana ara s?ra "ceza kesmeyi" sürdürdü. (Cezalar?n hiçbir "müeyyidesi" yoktu, bu yüzden kimsenin bu cezalar? ipledi?i de yoktu tabii.) Müeyyide yoktu, olamazd? da, çünkü bu konseyin "kerameti kendinden menkuldu" ve hiçbir hukuki dayana?? da bulunmuyordu.
Bunlar?n genç ve iyi niyetli bir genel sekreterleri vard? o s?ralar, bana telefon etti, dedim ki: "Karde?im...
Sizin örgütünüze üye olmayan bir meslekda??n?za ceza verme hakk?n? nereden al?yorsunuz? Hangi yasaya göre kuruldunuz? Benim üzerimde herhangi bir 'jurisprudence' yetkisini size kim verdi? Aç?kças?, siz kim oluyorsunuz?"
Bana ne dedi, biliyor musunuz?
"Vallahi Engin a?abey, bu meseleyi biz de kendi aram?zda çok tart??t?k, bir türlü kesin bir sonuca varamad?k" dedi!
Pes...
 YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri