forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

'YANDA?' NED?R?.. K?ME DEN?R?..

Aktif .

oktayeksi_chpDo?an Grubu CEO'su Nebil ?lseven ve Hürriyet'in eski ba?yazar? Oktay Ek?i'nin CHP'ye kat?lmas? 'Yanda?' tart??mas?n? alevlendirdi. Ek?i ve ?lseven'in CHP'ye kat?ld?ktan sonra söyledikleri, sözler ba?ka bir tart??ma konusu olmaya aday.

Do?an Grubu yazarlar?yla sürekli polemi?e giren Ahmet Kekeç Star Gazetesi'ndebu konuyu de?erlendirmi?. Kekeç, "Yanda?" kavram?n? masaya yat?rm??.

AHMET KEKEÇ'?N STAR'DAK? YAZISI

Hadi bundan sonra da yanda? deyin 

Medyadaki birikimini, üstün görgüsünü, “geleneksel Do?an Medya Grubu terbiyesini” bundan böyle siyasete ta??yacak.

Hay?rl? u?urlu olsun...

Biz onu “Alçaklar? tan?yal?m” ba?l?kl?, vatan millet sevgisiyle dopdolu makalesiyle be?enmi?, sevmi?, ba?r?m?za basm??t?k...

Sonra, kendisini daha da sevdiren “Onu do?du?u yere kadar kovalayaca??m” yaz?s? geldi.

Bu üstün görgü ve terbiyeyi “taçland?rmadan” olmazd?.

Derken, “Bunlar (iktidardakiler) analar?n? bile satarlar” diye p?rtlat?verdi içindeki cevheri.

Bu kim?

Kim olacak? Hürriyet’in müstafi ba?yazar? Oktay Ek?i... Kendisi ayn? zamanda, gazetecilere hiza ve istikamet veren, onlar? “terbiye” ve “etik” konular?nda sigaya çeken Bas?n Konseyi’nin Ba?kan? oluyor...

Biliyorsunuz, Oktay Ek?i CHP’ye girdi.

Parti rozetini bizzat Kemal K?l?çdaro?lu takt?...

K?l?çdaro?lu rozet takma töreninde bir de güzel konu?ma yapt?, “AK Parti iktidar? ile beraber kalemi ask?ya al?nd?. O kalemi ask?ya almayaca??z. Oktay Bey art?k burada yazacak, burada söyleyecek. Buras? özgür bir yer...” dedi.

Orada ne yazacak, ne söyleyecek?

Merak ediyorum.

Herhalde “Onu do?du?un yere kadar kovalayaca??m” demeyecek.

Muar?zlar?n? “analar?n? satmakla” itham etmeyecek.

Eskiden halk?n seçtiklerini “Menderes’in ak?betiyle” korkuturdu, darbeleri “anlay??la” kar??layan yaz?lar yazard?, her ta??n alt?nda “irtica” arard?, sa? iktidarlara ayar vermeyi “ba?yazarl???n raconu” sayard?...

Herhalde böyle yapmayacak.

Daha ölçülü, daha rakik, daha sorumlu, hatta daha “müeddep” davranacak.

Neyse... Az önce “suimisal”den girdim, biraz ay?p ettim... “Suimisal emsal olmaz” der eskiler. Öyledir... Benim tan?d???m Oktay Bey ölçülü, efendi, sinir bozacak ölçüde dingin, serinkanl? ve de dünya beyefendisi bir adamd?r.

Neden böyle i?ler yapt??

Neden a?z?n? ve ahlak?n? bozma gere?i duydu?

Bilmiyorum...

Bas?n Konseyi’nde de bazen “tuhaf ötesi” i?ler yapard?...

Hâlâ yap?yor...

Mesela, gazeteci yarg?l?yor. Yani, yarg?lat?yor... Mahkemelerden rol çald??? yetmezmi? gibi, hangi kamu tercihinin ortaya ç?kard???n? bilmedi?imiz baz? eski devlet görevlilerine bol keseden “okur temsilcili?i” payesi da??t?yor...

Bas?n denetimi yapacak... Bunu da do?ru dürüst yapam?yor...  Yalan haberleri akl?yor (Bkz. Özdemir ?nce’nin “Mini etekli k?z? diri diri yakt?lar” haberi), do?ru oldu?u ku?ku götürmez yaz?lar? (Bkz. Engin Ard?ç, Y?ld?r?m Türker ve Ahmet Kekeç imzal? yaz?lar) cezaland?r?yor. Üstelik, bunu sürekli yap?yor.

?n?allah CHP çat?s? alt?nda bu yanl??lar? tekrarlamayacak.

?nsaftan ve adaletten ?a?mayacak.

Bir kez daha “hay?rl? olsun” diyelim ve geçelim ?u “yanda?l?k” durumlar?na.

Hem a?z?, hem ahlak?, hem t?yneti bozuk birtak?m Do?an Grubu memurlar?, kendi mahallelerinden olmayan gazetecilere “yanda?lar” diye küfretmeyi al??kanl?k haline getirdi...

Müjdeli haberi önceki gün ald?k: Oktay Ek?i ve masa üstü nümayi?çisi Tufan Türenç’ten sonra, bünyelerinden yeni bir “de?er” daha ç?kar?p CHP saflar?na kat?verdiler.

Bu sonuncusunun ismi Nebil ?lseven’mi? ve CHP ?l Ba?kanl???’na getirilmi?...

Ne iyi olmu?...

Bundan sonra da “yanda?” desinler görelim.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri