forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

HER KONU?MADA H?SSELER B?R G?D?YOR B?R GEL?YOR!

Aktif .

aydin_dogan_gazeteleriYi?it Bulut Habertürk Gazetesi'nde Do?an Grubu'nun sat?? söylentileriyle ilgili 'Art?k satacaksan?z sat?n' ele?tirisi yapm??... Ayd?n Do?an'?n yak?n çevresine ve grubunda yazan baz? gazetecilere yüklenen Bulut, "Sadece sermaye sahibinin çekilmesi yetmez, bu adamlar?n da bu ülkede art?k gazetecilik yapmamalar? gerekli." diye yazm??...

Y???T BULUT'UN YAZISI

Do?an, medyadan de?il Türkiye'den ç?k?yor!

H?SSELER? piyasada i?lem görüyor ama a?abeylerin a??zlar? durmuyor: Ç?k?yoruz, ç?km?yoruz! Sat?yoruz, satm?yoruz! Yabanc?ya sat?yoruz, stratejik ortak al?yoruz! Onlarca cümle, yüzlerce kelime! Her konu?mada hisseler bir gidiyor, bir geliyor ama hiçbir konu?an söylemiyor: Bu vergi borcu nas?l ödenecek?


Sevgili dostlar, Do?an medyadan ç?kar m? ç?kmaz m? bilemem ama bildi?im bir gerçek var; Do?an'?n ve baz? gazetecilerinin "bagajlar?" ile yeni Türkiye'de yollar?na devam edemeyecekleri... Dikkat edin "baz? gazetecileri" dedim, o grupta sadece mesle?ini icra edip dürüstlükten ve ilkelerinden ayr?lmayan onlarca isim var... Onlar lütfen bu yaz?y? üstlerine almas?nlar. Benim sözlerim, Do?an ve çok yak?n çevresindekilere...

Peki kim bunlar? Kimler art?k devam edemez, etmemeli?

?sim vermeyece?im, birlikte geriye dönüp bakal?m... Bir medya grubu veya Ba?bakan Erdo?an'?n deyimiyle "malum medya", 1979 sonras?nda olu?an sicilinde "onlarca hükümet kurma-y?kma giri?iminde bulunmu?sa", siyasi-ekonomik-finansal denklemlerin içinde i?i olmamas?na ra?men yer alm?? veya denklemi elindeki medya gücüyle manipüle etmi?se, Türk halk?n?n seçti?i vekillerin verdi?i oylar? "Kaosa kalkan eller" olarak tan?mlayacak kadar ileri gitmi?se, Türkiye'yi kendi stratejileri do?rultusunda Avrupa Birli?i'ne endekslemekten IMF'ye yap??t?rmaya kadar ülkenin kaderiyle oynamay? denemi?se; o grup ve bunun mimarlar? olan arkada?lar art?k bu ülkede yer alamazlar, almamal?lar! Çok küçük bir örnek vereyim. Cihan Haber Ajans? bir haber geçti, bir al?nt? yapmak istiyorum: "...Aleyhinde aç?lan davalar nedeniyle Almanya'da ya?ayan yazar-yönetmen Hayri Argav, Ahmet Kaya'n?n sürgün y?llar?n? anlatan 'Ya?murlu Ülkenin Sürgünü' adl? belgesel çal??mas?nda çokça tart???lan Berlin konseri görüntülerini kulland?. Argav, 'Hürriyet Gazetesi'nin kulland??? foto?raf siyah-beyaz. Bu bilinçli olarak yap?lm??t?r. Çünkü o geceki video görüntüleri renklidir. Hürriyet Gazetesi 'Foto?raf?n Öyküsü' ba?l?kl? notunda foto?raf? video görüntüsünden ald???n? belirtiyor. Dolay?s?yla foto?raf ile oynand???n?, en az?ndan Abdullah Öcalan'?n foto?raf?n?n montajland???n? anlayabiliyoruz. Aksi olmu? olsayd? foto?raf? renkli olarak yay?nlayabilirlerdi' dedi... "


Sevgili dostlar, haber 1999 y?l?nda Hürriyet Gazetesi'nde yer alm?? ve y?llar önce çekildi?i iddia edilen görüntüler gündeme ta??nm??t?. O günler tam "irtica ve bölücülük" korkusunun pompaland??? günlerdi. 28 ?ubat'ç?lar?n "teknesine su ta??yarak" ülkenin gündemini "manipüle etmek" malum medya için esas oland?. Aynen Türkiye'yi ?ran'a döndürecek Aczmendiler gibi... Bunun gibi "Avrupa Birli?i ve IMF'siz ya?ayamay?z" tad?nda onlarca hatta yüzlerce örnek yazabilirim. Türkiye'nin IMF taraf?ndan soyulmas?ndan, Ecevit'in tabiri caizse "medya taraf?ndan tepe sersemi yap?larak" Türkiye'nin Dervi?'e teslim edilmesine kadar say?s?z olay ve yay?na sizler de rahatl?kla ula?abilirsiniz... O günlerin modas?n? hat?rlay?n, medya ne pompal?yordu: "Ba?bakan Dervi?! Türkiye, IMF ve AB-ABD'ye tam teslim, vatanda? bayg?n, ülke borç ödemekten sefil... " "Eldeki malzemeyle bu hükümete bir çaksak" stratejisi var ki; ak?llara zarar, oraya hiç girmiyorum...
Sonuç: "Çekildik-çekilmedik" diyen ve ruhlar?n? bildi?im bu toplulu?a bir tespitimi aktararak bitiriyorum: Siz ne derseniz deyin, bu halk sizden çekildi. Ruh çekildi, beden ya?ayamaz!
Son söz: Bu malum medya içinde hiçbir i?e bula?mam??, saf, temiz onlarca isim var. Onlar Türk medyas?nda kalmal? ve görevlerini sonuna kadar yerine getirmeye devam etmeliler. Ama baz? isimler var ki; Türkiye'nin son 26 y?l?ndaki her "kaosta izleri" var. Sadece sermaye sahibinin çekilmesi yetmez, bu adamlar?n da bu ülkede art?k gazetecilik yapmamalar? gerekli. Her ?eyin bir bedeli olmal?, bu ülke bu kadar ucuz de?il! Eden BULUR, BULMALI!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri