forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

REKLAM VERENLER GAZETELER?N T?RAJ RAKAMLARINA NASIL ?NANACAK?

Aktif .

yavuz_semerciYavuz Semerci Gazete Habertürk'te gazete tirajlar?n? ele alm??.Reklemverenlerin yan?lt?ld???n? savunan Semerci ?unlar? yazm??: Ne derseniz deyin, ben reklam veren olsam, tiraj? denetlenmeyen gazetelere reklam vermezdim. B?rak?n tiraj?n toptan denetlenmesini, sat?? rakamlar? mahalle mahalle aç?klanmal?.

YAVUZ SEMERC?'N?N HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Gazeteler bindi?i dal? kesiyor...

HABERTÜRK reklamlar?n? be?eniyorum. Binnur Kaya’n?n falc? kad?n tiplemesi ola?anüstü. Falc? kad?n soruyor: “Tüm gazeteler bana gelir sorarlar, benim söyledi?im rakamlar? ertesi gün tiraj diye aç?klarlar. Sahi neden Gazete Habertürk’ten birisi beni aramad??”
Habertürk’ün tirajlar? denetlendi?inden falc?ya ihtiyaç duyulmam??t?r mesaj? verilir...
Kabul, reklamda a??r bir tahrik var.
Reklam, gazete tirajlar?n?n denetlenemedi?ini vurguluyor.
Zaman ve Hürriyet Gazetesi yöneticileri de tiraj rakamlar?n?n ba??ms?z kurulu?larca denetlendi?ini aç?klam??t?, ancak sektörde güvenin h?zla tükendi?i gerçe?i de?i?miyor.

* * *

Reklam verenler, gazetelerin tiraj rakamlar?na nas?l inanacak? ?nternetin y?k?c? etkisiyle birle?en bu güvensizlik, tüm gazete patronlar? için tehlike i?areti say?lmal?. Son sözü ba?a çekeyim: Ne derseniz deyin, ben reklam veren olsam, tiraj? denetlenmeyen gazetelere reklam vermezdim. B?rak?n tiraj?n toptan denetlenmesini, sat?? rakamlar? mahalle mahalle aç?klanmal?. “Merkez gazetesi” kavram? üzerine bir süredir tart??ma sürüyor. Reklam veren aç?s?ndan bu tart??man?n bir önemi var m?d?r bilmem. Ama reklam veren aç?s?ndan önemli olan mü?terisine ula?makt?r. Okuyucunun hangi gelir seviyesinde oldu?una yönelik veriler önemlidir. Etiler’in sat?n alma gücü Arnavutköy’den yüksek ise reklam bölgesine göre farkl?l?k kazanacakt?r. Makul ço?unlu?un sesi olan gazetenin ayakta kalmas? için o ço?unlu?un reklam veren için de?eri olmal?. En nihayetinde reklam veren, memleketi yönetmenin de?il, mal? satman?n pe?inde. Gazetelerin, reklam vereni ikna edemedikleri ortada.
Rakamlar çok net. Gazeteler kan kaybediyor. Reklam sektöründeki harcamalardan daha az pay al?yorlar.
6 ayl?k resmi rakamlar ?öyle:
2009 y?l?n?n ilk alt? ay?nda 1 milyar 346 milyon TL’lik reklam harcamas? yap?ld?.
Harcaman?n mecralara da??l?m? da ?öyle gerçekle?ti: Yüzde 52 TV, yüzde 30 bas?n, yüzde 7 aç?k hava, yüzde 5.5’i internet, yüzde 3 radyo, yüzde 1.5 sinema...
2010 y?l?na geldi?imizde bak?n manzara nas?l de?i?ti:
Toplam reklam harcamas? (bir önceki y?l kriz nedeniyle darald??? için s?çrama var) yüzde 36 artarak 1 milyar 835 milyon TL’ye ç?kt?. Mecralar?n pay?na gelince: Yüzde 55.5 televizyon, yüzde 26.7 gazeteler... Gazetelere verilen reklam, bir önceki seneye göre yüzde 18 artm?? gözükse de, toplam reklam harcamas?n?n içindeki pay? giderek daral?yor.
Televizyonlar?n ald??? reklam, geçen y?ldan bu y?la yüzde 46 (321 milyon lira) artarken, gazetelerin reklam geliri sadece yüzde 18 (78 milyon lira) artabilmi?.
“Tehlikenin fark?nda m?s?n?z?"

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri