forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

YEN? B?R KONSEY KURULMALI!

Aktif .

yavuzbaydarYAVUZ BAYDAR: Türkiye'deki Bas?n Konseyi'nin AIPCE düzeyinde hiçbir zaman ciddiye al?nmad???n?, giri?imlerine ra?men kurulu?un bünyesine al?nmas?n?n ?imdiye kadar asla söz konusu olmad???n? anlad?m. Yeni bir konsey, e?er sadece mesle?e ait kayg?lar? gidermek ve ba??ms?zl??? korumak önko?ulu hesaba kat?larak kurulabilirse, bunun için medya kurulu?lar? asgari bir mutabakat sa?larsa, bir viraj al?nabilir.


YAVUZ BAYDAR'IN SABAH'TAK? YAZISI

Ça??n gerisinde kald?k

Amsterdam'da bulu?an Avrupa Ba??ms?z Bas?n Konseyleri üyeleri ve ombudsmanlar geli?en ve geli?mi? demokrasilerde bas?n eti?i ve sorunlar?n? tart??t?. Ama kat?l?mda önemli bir eksiklik vard?

AB'ye yürüyü?ünü devam ettiren, ba?ta bankac?l?k olmak üzere her sektörde dünya standartlar?n? yakalaman?n gere?ini kavrayan Türkiye'de zaman?n en fazla gerisine dü?en sektör, medya.

Bunun, daha önce kö?emizde defalarca s?ralanan y???nla nedeni var. Bir tanesi de ?u: Özellikle son 20 y?lda bizim meslek evrensel standartlardan uzakla?t?kça, kendine çeki düzen vermek yerine bir özel ç?kar arac?na dönü?tükçe, etikten kendini so?uttukça, yasama kar??s?ndaki gücünü de kaybetti. Ba?ka bir deyi?le, bas?n?n ahlakd??? uygulamalara son vermeme direnci yüzünden meclis, "peki, siz yapmazsan?z biz yapar?z" çizgisiyle özgürlükleri daraltt?.

Bu hale gelmenin asli sebeplerinden biri de, medyada etik kayg?lar?n?n dertsiz tasas?z vicdans?z bir grup gazeteci yönetici taraf?ndan alay konusu hale getirilmesiydi.

Ortada bir de gitgide karikatürle?en, ciddiye al?nmayan (ve art?k içi iye bo?al?p tamamen i?levsiz hale gelen) bir Bas?n Konseyi yap?s? olunca, var?lan noktan?n bir batakl?k oldu?unu tespitte zorlanmak gerekmedi.

Oysa, Kafkasya ve Balkanlar da dahil, Avrupa'n?n dört yan?nda ve kenar?nda, hummal? bir "özdenetim" faaliyeti söz konusu. Gazetecili?in demokrasi denilen halk yönetiminin vazgeçilmez, ama ba??ms?zl??? elzem bir meslek oldu?unu unutmayan y???nla insan, yurtta?-medya ili?kisini canl? ve güven üzerinde tutup demokrasiye katk?da bulunmak üzere i?birlikleri kuruyor.

Avrupa Ba??ms?z Bas?n Konseyleri Birli?i (AIPCE), bu alandaki çal??malar?n en sayg?n mecralar?ndan biri. Burada, 30'u a?k?n ülkeden, devlet ve hükümetlerden ba??ms?zl??? kan?tlanm??, ve editoryal içeri?i devlet/hükümet müdahalelerinden uzak tutmak için s?k? bir iç denetim ve etik gözetimi yönünde u?ra?an Bas?n Konseyleri ve Medya Ombudsmanlar? beraberce çal???yor. Her y?l yap?lan kongrelerde sorunlar ve kazan?mlar, en çarp?c? örnekleriyle masaya yat?r?l?yor.

Örne?in, hafta içinde Amsterdam'da yap?lan kapsaml? toplant?da ana tema, bas?n internet sitelerine gelen okur yorumlar?n?n denetimi ve sosyal medyalar?n (facebook, twitter vs) hangi etik merceklerle nas?l ele al?naca?? ile ilgiliydi.

Bunlar?, daha sonraki kö?elerde, yeri geldi?ince ele alaca??m.

?imdilik, bana AIPCE Amsterdam toplant?s?nda en ilginç gelen noktay? okurlar ve meslekta?lar?mla payla?makla yetineyim.

Toplant?da, Oktay Ek?i olay?n?n geli?imini, ve bunun "Bas?n Konseyi"ne nas?l yans?d???n? (veya yans?mad???n?) somut veriler üzerinden anlatt?m. Anlat?rken, hiç kimsenin ?a??rmad???n? fark ettim. Gelen sorular da bir ?a?k?nl?k ifade etmek yerine, ?u noktay? irdelemekteydi: "Madem Türkiye'de bu kadar güçlü ve çe?itli bir medyan?z var, o halde neden ba??ms?z ve sayg? duyulan bir bas?n konseyi ?imdiye kadar olu?mad??"
Yapt???m özel konu?malarda da, Türkiye'deki Bas?n Konseyi'nin AIPCE düzeyinde hiçbir zaman ciddiye al?nmad???n?, giri?imlerine ra?men kurulu?un bünyesine al?nmas?n?n ?imdiye kadar asla söz konusu olmad???n? anlad?m.

?ki ya?l? AIPCE üyesi sözü "Konsey"in askeri darbe dönemi ile ba?lant?s?na kadar götürdü, bunun nedenlerini zihniyet farklar?nda aramak gerekti?ini ima ederek.

?u veya bu, önemli olan nokta, bunca köklü mesleki faaliyete ra?men, Türkiye'nin sadece bu gazetenin ombudsman? ile de?il, AIPCE gibi önemli bir mecrada, gerçek anlamda ba??ms?z ve geni? kapsaml? (internet ve görsel medyay? da içeren) bir konsey ile temsil edilmiyor olmas?.

Bu, ülkemiz medyas? içinde kalite, sayg?nl?k ve ahlak kayg?s? güdenler için bir utanç vesilesi.

Ne yapmal?? 1980'li y?llar?n yap?s? olan Bas?n Konseyi'nin içinin bo?almas? ve i?levini tamamen yitirme noktas?na gelmesi, hele ba?kan?n?n hala çekilmemekte direnmesi, medyan?n kalite ad?na de?i?im isteyen kesimleri için de?erli bir f?rsat olabilir.

Yeni bir konsey, e?er sadece mesle?e ait kayg?lar? gidermek ve ba??ms?zl??? korumak önko?ulu hesaba kat?larak kurulabilirse, bunun için medya kurulu?lar? asgari bir mutabakat sa?larsa, bir viraj al?nabilir.

SABAH Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak'?n geçenlerde yapt??? ça?r?ya ben de kat?l?yorum: "Gelin, 'AB'ye en haz?rl?ks?z sektör' utanc?na art?k son verelim.

Gelin, gazetelerimizi ve onlar? haz?rlayan kadrolar?m?z? AB standartlar?na, kriterlerine yakla?t?rmaya odaklanal?m.

Yoksa bu gidi?le tüm kadrolar? köklü bir tasfiye bekliyor. Hay?r, iktidar?n veya siyaset kurumunun dayatmas?yla de?il; ça??n gereklerinin, toplumsal talebin böyle bir sonu kaç?n?lmaz k?lmas?yla."

http://sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri