forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

oral_calislarOral Çal??lar: Elektronik bilgi ça??nda oldu?umuz için 1999’da kimin ne dedi?inin, ne yazd???n?n gizli kalmas? mümkün de?il. Hürriyet’in o dönemdeki linç dalgas?n?n merkezi bir parças? oldu?unu, o dönemi hat?rlamayanlar bile art?k kolayl?kla fark edebiliyorlar.
ÇALI?LAR'IN RAD?KAL'DEK? YAZISI

Ahmet'i linç günlerinin tarihsel kodlar?

Ahmet Kaya’n?n linç edildi?i ve Abdullah Öcalan’?n yakaland??? dönemin gazetelerini (Abdullah Öcalan’?n yakaland???, linç gecesinden 5 gün sonra 16 ?ubat 1999’da aç?kland?. Ahmet Kaya’n?n tutuklanmas? ise Öcalan’?n Türkiye’ye getirildi?i güne rastl?yor. Ayn? gün Sabanc?’n?n katili Mustafa Duyar’?n da cezaevinde öldürüldü?ünü hat?rlat?r?m.) bugünkü gözümüzle inceledi?imizde estirilen psikolojik terör rüzgâr?n? çok net bir ?ekilde görebiliyoruz. O dönemdeki yaz?lar?m? gözden geçirmek amac?yla Cumhuriyet gazetesinin ar?ivine girdim.  Yaz?lar?m?n hangi sayfada yay?mland???n? bulmakta zorluk çektim. Çünkü bir kö?e yaz?s?ndan çok, s?radan bir haber gibi gazetenin herhangi bir yerine rastgele konmu?lard?… Bunu ara?t?rma s?ras?nda fark ettim ve an?msad?m.

Ayd?n Engin, o günlerde ikimizin birden yaz?lar?n?n azalt?lmas? ve geri sayfalara at?lmas?na tepki olarak yazarl??? b?rakm??t?. Ben ise o dramatik günlerde “Yine de bir ?eyler söylemek” gibi bir kayg?yla yazmay? sürdürmü?tüm.
Elektronik bilgi ça??nda oldu?umuz için 1999’da kimin ne dedi?inin, ne yazd???n?n gizli kalmas? mümkün de?il. Hürriyet’in o dönemdeki linç dalgas?n?n merkezi bir parças? oldu?unu, o dönemi hat?rlamayanlar bile art?k kolayl?kla fark edebiliyorlar.
Hiçbir ?eyin tesadüf olmad???, olaylar?n ak???ndan çok net bir ?ekilde belli oluyor. O dönemde baz? medya gruplar? ve kö?e yazarlar? ülkeyi saran ‘linç müzi?i’nin orkestra ?efli?ini yapt?lar. Bugün, gazetecilik mesle?i aç?s?ndan onlar?n oynad?klar? rolü tart??abiliyor ve irdeleyebiliyor olsak da o linç ortam?n?n s?radan bir tepkinin/tepkiselli?in ötesine geçen tarihsel derinli?ini ancak zamanla tam olarak kavrayabilece?iz.

Ahmet Kaya’n?n ?ahs?nda hedef al?nan

Ahmet Kaya’n?n ölümünün 10. y?ldönümündeki anma gecesinde Ümit K?vanç’?n haz?rlad??? belgesel, yak?n tarihimizin önemli bir panoramas?n? sundu ve Ahmet Kaya’n?n Kürt sorununun bar??ç? çözümünden, ba?örtülü k?z ö?rencilerin e?itim özgürlü?üne kadar birçok temel konuda ald??? kararl? tutumla yüz binleri etkileyen bir sanatç?ya dönü?me sürecini ortaya koydu.


Öcalan’?n yakalanmas?yla ba?layan dönemde, Türkiye’ye egemen olan irade içinde “Bu i?i Kürtleri susturarak hallederiz” anlay??? öne ç?km??t?. Öcalan’?n ?mral?’ya konulmas?yla birlikte, milliyetçi histeri önü al?namaz bir dalga halinde Kürtlerin ve demokrasi isteyen kesimlerin üzerine çökerken Ahmet Kaya da çok hesapl? ve bilinçli bir ?ekilde linç edildi. Böyle dönemlerde bas?n önemli sald?r? araçlar?ndan birisi olarak rolünü oynar. Geçmi?te de oynam??t?, o dönemde de oynad?.
10 y?l sonra Ahmet Kaya’ya yap?lan haks?zl???n, alçakça sald?r?n?n belgeleri bir kez daha gözlerimizin önünden geçti. Sosyal, toplumsal, ekonomik, siyasi krizlerle, linçlerle, bunal?mlarla, kavgalarla geçen 1999, 2000, 2001 gibi y?llar? hat?rlad?k. Anma gecesi boyunca gözlerimiz ya?ar?rken bu ülkenin ‘çizgid???’ ki?iliklerinin ac? kaderine de yand?k.
Ahmet Kaya’ya sald?ranlar, ülkenin en büyük gazetelerinin ba? kö?elerinde onu ‘yarat?k’ olarak tan?mlamaktan çekinmeyenler bugün utan?yorlar. Devran, öyle ya da böyle, de?i?iyor, daha da de?i?ecek… Ancak unutmayal?m, hâlâ kö?e ba?lar?ndaki etkili isimlere bakarsan?z onlar? görürsünüz… Onlar, bir dönemin, bir ac?mas?zl???n simgeleri olarak belli bir ‘utangaçl?k’ içinde olsalar bile, güçlerini yitirmi? de?iller.

Korku üretimi

Korku, bu ülkede belki de en istikrarl? ?ekilde üretilen üründür. ‘Korku üretimi’, son 15-20 y?l?m?za damgas?n? vuran (ve hâlâ sürmekte olan) psikolojik etkinliklerin herhalde en yo?unu ve en çok yönlüsüdür.
Onlar ‘öcü’ler ürettiler. Ahmet Kaya bu ‘öcü’lerden birisiydi. Hrant Dink de öyleydi. (Gerçek ‘öcü’ler ise i?lerini görüyorlar.) Ahmet Kaya linç edilirken bizler de do?ru dürüst tepki gösterememi?tik asl?nda. Orhan Pamuk “Oral, bir ?eyler yapal?m Ahmet için” sözlerini söyledi?inde çok geç kalm??t?k. K?sa süre sonra Ahmet’i kaybettik.
Anma gecesinden gözlerimiz ya?l? ç?karken Ahmet’in ‘bar?? ve karde?lik’ ça?r?lar? kula??m?zda ç?nl?yordu.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri