forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

YILDIRAY O?UR / TARAF 

“O e-muht?ra AKP’nin tekrar iktidara gelmesi için konmu?tur oraya. Ma?dur edebiyat? için konmu?tur oraya. Büyükan?t’la Erdo?an i?birli?i yapm??lard?r o olayda. Ç?ks?nlar “Biz i?birli?i yapmad?k desinler.”
Bu sözler CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu taraf?ndan önceki gün NTV’deki canl? yay?nda söyledi.

27 Nisan 2007’de CHP yönetiminde yer alan ve bugün partinin genel ba?kan? olarak konu?an K?l?çdaro?lu’nun bu iddias? do?ruysa Büyükan?t ve Erdo?an AKP’yi iktidar yapma konusundaki muht?ra i?birli?inde yaln?z de?ildi.

O halde gelin 2006’daki Dan??tay Bask?n? ile ba?lay?p, Cumhuriyet Gazetesi’nin “Tehlikenin Fark?nda m?s?n?z” man?etleriyle büyütülen, ard?ndan önce 12 Nisan 2007’de dönemin Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Büyükan?t’?n “sözde de?il özde laikli?e ba?l?l?k” aç?klamas?yla t?rmanan, ?ener Eruygur’un ba??n? çekti?i ADD öncülü?ündeki 14 Nisan 2007’de Tando?an’da düzenlenen ilk cumhuriyet mitingiyle sokaklara ta?an cumhurba?kanl??? krizinin sonucunda 27 Nisan 2007 gecesi saat 11.30’da yay?mlanan muht?raya destek vererek AKP’nin yüzde 47 ile iktidara gelmesine hizmet edenleri yeniden hat?rlayal?m:

CHP Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek (Muht?ran?n yay?nlanmas?ndan hemen sonra NTV’ye telefonla ba?lanarak): “Tabi bu bir muht?rad?r. Hükümetin bunun gere?ini yerine getirmesi gerekir.”

CHP Genel ba?kan Yard?mc?s? Onur Öymen (Muht?radan bir gün sonraki aç?klamas?): “Genelkurmay'?n tesbitleri bizim tesbitlerimizden farkl? de?ildir. Alt?na imzam?z? atar?z. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözünü kimse küçümseyemez ve bunu küçümseyenleri devletin dü?man? sayar?z. Türkiye'yi Atatürk dü?manlar?na teslim etmeyece?iz.”

CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal (Muht?radan sonra verdi?i ilk röportaj?nda): “Bu tablonun de?i?ece?ini meydanlar gösterdi. Müdahaleye u?rayan yönetimlere halk sahip ç?kmad?. Halk?m?z devlet organlar?yla çat??anlara sahip ç?kmaz. Bu ortamda ma?duriyet yok dayatma var. Anayasa Mahkemesi 367 karar?n? onaylamazsa ülke çat??maya gider.”

CHP Genel Sekreteri Önder Sav (Muht?ran?n ard?ndan Anayasa Mahkemesi’nin verdi?i 367 karar?ndan sonra): “Gözümüz ayd?n, Türkiye'nin gözü ayd?n.”

Nur Serter (Muht?radan bir gün sonra Ça?layan’daki Cumhuriyet Mitingi’nde yapt??? konu?ma: (Bu performans? onu CHP’den milletvekili yapt?) Genelkurmay Ba?kan?’na “memur” diyen bir zihniyete kar?? Türk Silahl? Kuvvetleri’nin önünde, ?anl? ordumuzun önünde sayg?yla e?iliyoruz. Türk ordusu çok ya?a. Türk ordusu, 27 Nisan’da bizim sesimizi duymu?, bizim sesimize sahip ç?km??, demokrasiye sahip ç?km??t?r. 27 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek iradesine sahip ç?km??t?r.

TÜS?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yalç?nda?: “AKP toplumda git gide artan ve TÜS?AD’?n da payla?t??? laik rejimi koruma kayg?s?n? yeterince dikkate alm?yor. Genelkurmay Ba?kanl???’n?n aç?klamas?yla yarat?lan fiili durum demokratik teamüllere uygun de?il. Laikli?i ve demokrasiyi korumak için bir an önce genel seçimlere gidilmeli.”

Oktay Ek?i (Hürriyet): “Bu ad? konmam?? bir muht?rad?r. Genelkurmay Ba?kan?’n?n sözleri gayet aç?k, e?er demokrasinin kavram ve kuramlar?n? kullanarak bu cumhuriyetin laik karakterini tahrip etmek onu y?kmak istiyorsan?z biz buna müsaade etmeyiz diyor.”

Tufan Türenç (Hürriyet): “Tabi ki bu bir muht?rad?r. Bu muht?ran?n özü AKP’nin ç?kard??? cumhurba?kan? aday?na Türk Silahl? Kuvvetlerin kar?? oldu?unu aç?kl?yor.”


Ertu?rul Özkök (Hürriyet
): “Demokrasi kayg?s?yla, sadece askeri ele?tirmek, ne adil, ne yararl?, ne de sonuç verici bir giri?im olacakt?r. Çünkü o bildiride savunulan görü?ler, toplumun önemli bir bölümü taraf?ndan payla??lmaktad?r.”


Y?lmaz Özdil (Sabah)
: “Hâlâ deniyor ki, bundan sonraki ad?m ne olur? Bundan sonraki ad?m, tank olur. Gücüm var diye dayat?rsan, gücü olan sana dayat?r.”


(H?ncal Uluç)
: “Ordu sonuna kadar bekledi.. Gerekli uyar?lar? en demokratik ?ekilde yaparak, "Sözde de?il, özde" diyerek bekledi.”

Ural Akbulut (Eski ODTÜ rektörü): “Bu ikinci 28 ?ubat’t?r TSK her ?eye ra?men so?ukkanl? davranm??t?r.”

?smail Küçükkaya (Ak?am): “Sürecin kötü yönetilmesiyle ‘kaçan f?rsat?’ ve ‘Genelkurmay’?n çok sert aç?klamas?yla yeni olana??’ görelim.”

Ece Temelkuran (Milliyet): “Genelkurmay'?n aç?klamas?yla mitinglerin daha da co?mu? olmas? bu mitingleri otomatik olarak militarist yapmaz.”

Fikret Bila (Milliyet): “TSK, türban?n ve temsil etti?i zihniyetin Çankaya'ya ç?kmas?na kar?? ilkesel bir duru? sergilemi?tir. “

Ahmet Hakan (Hürriyet): “’Muht?raya kar??y?z’ diyece?iz ve ötesini söyleyemeyecek miyiz? Ben ötesini de söylerim arkada?.”

Nuray Mert (Radikal): “?imdi Genelkurmay bildirisini öne ç?kar?p, bu fetihçi zihniyetin arkas?nda durmak istemiyorum.”

Erdal ?afak (Sabah): “Rehn beyefendi son olarak Genelkurmay Ba?kanl???'n?n ‘emuht?ra’s? için esip gürledi… Ama Bat? bas?n?nda da özellikle son dönemde ?srarla vurgulanan ‘Türkiye’nin laik kurumlar?n?n alt?n?n oyulmas?’ giri?imleri için ‘Not ediyoruz’ demekle yetindi.”

Emekli Orgeneral Tuncer K?l?nç: “Kamuoyuna bilgi veriliyor ve bunlar?n gere?i yap?lmazsa istenmeyen ?eylerin olabilece?i mesaj? verilmek isteniyor.”

Büyükan?t- Erdo?an ile i?birli?iyle AKP’yi tek ba??na iktidar yapan ‘muht?ra komplosu’na destek verenlerin listesi böyle uzat?l?p gidilebilir…

Peki Büyükan?t 27 Nisan e-muht?ras?n? taktik icab? verirken ve herkes böylesine gaflet uykusundayken CHP yöneticisi olan Kemal K?l?çdaro?lu ne yapm??t?.

Hiçbir?ey…

Tuncay Özkan’?n Kanaltürk’ün de “laiklik tehlikede” konulu programlara ç?k?p, “Nokta Dergisi’nin darbe iddialar?n? Genelkurmay yalanlad?, özür dileyecek misiniz” diye Meclis’e soru önergeleri vermekle me?guldü.

Peki ne olmu?tu da Büyükan?t bir anda i?birlikçi ilan edilmi?ti?

“Dolmabahçe zirvesinde cumhuriyeti AKP’ye satt???” için. Yani Büyükan?t’?n suçu asl?nda darbe de?il tam tersine Gül’ün Çankaya’ya ç?kmas?n? engelleyememek, ba?l? oldu?u hükümete tabi olmak yani özetle asl?nda darbeyi yapamamak.

Herhalde bugünlerde Büyükan?t da en uzun veda ziyaretini yapt??? CHP Genel Merkezi’nde Baykal ve Sav’?n kendisine hediye etti?i mitolojide “ya?am?n birli?i ve bütünlü?ünü” temsil eden “ya?am kasesi”ne bak?p bak?p, milyonlar?n meydanlarda alk??lad??? muht?ras? yüzünden ?imdi CHP taraf?ndan i?birlikçilikle suçlanmas?n?n manas?n? çözmeye çal???yordur.

yildirayogur@gmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri