forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

'YANDA?' MEDYA: MEDYADAK? HAYIRLI YARILMA

Aktif .

Sabah ak?am “yanda? medya”ya sald?ran zevat, bu olu?umda kendi paylar?n?n ne oldu?u üzerinde hiç dü?ünmedi. Biraz dü?ünseler hiç fena olmaz.
alper_gormus Kanaatimce AK Parti ve Tayyip Erdo?an, bu gerçe?i gördükleri için kendilerine yak?n yeni bir medya blokunun do?mas?n?n önünü açt?, bu geli?meye destek verdi. Sabah ak?am “yanda? medya”ya sald?ran zevat, bu olu?umda kendi paylar?n?n ne oldu?u üzerinde hiç dü?ünmedi. Biraz dü?ünseler hiç fena olmaz.

ALPER GÖRMÜ?'ÜN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

'YANDA?' MEDYA: MEDYADAK? HAYIRLI YARILMA

May?s ay?nda Gaziantep Üniversitesi’nde bir konferans vermi?, fakat bu sayfalarda konferans? de?il Gaziantep izlenimlerimi yazm??t?m. Asl?nda niyetim, sonraki yaz?lar?m?n birinde konferanstan da söz etmekti. Olmad?, araya ara girdi, mesele so?udu.

Fakat ?imdi, Bugün gazetesinin verdi?i, Taraf’?n da ?srarl? bir gazetecilikle takip etti?i çok önemli “Heron dü?ürmece” haberini vesile bilerek, o konferansta i?ledi?im ve ba?l??? bu yaz?n?n ba?l??? olan konuya yeniden dönebilirim.

Ahmet Altan günlerdir, bas?n?n bir bölümünün bu haberle ilgili ?srarl? suskunlu?unu yaz?yor. Ben bugün tam tersini yapacak, bas?n?n haberi izleyen k?sm?na (yani “yanda?” denen medyaya) bakaca??m... Konferans konusu olarak da bunu seçmi?tim zaten.
Kolayca tahmin edebilece?iniz gibi, “yanda?” medya ile ilgili olarak dü?üncemin tamam?n? anlatmaktan uzak bir ba?l?k bu. Hiç ku?kusuz “hay?rl?” yarg?s?n? belirli bir nisbîlik çerçevesinde kullan?yorum. Çünkü “yanda?” denen medyan?n esasen olumlu bir rol oynad???n? dü?ünmekle birlikte, bas?n?n demokratik bir ülkede oynamas? gereken rol konusunda baz? problemlerle malûl oldu?unu da dü?ünüyorum.

Üniversitedeki konferansta, bu rezervi böylece ifade ettikten sonra, bu medya bölü?ünün neye nisbetle olumlu oldu?unu; 2003-2004’ten sonra bu yeni medya ortaya ç?kmasayd? bugün nas?l bir medya ortam?yla kar?? kar??ya kalaca??m?z? eski örneklerle uzun uzun anlatt?m: Birçok önemli haberin nas?l gizlendi?ini; medya üzerinden siyaseti dizayn çabalar?n?; kaba bask?yla Meclis’ten ç?kart?lan yasalar?...

“Yanda? medya” olmasayd?...

O konferans? bugün verseydim, temel tezimi desteklemek üzere “Heron dü?ürmece” haberini taze bir örnek olarak verirdim. “Dü?ünün” derdim izleyicilere, “yanda?” dedi?iniz medya olmasayd?, ve tabii ilaveten Taraf da olmasayd?, bu haberi hiçbir gazete kullanmayacak, kamuoyu da bu korkunç ve esrarengiz olaydan haberdar olmayacakt?.

Asl?na bakarsan?z, 2003-2004’ten sonra eski yekpare medya bloku yar?lmasayd?, Ergenekon ve darbe davalar?n? yürütmek de mümkün olmayacakt?. Bu blok öyle büyük bir terör yaratacakt? ki, ona ra?men bir ad?m atmak hemen hemen imkâns?z hale gelecekti.
Ve yine asl?na bakarsan?z, eski medya yap?s?yla birlikte AK Parti de varl???n? sürdüremez, bu blokun yarataca?? ak?nt?da bo?ulur kal?rd?.

Kanaatimce AK Parti ve Tayyip Erdo?an, bu gerçe?i gördükleri için kendilerine yak?n yeni bir medya blokunun do?mas?n?n önünü açt?, bu geli?meye destek verdi.

Sabah ak?am “yanda? medya”ya sald?ran zevat, bu olu?umda kendi paylar?n?n ne oldu?u üzerinde hiç dü?ünmedi. Biraz dü?ünseler hiç fena olmaz.

ALPER GÖRMÜ?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri