forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

samil_tayyar200Star gazetesi Ankara Temsilcisi ?amil Tayyar, Hükümetin, Ergenekon davas? sürecinde yapt?klar? haberler nedeniyle haklar?nda yüzlerce dava aç?lan gazetecileri ilgilendiren kanunun bir türlü ç?kmamas?na isyan etmi?. "Siz iyisi mi o “maddi olguyu” al?n, metni haz?rlayan profesöre verin, üniversitede sanal ders olarak okutsun. Biz hayat?m?z?n gerçekleriyle yola devam ederiz. Yeter ki gölge etmeyin, ba?ka da ihsan istemeyiz."

Tayyar yaz?s?nda hakk?nda aç?lan davalar nedeniyle nas?l bunald???n? da bak?n nas?l anlatm??..

"Biz “torun sevme” ça??nda de?iliz, yine nefesimiz yettikçe, kalemimiz elimizde kald?kça yazmaya, çizmeye devam ederiz. Olmazsa baba mesle?ine döner, r?zk?m?z? kazan?r?z. Hesab? da r?zk?m?z? veren Allah’a öderiz. Ba?ka bir hesap yeri bilmedik, bilmeyiz. Son sözüm.. ?imdi, tasar?yla ilgili naçizane birkaç cümle eyleyip bir daha aç?lmamak üzere defteri kapatal?m."

?AM?L TAYYAR'IN STAR GAZETES?'NDE YAYINLANAN YAZISI

Son sözümdür, defteri kapat?yorum 

Yüzlerce gazetecinin psikolojik ku?atma alt?na al?nd??? Ergenekon sürecinde 5 bin civar?nda aç?lm?? soru?turma ve dava var. Bu tablo, AB üyeli?i için reformlar yapan Türkiye’nin bir ay?b?d?r. Nitekim AB, Türkiye’yi bu konuda uyard?.

Hükümet, yakla??k bir y?ld?r bu konuda bir çal??ma yürütüyor. Bu sürede inad?na yeni bir anayasa haz?rlayan ve referandumu gerçekle?tiren hükümet, ne hikmetse birkaç maddelik bas?n düzenlemesini sürekli öteliyor.

Son Bakanlar Kurulu toplant?s?ndan da sonuç ç?kmad?. Hükümetin bu konuyu a??rdan almas?n?n nedenleri konusunda ba?kent kulislerinde epeyi dedikodu dola??yor ama bu detaylara girmek istemiyorum.

Asl?nda bu tart??may? zihnimde çok önceden bitirmi?tim. Radikal Gazetesi, konuya ili?kin haz?rlad??? dizi yaz? kapsam?nda arad??? zaman, “ilgilenmiyorum” diyerek görü? belirtmemi?tim. Ayn? dertten muzdarip olan Radikal Muhabiri ?smail Saymaz’?n ?srar? üzerine birkaç sat?r karalay?p göndermi?tim.

Bayramda tart??maya sorti yapmam?n nedeni ise hem Cumhurba?kan? Gül hem Ba?bakan Erdo?an’?n Çankaya Kö?k’ündeki 29 Ekim Resepsiyonu’nda kar??la??nca, hiçbir ima veya talebim olmaks?z?n, kendilerinin do?rudan konuyu açarak, bu davalardan duyduklar? üzüntüyü dile getirmeleridir.

Bakanlar Kurulu’ndan sonra yap?lan aç?klama üzerine, bu konuya son kez girerek defteri tümden kapataca??m. Daha sonra lehte ya da aleyhte bu tasar?yla ilgili yazarsam namerdim.

Hani, Nam?k Kemal’in me?hur Hürriyet Kasidesi’ndeki “Görüp ahkâm-? asr? münharif s?dk u selametten/ Çekildik izzet ü ikbal ile bab-? hükûmetten” dizeleri var ya, o misal, izzet ü ikbal ile kenara çekilece?im.

Emekli Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hilmi Özkök de Balyoz tart??malar? s?ras?nda Gazeteci Fikret Bila’ya “Ben de izzet ü ikbal ile gündemden çekildim. ?imdi bahçede torun koval?yorum” demi?ti.

Biz “torun sevme” ça??nda de?iliz, yine nefesimiz yettikçe, kalemimiz elimizde kald?kça yazmaya, çizmeye devam ederiz. Olmazsa baba mesle?ine döner, r?zk?m?z? kazan?r?z. Hesab? da r?zk?m?z? veren Allah’a öderiz. Ba?ka bir hesap yeri bilmedik, bilmeyiz.

Son sözüm

?imdi, tasar?yla ilgili naçizane birkaç cümle eyleyip bir daha aç?lmamak üzere defteri kapatal?m.

Dün Ergenekon haberlerinden muzdarip gazetelere bakt?m, hayal k?r?kl???na u?rad?m. Sabah’?n ba?l??? ?öyle: “Ergenekonzede gazetecilere umut...” Star “Gazetecilere dava zorla??yor”, Yeni ?afak “Gizlili?in ihlali de?i?iyor” ba?l???yla du

yurmu? haberi okurlar?na.

Zaman Gazetesi ise Bakanlar Kurulu haberinin sonunda ?u yorumu yapm??: “Hükümetin meclisten düzenlemeyi geçirmesi halinde, özellikle Ergenekon sürecinde üst üste hapis cezalar?yla cayd?r?lmaya çal???lan bas?n mensuplar?na yönelik keyfi davalar?n önüne geçilmi? olacak.”

Nas?l olacak bu?

“Soru?turman?n gizlili?ini ihlal” suçunu düzenleyen TCK’n?n 285. maddesinde suç tan?m? daha net hale getirilerek!

“Hükümet neylerse güzel eyler” diye mi bak?yoruz meseleye, yoksa nedir bu uçuk yorumlar anlayabilmi? de?ilim.

Karde?im, aç?lan bu soru?turma ve davalar?n kaç? maddedeki suç tan?m?n?n mu?lakl???ndan kaynaklan?yor, bir anlat?n bakal?m.

Malatya misyonerler cinayeti davas? san??? Emre Günayd?n’la ilgili bir belge yüzünden Ergenekon davas?nda gizlili?i ihlal ve adil yarg?lamay? etkiledi?im gerekçesiyle hapis cezas? ald?m. Mahkeme, Ayd?nl?k Dergisi Yaz?i?leri Müdürünü “Davan?n gizlili?i mi kald? ki sana ceza vereyim” diyerek beraat ettirirken, ayn? mahkeme bana “gizlili?i ihlal” suçundan 20 ay hapis cezas? verdi.  Mahkemece kabul edilmi? ve kamuoyuna aç?klanm?? Ergenekon iddianamesinden yer alan, herkesin internetten rahatça ula?abilece?i bir belgeyi yay?nlad???m için yine 15 ay hapis cezas? ald?m.

Sakarya Emniyet Müdürü hakk?ndaki iddiay? kö?eme ta??d???m için “hakaret” suçundan hakk?mda dava aç?ld?, ?ikayetçi cezaevinden gelerek mahkemede ifade verdi. ?aka gibi...

Avukat?m?z, “bu bile haberin gerçekli?ini göstermiyor mu, hakaret bunun neresinde” diye feryat etti. Benim bir kö?em var, sesimi duyurabiliyorum. Ya sorumlu yaz?i?leri müdürleri, muhabirler? Star’?n sorumlu Yaz?i?leri Müdürü hakk?nda verilmi? toplam 11 y?l hapis cezas? var, di?er davalarda hakk?nda istenen ceza miktar? 700 y?l? geçiyor.

Yöneticili?ini yapt???m Ankara Büro’da yarg? muhabirimiz Lütfü Kaplan ve polis muhabirimiz Zafer Kütük hakk?nda aç?lan dava say?s? 60’? a?t?, haklar?nda istenen hapis cezas? 200 y?l? buluyor. ?imdi kalkm?? TCK’n?n 285. maddesine “maddi olguya olu?may? engellemek” ifadesini ekliyorlar. Böylece, keyfi davalar önlenecekmi?!

Güldürmeyin adam?! Aksine madde metnini daha mu?lak hale getiriyorsunuz.

Siz iyisi mi o “maddi olguyu” al?n, metni haz?rlayan profesöre verin, üniversitede sanal ders olarak okutsun. Biz hayat?m?z?n gerçekleriyle yola devam ederiz. Yeter ki gölge etmeyin, ba?ka da ihsan istemeyiz.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri