forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYA V E MADALYA

Aktif .

ahmet_altan_280AHMET ALTAN - TARAF 

Turgut Özal döneminde bir “askerî darbe” ihtimalinden bahsedenlere ?a?k?n gözüyle bak?l?rd?, art?k o dönemin bitti?ine inan?lm??t?. Özal ciddi bir sivil otorite kurmu?tu. Genelkurmay Ba?kanl???’na haz?rlanan bir kara kuvvetleri komutan?n? görevden alacak kadar güçlüydü.


 

O zamanki hava da aynen bugünkü hava gibi çok olumluydu.

?çinde bir zehir sakl? oldu?unu kimse anlayamad?.

Aradan y?llar geçti.

28 ?ubat darbesi gerçekle?ti.

Sonra ordunun her taraf?ndan darbe planlar?, lahikalar, and?çlar f??k?rd?.

Bu büyük gerileme nas?l ya?and??

Avrupa Birli?i yolunda yürüyen Türkiye birden nas?l gerisin geriye darbeler ça??na döndü?

Ordu vesayetinin k?r?lmaya ba?lad??? günümüzde bunu iyi bilmek gerekiyor.

Türkiye’nin gerilemesinin iki büyük nedeni vard?.

Birincisi, ordu vesayetinin geriletilmesi bir siteme, hukuki bir yap?ya kavu?turulmam??t?.

Aynen bugün oldu?u gibi, o s?radaki olumlu hava herkesi etkilemi?ti, hukuksal bir çerçeve çizmek gere?i duyulmam??t?.

?kinci neden ise medyayd?.

Ordunun ve darbenin yanda?? olan medya, her zaman sivil siyasetçiye kar?? orduyu desteklemi?ti.

Hiç öyle 28 ?ubat’ta neler yaz?lm??t? bir bak?n falan demeyece?im.

Ba?ka bir ?ey söyleyece?im.

Üç y?l önce yap?lan Da?l?ca bask?n?ndan sonra Türk medyas?nda yaz?lanlara bak?n.

As?l sorunu orada göreceksiniz.

Bir tek ama bir tek gazete bile Da?l?ca bask?n?nda “askerî bir kusur” var m? diye sorgulamad?.

PKK’y? lanetlediler, hükümeti ele?tirdiler, esir dü?en askerleri suçlu ilan ettiler ve ordunun“kahramanl???na” selam durdular.

Gazetecilik aç?s?ndan utanç verici bir sahtekârl?kt? bu.

Bütün gerçekleri çarp?tt?lar çünkü.

Dün, Zaman ve Bugün gazeteleri, Da?l?ca bask?n?ndan sonra konu?an iki albay?n “terorihaneti.com”sitesine dü?en ses kay?tlar?n? yay?mlad?lar.

Bask?n s?ras?nda o bölgede görev yapan albaylar?n, ya?ananlara duyduklar? öfke, sözlerine yans?yordu.

Bask?ndan on iki gün önce, “250 PKK’l?n?n sald?r?ya haz?rland???n?” üstlerine rapor etmi?ler.

Kar??l???nda s?k? bir azar i?itmi?ler.

Bu istihbarat rapor haline getirilip resmîle?tirilmi?.

Jandarma Komutan?, bu raporu Genelkurmay Ba?kan?’na da vermi?.

Bas?laca?? daha önceden bilinen karakol PKK taraf?ndan bas?ld?ktan sonra ise felaketler bir zincir halinde ya?anm??.

Bask?n?n boyutlar?n? ve vahametini bile kavrayamam?? baz? subaylar.

Askerlere yard?ma giden bir helikopter, PKK’l?lar?n ne kadar kalabal?k oldu?unu görünce hoparlörlerden anons yapm??, “komutanlar?n?za söyleyin, daha fazla helikopter göndermezlerse siz yand?n?z” diye.

Çat??ma s?ras?nda baz? askerler birbirilerini vurmu?lar.

Bu anla??lmas?n diye bir korgeneral otopsiye müdahale etmi?.

Karakolun cephaneli?ini bizzat kendileri yakm??, bu kan?tlar ortadan kalks?n diye.

Taraf gazetesi, Da?l?ca’yla ilgili belgeleri yay?mlayana kadar hiçbir gazete bu konulara de?inmedi.

Ama benim için bütün bunlardan daha korkunç olan gerçek ?u:

Da?l?ca Karakolu’nun komutan?na, o bask?ndan sonra ordu “madalya” verdi.

Bu madalya neyin kar??l???nda verildi?

Ölen askerlerin kar??l???nda m?, esir olan askerlerin kar??l???nda m?, kendi cephaneli?ini yakma ba?ar?s? kar??l???nda m??

Ordu, öyle bir bask?ndan sonra oran?n komutan?na madalya verme cüretini nas?l gösterdi?

Bir pazar günü bütün bunlar? size anlat?yorum çünkü aynen Özal gibi AKP de, orduyu denetime alacak hukuksal bir çerçeve çizmekte, bir sistem kurmakta ayak sürüyor ve Da?l?ca konusunda yalan söyleyen medya da bu tür yalanlar söylemeyi sürdürmek için haz?r bekliyor.

Türkiye ciddi de?i?iklikler yapmad???, çok derin yap?sal de?i?imleri gerçekle?tirmedi?i sürece bu ülkede tehlike hep vard?r.

Onun için ya?ananlar? unutmamakta fayda var.

Unutanlar?n ba??na neler geldi?ini görmek için ba??n?z? çevirip yak?n geçmi?e ?öyle bir bakman?z yeter.

ahmetaltan111@gmail.com
http://www.taraf.com.tr 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri