forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

BA?I KEND?S?YLE FENA HALDE BELADA...

Aktif .

ertugrul_ozkok_280Ertu?rul Özkök ilginç bir yaz? kaleme alm??. Ahmet Kaya'n?n ?ark? sözlerine göndermeler yapan Özkök, "Ba??m belada, bir türlü ç?kam?yorum bu i?in içinden" ?eklinde özetlenecek yaz?s?nda, Türkiye'yle ilgili nas?l ikilem içinde kald???n? anlatmaya çal??m??.

 
?ki gözüm, ba??m belada

AH benim belal? ba??m, bugünlerde fena halde belada...

Ortas?ndan yar?lm?? bir elma gibi, öyle duruyor.

T?pk? “Economist” dergisinin kapa??ndaki ye?il elma gibi.
Bir yanda Amerika Birle?ik Devletleri, bir yanda Avrupa Birli?i, hemen alt taraf?nda “yükselen piyasalar”...
Yani benim ülkem; Türkiye...
Elman?n “Eurozone” k?sm?ndan bir kurtçuk ba??n? ç?karm??.
O taraf kurtlanm??, kemiriliyor.
Ya benimki...
Taptaze, dipdiri duruyor.
Ama gel bir de bana sor...

* * *
Ba??m Ba?bakan Erdo?an’la belada... Fena halde belada...
- Bak?yorum; “Art?k uçak yapal?m” diyor.
“??te benim liderim” diyorum.
Önümüze “büyük hedefler” koyan; “?lk hedefimiz G-8” diye hayk?ran; “yükselen piyasa” laf?yla yetinmeyen, elinin tersiyle iten bir “vizyon”.
?çimdeki ses, “??te senin ülken... Vaat edilmi? büyük Türkiye” diyorum.
Y?llard?r üçüncü, dördüncü kümede oynayan ülkemi, ölmeden önce görmek istedi?im süper lige ç?karacak büyük vizyon...
- Sonra gözüm kenara kay?yor.
Dayak yiyen gençleri, çocu?unu dü?üren k?zlar? görüyorum.
“Bir yumurta u?runa Ya Rab, ne güne?ler bat?yor” diyor içimdeki ses.
Bir yanda göklere t?rmanmak isteyen bir vizyon, öte yanda dipsiz kuyulara dü?mü? bir ho?görüsüzlük...

* * *
- Bir bak?yorum okullarda “Fatih” projesi.
Kara tahta, kara kapl? tarih olmu?, her ö?renciye bilgisayar, internet...
“??te” diyorum. “??te 21’nci yüzy?l Türkiye’sine yak??an, ‘liderlik’ portresi.”
Büyük ba?ö?retmen...
- Tam böyle derken o cümle geliyor;
“Fatih’in tokad? surat?n?zda patlayacak... ”
Patl?yor da... Okulda, ilim ve irfan yuvas?nda patl?yor...
Millet olarak, ö?retmene, komutana, “Art?k ö?renciye de, ere de dayak yok” diye övündü?ünüz gün...
Gök yar?l?yor; içinden, elinde sopayla o eski ba?ö?retmen ç?k?p geliyor.
Balkona kaçan topu kesen, falakaya yat?ran ba?ö?retmen...
Cümle surat?n?zda patl?yor, heyecan kursa??n?zda kal?yor.

* * *
- Bir bak?yorum, ülkemde püfür püfür demokrasi rüzgârlar?...
On y?l önce a?z?n?za alamad???m?z kelimeler, günlük lügatinize girmi?.
Güle oynaya “Kürt” diyorsunuz, “Kürtçe” diyorsunuz...
“Darbe” kelimesi, “postal” ürpertisi, “derin devlet kâbusu” yakan?zdan dü?mü?, hesap sorulamayandan hesap sorulmaya ba?lanm??...
“Allah?m nihayet o muas?r medeniyet” diyorsunuz.
Tam, “Helal olsun, i?te devrimci lider budur”, “Demokrasi mesihi gelmi?tir” diye sevinç ç??l??? atacaks?n?z;
Tam böyle diyeceksiniz; ba??n?z? bir öteki tarafa çeviriyorsunuz ki...
- Bir zamanlar güle oynaya söylenen söz, rahatça yap?lan ele?tiri, yaz?lan yaz?, elini kolunu sallaya sallaya yap?lan gösteri...
Hepsi bast?r?lm??, susturulmu?, tarumar edilmi?.
Azar tepende, maliyeci kap?nda, polis yakanda, cop ensende...
Bir ad?m ötende çal??t???n yerin kap?s?, iki ad?m ötende mahkeme kap?s?, üç, bilemedin dört ad?m ötende demir parmakl?k...

* * *
Ve sen, iktidara kay?ts?z ?arts?z destek veren sözde ayd?n?n yuhalamas?ndan bunalm?? halde; Ba?bakan’a bak?yorsun.
?ki elin ba??nda, ba??nsa belada... Kalakal?yorsun.
Ah benim belal? ba??m, ah benim ?a?? gözüm.
Biri o yana bakar, sevinir, alk??lar; biri ise fena halde bu yana...
?çinden içinden bir b?ld?rc?n yumurtas? atmak gelir.
Ona da eli gitmez; eli gitse yüre?i elvermez... Atamaz.

http://www.hurriyet.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri