forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

'OKTAY EK??'YE KAR?ILIK BEN?M KELLEM? ?ST?YORLAR' DED? VE DEVAM ETT?...

Aktif .

engin_ardicSabah Gazetesi yazar? Engin Ard?ç,  bugün çok sert bir yaz? kaleme alm??. "Dü?manlar?m aras?nda ilginç ve ibretlik bir yakla??m belirdi: 'Oktay Ek?i'ye kar??l?k' benim kellemi istiyorlar." diye yazan Ard?ç, isimlerini vermedi?i üç gazeteciyle ilgili baz? iddialar gündeme getirdi...ENG?N ARDIÇ'IN SABAH'TA YAYINLANAN YAZISI

Hadi gelin bakal?m

Dü?manlar?m aras?nda ilginç ve ibretlik bir yakla??m belirdi: "Oktay Ek?i'ye kar??l?k" benim kellemi istiyorlar. ?ntikam almadan rahatlamayacaklar. Bu ayn? zamanda bas?nda çok ele?tirdikleri ama daniskas?n? kendilerinin yapt?klar? "bölünmenin ve kutupla?man?n" da göstergesi.
?ntikamc?lar?n mant???, 12 Mart fa?izmine çanak tutanlar?n "üç bizden üç sizden" mant???: Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rü?tü Zorlu'ya "kar??l?k" Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve Hüseyin ?nan'?n canlar?...
Ayn? zamanda 12 Eylül fa?izminin "bir sa?dan bir soldan asal?m" mant??? tabii...
Sald?r?y? ba?latt?lar, benden "reaksiyon" alamay?nca gözlerine Salih Memecan'? kestirdiler.
Ba?bakan? ay?, maymun ya da ampul kafal? ?eklinde çizmek serbestti ama ana muhalefet liderini dansöz ?eklinde çizmek büyük günaht?!
Eh, ne yapal?m, bu "çifte standart" da onlar?n f?tratlar?na ve t?ynetlerine yak???yordu...
?ahs?ma yönelik sald?r?lara gelince...
?lk ta??, e?ini AKP'den milletvekili aday? yapmak isteyip bu reddedilince birdenbire iktidara dü?man kesilen çok eski bir arkada??m att? (e?i de s?n?f arkada??md?r)...
?kinci ta?, bir zamanlar "Tansu Çiller'in askeri" olarak tan?nan, Türkiye'nin o fetret devri geçtikten sonra kendi ba??na ayakta duramad??? ve hiçbir yay?n organ?nda diki? tutturamad??? için çareyi Internet'te site kurmakta bulmu?, duydu?u h?nçla ona buna sanal sald?r?lar düzenleyen ve ayar vermeye çal???p gülünç olan, yüzk?zart?c? suçtan (doland?r?c?l?ktan) hüküm giymi? eski bir sab?kal?dan geldi!
Üçüncü ta?? da, y?llar boyu beni "yeterince liberal olmamakla suçlam??" ve fakat günün birinde birdenbire yüz seksen derece dönüp Ergenekoncu kesilmi? genç bir arkada?tan yedim. Bu arkada?a cinsel tercihleri nedeniyle Ergenekon çetesi taraf?ndan ?antaj yap?ld???, böylelikle kendi yanlar?na çekildi?i, hatta ellerinde bu konuyla ilgili gizli bir kaset de bulundu?u piyasada dedikodu ?eklinde dola??yor.
?simler bende mahfuzdur, isterlerse aç?klar?m da. Çekinmem.
Bir yaz?m?n bir tek cümlesini c?mb?zla çekip ald?lar ve aleyhimde kullanmaya çal??t?lar.
Yapm?? oldu?um, bir "espridir"...
Bir "siyasi mizah" örne?idir, gülersiniz ya da gülmezsiniz, keyfinize kalm??.
Burada, ad? geçen ki?ilerin siyasi aç?dan "ruhen imtizaç ettikleri" anlat?lmak istenmektedir.
Bunun ne duygusal boyutu vard?r, ne de cinsel boyutu. (Ne demi?tik? Türkiye'de bir yaz? yaz?l?r, sonra da anlama özürlüler için "onu öyle demedim, böyle dedim" diye bir yaz? daha yaz?l?r demi?tik.) Fakat bu siyasi espriyi "ailesine dil uzatt?" ?eklinde de?erlendirmek için insan?n ya Türkçe bilmemesi, ya çarp?k beyinli ya da kötü yürekli olmas? gerekir. Ya da hepsi birden.
Ya da insan olmamas?, özetle...
Bana sald?ranlar ne yaz?k ki "insan" de?ildirler.
Haset de paçalardan ak?yor galiba baz? yay?n organlar?nda.
Bunlar amatörler. Profesyonel ve tescilli hokkabazlara gelince...
Ayd?n Do?an'?n baz? adamlar? hakk?nda etti?im söz, ad? üstünde, "baz?" ki?iler için, az say?da birkaç ki?i için geçerlidir. ??in içine orada çal??an herkesi kat?p dü?tükleri çukura ortak etmeye kalkmas?nlar.
Ve de hiç bo?una heveslenmesinler. Bendeniz o genç arkada??n h?rç?n çamuru uyar?nca "demode" olabilirim (ne de olsa ya? elli sekiz) ama beni "bitirmeye" onlardan hiçbirinin gücü yetmeyecektir. Kalemimi, onlar istedi?i için de?il, kendim istersem ve kendi istedi?im zaman k?rar?m.
Kurban Bayram? yakla?t? ama bu gazetede önüne gelen zavall?ya kelle ve paça da??tm?yorlar, "efendiden bulup müdür kaz?klamaya" çal??anlara da duyurulur.

http://www.sabah.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri