forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

sevilay_papermoonYi?it Bulut, Sevilay Yükselir ve  Hasan Karakaya önceki gün sosyetenin en ra?bet etti?i mekanlar aras?nda olan Papermoon'da bir ö?le yeme?inde bulu?tular. Yeni Akit Gazetesi yazar? Hasan Karakaya Papermoon'a ilk kez gitmi?ti. Bu bulu?man?n detaylar?n? Sevilay Yükselir Sabah gazetesindeki kö?esinde yazm??...

 

Kaday?fa müdahale var, ?araba yok!

Yeni Akit gazetesi yazar? Hasan Karakaya ile ilk kez Ba?bakan'?n k?sa bir süre önce gerçekle?tirdi?i Lübnan gezisinde tan??m??t?m.
Yalan yok, tan?y?nca da ?oke olmu?tum.
Çünkü kar??ma ç?kan Karakaya, yaz?lar?ndan bilindi?i gibi öyle sert ve agresif adam de?il, mükemmel denilecek kadar kibar ve s?cak bir ?ahsiyetti.
?lk kez kat?ld???m Ba?bakanl?k seyahatinin bulu?ma yeri olan Devlet ?eref Salonu'nda ne yapaca??n? bilmeden ortada dolanan bendenize adeta mihmandarl?k yapt? o gün.
Al?nmas?nlar ama o gezide daha önceden tan?d???m birçok erkek meslekta??m?zdan daha ilgiliydi Hasan A?abey, ben ve gezinin benim gibi di?er acemi kad?n yazar? Hilal Kaplan'la...
Orada bir kez daha anlam??t?m ki, iki insan?n arkada?l?k veya dostluk kurabilmesinin en temel özelli?i, ne sahip oldu?u parti, ne ideolojisi, ne de kendi ya?am biçimi.
Oturup iki çift laf edebilmenin, muhabbet edebilmenin en temel özelli?i, taraflar?n insani yakla??mlar?.
Hasan A?abey çok candan bir insan.
Önceki gün bir kez daha bir araya geldik. Habertürk TV'nin Yay?n Yönetmeni Yi?it Bulut'un davetlisi olarak jet sosyetenin u?rak mekân? Etiler Papermoon'da bulu?tuk ö?len.
Tabii mekân öyle bir mekân olunca yani alkolün bolca tüketildi?i ve ünlü tiplerin favori mekân? olunca, haliyle ana gündemimiz de ya?am tarzlar?m?za müdahale meselesi oldu.
Hasan A?abey ilk kez gelmi? Papermoon'a.
Zaten gelmeden evvel de,
"Yabanc?s?y?z oralar?n ama hadi sizin hat?r?n?za geleyim!" demi?ti.
Etrafta tan?yanlar oldu tabii.
Ad?m gibi eminim, birbirlerinin kula??na e?ilip, "Aaa... Ne i?i var bu adam?n burada?" falan dediler.
Eski Gaziantep Belediye Ba?kan? Celal Do?an da oradayd?.
Bir ara selam vermek için masas?na gitti?imde, "Kiminle oturuyorsun?" diye sordu?unda, "Yeni Akit Yazar? Hasan Karakaya ile..." deyince o bile ?oke oldu.
Sonradan gelip selam verdi ama Karakaya gibi radikal ?slamc? bir kimli?e sahip bir yazar?n orada olmas? do?al olarak ?a??rtt? kendisini.
Bu arada garson sipari? almak için masaya geldi?inde her ikisi de kola içmeyi tercih etti.
Ben ise pembe ?arap sipari? ettim.
Ederken de, "Hasan A?abey...
Mahzuru yok de?il mi?"
diye sordum. "Yok tabii. Niye olsun ki kendine zarar veriyorsun onu içerek. Bana de?il ki!" mealinde bir cümle kurdu.
Neyse...
Çok keyifliydi sohbet. Etraftakilerin garip garip bak??lar?na ald?r?? etmeden bir güzel yeme?imizi yedik.
Tatl? k?sm?na gelince ise koptum tabii.
Çünkü sipari? için bekleyen garsona, önce, "Kaday?f var m??" diye sordu Hasan A?abey.
Garson garip garip bakt? Karakaya'n?n yüzüne ve, "Yok efendim. Bizde sufle, tramisu, profiterol, napoleone gibi tatl?lar var" diye cevap verdi.
Bunun üzerine, "Valla ben bilmem o sayd?klar?n?z?. Hangisi bizim kaday?fa benziyorsa onu getirin o zaman" dedi.
"Benzeyeni yok efendim.
Bizim tatl?lar çikolatal?d?r genellikle"
?eklinde bir izahla kar??la??nca da Yi?it'e dönüp, "Yi?itçi?im.
Ne i? yahu? Bunlar bana zorla çikolatal? tatl? yedirmeye çal???yorlar. Öz be öz tatl? m? yiyemiyorum karde?im.
Al sana ya?am tarz?na müdahale! Bal gibi de müdahale ediyorlar i?te!"
diyerek esprili bir biçimde sitemini dile getirdi.
Güldük kahkahalarla...
Sonunda dondurmal? güzel bir sufle yemesi için ikna ettik kendisini.
Yedikten sonra da, "Çakt?rmay?n ama Allah için güzelmi?" dedi.
O arada bu bulu?ma internet sitelerine dü?mü? haber olarak.
"Abi kusura bakma. ?nternet siteleri bizi yaz?yor. 'Fla?... Fla?... Hasan Karakaya Papermoon'da' diye vermi?ler haberi. Senin camia k?zmas?n sana sak?n" dedim.
Güldü.
"K?zarlar m? can?m? Niye k?zs?nlar? Sayenizde bir yaz? konusu buldum. 'Türkiye'de insanlar?n ya?am tarz?na müdahale var m? yok mu?' Gözlerimle gördüm, test ettim ve çok önemli bir gerçe?i ortaya ç?kard?m.
Sevilay'?n pembe ?arab?na de?il ama benim kaday?f?ma bal gibi de müdahale var karde?im!"

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri