forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

REHA_MUHTARRREHA MUHTAR: Abdi ?pekçi‘nin katili Mehmet Ali A?ca‘n?n 2010 y?l?nda TRT’ye ç?kmas? “rezil ve ay?p ve gazetecilik eti?ine ayk?r?” da, ayn? Mehmet Ali A?ca‘n?n 3 Ekim 1988 günü ayn? TRT’ye ç?kmas? “ay?p, rezil ve etik d???” de?il mi?.. Üstelik 3 Ekim 1988 günü, Mehmet Ali A?ca‘yla ?talyan cezaevine girip, saatlerce o röportaj? yapan gazeteci kimdi?... Mehmet Ali Birand...


REHA MUHTAR'IN VATAN'DA YAYINLANAN YAZISI

MEHMET AL? A?CA TRT'YE DAHA ÖNCE ÇIKMADI MI?


Kemalist ve laik arkada?lardan biri geçenlerde ?öyle sordu bana: “Kendin Atatürkçüsün... Laiksin... Demokrats?n ama Cumhuriyet’in de?erlerine inanan bir demokrats?n... Niye hep Avrupa Birli?i’ni referans al?yorsun?..”

Ona dedim ki, “Cumhuriyetçi, demokrat, laik, Atatürkçü... Bunlar iyi güzel ilkeler ama önce hayat?n bir standart? olmal?...

Bu toplumda herkes her ?eyi kendi durumuna ve ç?kar?na göre yontar... 

Avrupa Birli?i dedi?in ?ey, hayata uygar, ça?da?, demokraktik, laik bir standart kazand?r?r...
Türkiye’de oldu?u gibi herkes her kavram? her tarafa yontamaz...”

***

Dün ak?am Mehmet Ali A?ca‘n?n TRT’ye ç?kmas? “Katili nas?l TRT’ye ç?kart?rs?n?z” diye ele?tirilmeye ba?lan?nca, o söylediklerimi dü?ünmeye ba?lad?m...

Arkada? Abdi ?pekçi‘nin katili Mehmet Ali A?ca‘n?n 2010 y?l?nda TRT’ye ç?kmas? “rezil ve ay?p ve gazetecilik eti?ine ayk?r?” da, ayn? Mehmet Ali A?ca‘n?n 3 Ekim 1988 günü ayn? TRT’ye ç?kmas? “ay?p, rezil ve etik d???” de?il mi?..

Üstelik 3 Ekim 1988 günü, Mehmet Ali A?ca‘yla ?talyan cezaevine girip, saatlerce o röportaj? yapan gazeteci kimdi?...

Mehmet Ali Birand...
Nerede yay?nlad? o röportaj??..
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda; yani TRT‘de...
Hangi programda?..
32.Gün‘de...

***

Ne söyledi Mehmet Ali A?ca o programda?..
Hiçbir ?ey...

Bir sürü mimiklerle dolu, acayip cevaplar...
Psikopat m? dahi mi?..

Deli mi ak?ll? m? sorular?n? gündeme getirecek bir sürü acayiplik!..

Peki katil Mehmet Ali A?ca‘y? TRT ekranlar?na ç?kartan gazeteci Mehmet Ali Birand kim?..
Abdi ?pekçi‘nin, gazetecili?e ba?latt???, Milliyet gazetesine ald???, onun yeti?tirdi?i emek verdi?i, Brüksel‘e gönderdi?i bir gazeteci...
O TRT‘de onbinlerce dolar ald??? programda Mehmet Ali A?ca’y? ç?kartacak, R?dvan Memi ç?kartt???nda “Ay?p, rezil ve etik d??? olacak...”

***

Bu ülkede gazeteciler, Abdullah Öcalan‘la televizyon röportaj? yapmaya Bekaa Vadisi‘ne gittiler...
Bunlar bitti, ?imdi bütün matbuat Mehmet Ali A?ca‘y? ç?kartan TRT Haber‘i ve R?dvan Memi‘yi ele?tiriyor...
Dün Cem TV ana haber bülteninde bana sorduklar?nda onlara ?öyle dedim:

“Bana soruyorsan?z, ben TRT’de olsam ç?karmazd?m...
Ama bu ki?isel bir tercih...

Söyleyeceklerinden fazla bir ?ey ç?kmayaca??n? biliyorum ayr?ca çok da rahat hissetmiyece?im kendimi, onu dinlerken...

Ama bu ki?isel bir tercih...
Belki Abdi ?pekçi’nin Genel Yay?n Yönetmenli?i yapt??? Milliyet’te onun ölümünden hemen sonra 10 y?l süreyle çal??m?? olmamdan kaynaklan?yor...
Muhtemelen duygusal?m bu konuda...

Ama bir gerçek var...
Bir ?eye kar?? ç?k?yorsan?z, onu yapan sevdi?iniz birisi olsa da kar?? ç?kars?n?z...
Ki?isel sevgi ve nefret duygular?n?, gazetecilik normlar? veya hukuk kurallar? belirlemez... 
Kar??ysan herkes için kar??s?n...
Yan?ndaysan herkes için yan?nda...

***

Zavall? R?dvan...
Daha çook yiyeceksin bu sald?r?lar?...
Türkiye’de en kolay ?ey TRT’ye sald?rmakt?r...
Onu koruyan bir medya grubu yoktur çünkü...
Herkes kabaday?l??? TRT üzerinden yapar...
Nas?lsa “sen ne diyorsun arkada?” diyecek ç?kmayacakt?r...

*****

TRT GÜNLER?M VE L?NÇ ED?LD???M OLAYLAR...

Bugün bütün televizyonlarda tart??ma programlar? izliyorsunuz ya...

Hani üç pencere aç?yorlar...
Ortada bir moderatör, sa??nda ve solunda z?t görü?leri savunan iki konuk tart???yorlar k?ran k?rana...
Bunu Türkiye’ye ilk getirdi?im y?l 1992’ydi...
Amerikan CNN televizyonunda Cross Fire program?ndan esinlenmi?, Ate? Hatt?‘nda bu tip z?t görü?lü tart??malar? ba?latm??t?m...

Gazeteler ba?lad?lar ba??rmaya...
“Bu adam ne yapmaya çal???yor böyle?.. 
Do?ru düzgün aç?k oturumlar varken, ne demek z?t görü?lü adamlar?n tart??mas?...

Ay?p de?il mi TRT gibi yerde böyle bir tart??may? yapmaya?..”

***

Rahmetli bir meslekta??m Sad?k Mant?k da tersten çakm??t?:
“Yeni ne var ki Reha Muhtar’?n yapt?klar?nda...
Y?llard?r aç?k oturum yap?l?yor...

O da ayn?s?n? yap?yor...
Bu adamda yeni bir numara yok...”
Çöla?an-Barlas tart??mas?n? yapt???mda; “Ay?p de?il mi” demi?lerdi;
“?ki yazar?n ki?isel kavgas?n?n yeri midir TRT?.. Kamu televizyonunda iki kö?e yazar?n?n ki?isel kavgalar? yay?nlan?r m??.. Ay?p de?il mi?.. Bu ne ciddiyetsizliktir?..”

Hiç unutmuyorum, SHOW, STAR, ATV, KANAL D hepsi ertesi günü bültenlerinin 45 dakikas?n? bu tart??maya ay?rm??lard?...
Bir taraftan tart??may? yay?nl?yorlar, di?er yandan da bana ve TRT’ye vuruyorlard?:

“Ay?p de?il mi TRT gibi devlet televizyonunda yazarlar?n ki?isel kavgas? yap?l?r m?..” 
Daha neler neler?..

O s?ralarda yapt???m gazetecili?in onurunu yan?ma kat?k eder, öksüz öksüz Ankara’da yaz? yazd???m Nokta dergisinin misafirhanesinin yolunu tutard?m...
O misafirhanenin cam?ndan tek ba??na, Yüksel Caddesi’nin kitapç?lar?n?n önündeki kalabal??a bakard?m... 
Beni linç etmeye çal??anlar? gözümün önüne getirir; “Bir gün onlar da anlayacak elbet” derdim...
O gün hiç geldi mi bilmiyorum...

Ama anlay?p anlamad?klar?n? takip etmeyi çok zaman önce b?rakt?m...

Umurumun teki de?ildi onlar ve anlad?klar?...
Rahmetli karde?im Ufuk Güldemir bir gün Sabah gazetesinde bir ba?kas?n?n yapt??? bir televizyon program?n? anlatmak için ?öyle bir man?et att?:

“Bunu Reha yapm?? olsayd?, biz onu ?imdiye asm??t?k!..”
Buruk bir ?ekilde gülümsemi?tim... 
?imdi çoktan geçti gitti o günler...
Ucuz kahramanl?klar, sahte kabaday?l?klar...
Bu co?rafyada ve bu medyada hep varolacaklar...
Neyse...

Gün gelir R?dvan da onlarla ya?amas?n? ö?renir...

http://haber.gazetevatan.com/
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri