forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

ISMARLAMA SORU... S?PAR?? GAZETEC?L?K...

Aktif .

ET?KETLER:Umur Talu
umurtalu_150UMUR TALU: Bugün d??ar?da b?rakt???n belki dün içerideydi! Bugün “?smarlama soru”dan yak?nan kiminin dün “sipari? gazetecilik”in, tam göbe?inde olmas? gibi! Dün bu nevi ay?plar? ele?tiren kiminin, bugün, aynen sar? kartlar gibi, Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon eleman? tad?nda olmalar? gibi!

 

UMUR TALU'NUN DÜN GAZETE HABERTÜRK'TE YAYINLANAN YAZISI

Sipari? hatt?

Geçen hafta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir aç?klama yapt?.

Ke?ke bütün gazeteler, TV’ler “gazeteci gibi” duyurabilseydi!

K?saca diyordu ki…

“Ba?bakan’a sadece kendisinin istedi?i ?smarlama sorular sorulabilmesi endi?e vericidir… Meslek ilkeleri ve ça?da? demokrasi anlay??? aç?s?ndan kabul edilemez… Meslekta?lar?m?z?n sadece istenilen sorular sormak zorunda b?rak?lmas?, Türk demokrasisine ve dü?üncü özgürlü?üne kar?? i?lenmi? bir suçtur.”

 

***

 

Cemiyet, “onurlu bir mücadele geçmi?ine sahip meslekta?lar?m?z? bu a??r ifade d???nda tuttu?umuzu belirtmeyi görev sayar?z” diyor ama…

Bir sorun ?u:

Bugün d??ar?da b?rakt???n belki dün içerideydi!

Bugün “?smarlama soru”dan yak?nan kiminin (istisnalar hariç!) dün “sipari? gazetecilik”in, tam göbe?inde olmas? gibi!

Dün bu nevi ay?plar? ele?tiren kiminin, bugün, aynen sar? kartlar gibi, Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon eleman? tad?nda olmalar? gibi! (O kurumda hakikaten memur olanlar? tenzih ederim; laf?m özgür gazeteciye.)

 

***

 

Esas sorun ise ?u:

Cemiyet aç?klamas?ndaki “Türk demokrasisi”!

“Biat, boyun e?dirme, tap?nma, küçük görme, kulla?t?rma, kölele?tirme, cemaatla?t?rma, itaatla?t?rma, andla?t?rma, tek tiple?tirme” sistemleri aras?ndaki “otoriter” yar??tan ibaret olmakta direnen bir “Türk demokrasisi” var.

Tek partiye kar?? çok partili hayat…

Çok partiliye kar?? darbeli ölüm…

Darbeye kar?? demokrat terennümler nihayetinde otoriterlikten s?yr?lam?yor.

“Din otoritesine kar?? otoriter laiklik… Laik otoriteye kar?? cemaate itaat”…

Örgütlenmeye, itiraza, çal??an?n kendi sorunlar?n? ifade özgürlü?üne kapal? serbest piyasa ve serbest medya…

“Demokratikle?me” isteyen kimilerinin farkl? görü?ten olanlar? (ölüm) tehdidi derken…

“Türk demokrasisi” da böyle bir ?ey i?te!

Genelkurmay ?smarlar, ba?bakan ?smarlar, reklamveren ?smarlar, ?irket ?smarlar!

Ve gazeteciler, bunlar?n tümüne birden “has…” demekte bir türlü birle?emez!

Dün ya da bugün, yanda? dersin k?zar da, özgürlü?ünü ?eydersin ald?rmaz!

 

***

 

19 Aral?k’ta cezaevi katliamlar?n?n y?ldönümüyle birlikte hat?rat canlan?nca bak?n ne hat?rlad?k:

Y?l 2000. Ecevit-Bahçeli-Y?lmaz hükümeti ile de?erli komutanlar cezaevlerini basm??. Hem ate? aç?l?yor, hem bedenler ate?e veriliyor. Lakin ünlü gazetecilerin yönetti?i medya ile en ünlü, en cesur yazarlar, katliam?n hakikati yerine, “?smarlama man?et, sipari? yorum, fikri ve vicdan? hür cinayet”personeli!

“Genç muhabirler”, ki hepsi genç de olmayabilir ve bütün muhabirler de de?il elbette…

Hakikati, do?ruyu haber yapmaya çal???yor. Ama sansürleniyor. Sapt?r?l?yor. Haber merkezinde yeniden yalan yaz?l?yor, yaz? i?lerinde yamultulup birer mermi gibi cesetlerin üstüne s?k?l?yor.

Sadece devlet marifetiyle onca insan öldürülmüyor. Hakikat de, o günün yanda? büyük medyas? ile sözde ona muhalif bugünün yanda? medyas?nda katlediliyor.

Hakiki haberleri konmayan gazeteciler, “Gazeteciler Meclisi” çat?s? alt?nda, do?ruyu birbirlerine ve duymak isteyene anlatmak üzere toplan?yor.

Toplan?p tan?kl?k yapmaya u?ra?t?kça, salonlar da polis taraf?ndan kapat?l?yor.

“Türk demokrasisi”ne bak?n:

Devlet, tutuklu ve mahkum katlediyor; Ertu?rul, Zafer, Mehmet ve di?erleri hakikati öldürüyor; hakikati yazamayan ama anlatmak isteyen gazetecileri de polis engelliyor!

 

***

 

Demokrasi gelene?i ?smarlama olunca… Ba?bakan da ?smarlama soru talep ediyor gülüm, meslekta??m, Cemiyetim.

Fakat ?öyle hep birden, man?etlerden, bir a?aç gibi hür ve bir orman gibi karde?çesine tav?r alsan?za! Bir karar alsan?za bu “suç”a kar??!

Hadi yapal?m bunu!

http://www.haberturk.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri