forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

umur_talu_2Umur Talu Habertürk'teki yaz?s?nda önemli bir hat?rlatmada bulunmu?: ...o gün Star’? yöneten “gazeteciler”, künyenin zirvesi, bugün Do?an Grubu’nda, Özkök’ün kankas?. Cevher’e öyle yazd?ranlar, “Hadi çak” diyenler; o man?etleri at?p o resimleri koyanlar nas?l bir özele?tiri yapt? da, Do?an ya da Özkök onlar? sa? kol, sol kol, takma kol yapt??TALU'NUN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI


Yazmayacakt?m ama…

 

Eskiden “polemik”i daha m? severdim ne!

Belki s?k?ld?m. Belki üzüldüm. Belki üzmekten çekinir oldum.

Yaparsam, en harbisini yapar?m. Ama bazen ne için!

Yazmayacakt?m, kendimi tutacakt?m.

Tutamad?m; geçen Habertürk TV’de Medyakritik’te söyledim.

Yine yazmayacakt?m; ama izleyenler ?srarla olay? soruyor.

Yine yazmayacakt?m; ama Balçiçek ?lter’in program?nda, Gülten Kaya’n?n sözleri elimi çözdü!

 

***

 

Ertu?rul Özkök, Hürriyet’te düzdü?ü “manipülatif man?etler”le, Ahmet Kaya’n?n önce haks?z davaya, sonra sürgüne, sürgünde ölüme sürüklenmesi üstüne “vicdan masaj?” yap?yor.

Tabii ki insan pi?man olur, utan?r; aç?kça, hatta sert özele?tiriyle dile getirir. Neden sonra sayg?yla bile kar??lan?r!

Bu hesapla?ma ona da bir ?ey katar; bize de!

Ama öyle yapm?yor:

“Ahmet Kaya o man?etlerden 8 y?l sonra öldü” diyebiliyor. “En büyük gazete”nin 20 y?l yönetmeni olmu? biri, vicdan? de?ilse haf?zay? haz?rlar da konu?ur bari.

Gülten Kaya da Balçiçek’e diyor ki, “Türkiye’ye kötülük etmekten ruhu bozulmu? ya da hesap bilmiyor. O man?eti 1999’da att?, Ahmet’i 2000’da kaybettik. O hayat?m?z? karartan man?ettir. Ama bu dil sürçmesi de?il, bilinçalt?. Hala öyle savunuyor olmak feci.”

***

O programda Özkök, “dava etti?i” iki gazeteciyi de and?. Biri Cevher Kantarc? idi.

Benim de ekranda and???m mesele.

Cevher “hakikaten” a??r yaz?lar yazd?; bana da sorsan?z, “hakaret” vard?. Sadece onlara da de?il.

O dönem, Hürriyet ve Star ölümüne kap???yor; Uzan Star’? malum, ne elini, ne dilini tutuyordu!

Milliyet’ten at?lm??, i?siz kalm??, üniversitede kadrolu olmu?tum. Bir süre sonra, yine üniversitede kalmak ?art?yla, kö?e teklif edebilen tek gazete Star’da yazmaya ba?lad?m. (Cumhuriyet bile, Do?an Grubu gölgesi yüzünden, ücretsiz dahi yazd?ramam??t?!)

Zaten mücadelem vard?; ?ahsi olmamas?na çal???yordum. Özellikle, Do?an sipari?i RTÜK kanununun gazetecili?e darbesine kar??.

Cumhurba?kan? Sezer’in veto etti?i de oydu, o devirdeki iktidara “yanda? medya” olup ünlü yazarlar?n? dahi sansür ederek Meclis’i, hükümeti rehin alanlara kar??!

Ortal?k sakinken yaz?yor, iki grup kap??t???nda uzak duruyordum. Çünkü ilke milke hak getire, af edersiniz “ana avrat” gidiliyordu.

 

***

 

Esasta kar?ncaezmez olan Cevher, o dönem Star’?n gazete, TV silah?oru oldu; tamam!

Geçen hafta, Özkök’ün ad?n? and??? programdan sonra Gazeteport’ta, “O, o yaz?lar için üzüntüsünü; Özkök’e (babas?na) a??r sözleri için hep duydu?u vicdan azab?n?; ona çok önce özür için yollad??? kitaplar?” içtenlikle yazd?. Pi?manl?k, utanç, özele?tiri. Özkök’ün kendi ruhunda hala bilemedi?i ne varsa, hepsini hissetti.

 

***

 

Cevher’in ödedi?i bedel; sadece iki çift özür ve üzüntü, bir de yollad??? kitaplar?n kargo bedeli de?ildi.

Cevher; yazd?klar?n?n, “kullan?l?p at?lma”n?n, “lanetli” olman?n bedelini, salt vicdanla de?il, bedeniyle de ödedi.

Y?llarca i?siz, paras?z, hatta yaln?z kald?. Ayval?k’ta kadim eve s?k??t?. Üstüne binen tazminat davalar?na, bedeni kemiren hastal?klar eklendi.

Oysa; o gün Star’? yöneten “gazeteciler”, künyenin zirvesi, bugün Do?an Grubu’nda, Özkök’ün kankas?.

Cevher’e öyle yazd?ranlar, “Hadi çak” diyenler; o man?etleri at?p o resimleri koyanlar nas?l bir özele?tiri yapt? da, Do?an ya da Özkök onlar? sa? kol, sol kol, takma kol yapt??

Onlar, ba?ka “bedeller”e de?il; Cevher’in ödedi?i bedellere bakarak, yazd?klar?n?, yapt?klar?n?, ona yazd?rd?klar?n? hat?rlay?nca; yönetmen veya patronlar?yla yüz yüze geldiklerinde, onlara art?k övgü düzerken neler hissetti?

Do?an ya da Özkök ne dü?ündü?

Bir ?ey dü?ündüler mi? Hiç, bir ?ey dü?ünen oldu mu?

Bir dü?ünen oldu mu hiç!

http://www.haberturk.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri