forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

reha_soner_ertugrulTürk bas?n?nda insanlar? ve söylediklerini itibars?zla?t?rmak için her türlü yalan?, riyakarl???, pespayeli?i ve haysiyetsizce sald?r?y? “haber ad? alt?nda” yapan Soner Yalç?n diye bir ki?i var...REHA MUHTAR'IN VATAN'DAK? YAZISI


Bu ?erefsizli?i desteklemeye devam edecek misin Ertu?rul Özkök?...

Birkaç gün önce, bugünlerde “yalan yanl?? ipe sapa gelmez haberler”in bana da te?et geçti?ini yazm??t?m...

Ama bu kadar ?erefsizce yap?laca??n? tahmin etmemi?tim...

Türk bas?n?nda insanlar? ve söylediklerini itibars?zla?t?rmak için her türlü yalan?, riyakarl???, pespayeli?i ve haysiyetsizce sald?r?y? “haber ad? alt?nda” yapan Soner Yalç?n diye bir ki?i var...

Sitesinde be?enmedi?i, ç?karlar?na uymad???, çat??t??? ve sindirmek istedi?i insanlar?, yalan haberlerle çamur at?larak susturuyor ve seslerini ç?kartamaz hale getiriliyor...

***Hiç utanmadan, hiç s?k?lmadan dün pisliklerini, ?erefsizliklerini benim evimin içine sokmaya çal??m??...

Benim evimden beraber ya?ad???m insan? att???m? eve polis geldi?ini utanmadan, s?k?lmadan, haya ve ar damar? çatlamadan yazm??...

Ona ?öyle söyleyeyim:

Eve gelen polisi veya evden at?ld???n? söyledi?i ailemi e?er gösteremezse adi, yalanc?, haysiyet ve onur dü?man? bir ?erefsizdir...

Bu ki?iyi Hürriyet gazetesinde “tarihçi” diye al?p istihdam edip, bugünlere kadar deste?ini esirgemeyen Ertu?rul Özkök’e ?imdi soruyorum:

Bu mudur senin gazetecilikte, aile de?erlerinde, yalan ve iftirada ve haysiyet cellatl???ndaki etik ölçülerin?..

Senin ailen yok mu Ertu?rul Özkök?..

Senin k?z?n yok mu?.. 

Senin kar?n yok mu?..

Senin evin hakk?nda böyle riya ve yalan dolu bir yay?n yap?lsa hangi tepkiyi verirsin?..

?erefsizli?e paye vermek midir gazetecilik, habercilik ve bas?n özgürlü?ü?..

Yalanlar?n? ailenin içine rezilce ve hiçbir ahlaki de?er ta??madan sokmaya kalkan bu namus cellatlar?, eve geldi?ini söyledikleri o polisi ve at?ld???n? söyledi?i kad?n? gösteremediklerinde ?erefsizli?i kabulleneceklerdir!..

Bu ?erefsizli?in, aileye yönelik bu namussuzlu?un davas?n? ve hesab?n? en a??r ?ekilde sormazsam benim ad?m Reha Muhtar de?il!..

***N?YE BU ?EREFS?Z YALANLARLA DOLU HABERLER YAPILIYOR?..

Bu yalan riya ve itibars?zla?t?rmaya yönelik haberler bir tesadüf de?il...

Türkiye’de “bir tak?m karanl?k gruplar”, medya içinde ç?karlar?na ters gördükleri, sindirmek istedikleri, görü?lerini de?ersiz k?lmaya çal??t?klar? insanlara yönelik yalan ve riya dolu haberler üretiyorlar...

Bu haberleri üretmekteki amaç, o insanlar? itibars?zla?t?rmak, söylediklerinin kaale al?nmas?n? engellemek, bu arada kendileri gibi olmayanlar? da “sindirmek”...

“Bak ona neler yapt?m, senin de ba??na bunlar gelir” diyerek “susturmak...”

Bu gruplar, haberi de?il, önce hedefi belirliyorlar...

Sürekli herkes hakk?nda bilgi ve dosya topluyorlar...

Y?prat?c? bir haber bulurlarsa, dosyadaki haberlerle birle?tirip yay?na sokuyorlar...

Bulamazlarsa, ne kadar çamur atsak kard?r, hiç olmazsa izi kal?r mant???yla, haber üretimine geçiyorlar...

***Bu olayda oldu?u gibi hiçbir ahlaki, ailevi, etik, insani de?ere bakmadan tamamen yalan haberi yay?nlamakta sak?nca görmüyorlar...

Bunlardan biri saat 20’de STAR televizyonunda, 45 dakika canl? yay?nda bir kad?n?n orgazm sesini yay?nlatan program?n künyesinde en tepede bulunan Soner Yalç?n’d?r... 

Ayn? ki?i özürlü bir vatanda??n kafas?na tencere geçirerek günlerce aylarca ana haber bülteninde haber yapt?rd?...

Bunlar tesadüf de?il...

Çocuklar?n yemek saatlerinde “Canl? yay?nda kad?n orgazm?n?n seslerini Türkiye’ye dinleten bir bak?? aç?s?”, elbette hiçbir do?ruluk pay? olmadan benim evimden beraber kald???m kad?n? att???m?, eve polis geldi?ini söyleyebilecek cürette olacakt?r...

Bu insanlarda ?erefsizce yalan haberi yazarken, ne bir çocuk, ne bir aile, ne de bir insan onurunu, dü?ünecek bir ahlaki altyap? var?..

***Kötü ve tehlikeli olan ?udur...

Telefon dinlenmeleri ne kadar tehlikeliyse, insanlar?n suçsuz yere hapse girmeleri ne kadar tehlikeliyse, bunlar taraf?ndan hedef diye seçilen insanlar?n suçsuz ve günahs?z yere ?erefleriyle, onurlar?yla oynanmas? da o derece vahimdir...

15 ayl?k iki çocu?umun elleri hayat boyu bu “haysiyet cellatlar?n?n” yakalar?nda olacakt?r, adalet üzerinden...

Türkiye’deki barolar?, adli makamlar?, savc?lar?, bu aileye ve kutsal de?erlere sald?ran bu insanlara kar?? göreve ça??r?yorum...

Namus, namussuzlar?n yakas?n? b?rakmayacak...

http://w9.gazetevatan.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri