forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hakan_aksayBirgün gazetesinde kö?e yazarl???na ba?layan ve Rusya'da ya?ayan gazeteci Hakan Aksay ABD ile Rusya aras?ndaki casus krizinin medya taraf?ndan nas?l cinsel içerikli bir magazin haberine dönü?türüldü?ünü ironik bir dille kaleme alm??.

Yaz?da ‘On ad?mda müthi? gazetecilik’ ?öyle anlat?l?yor:

Birinci ad?m: ABD ile Rusya aras?nda yeni bir casusluk krizi ç?kt??? haberini fark etmek.

?kinci ad?m: Casusluk krizinin büyük gerginlik yaratt???n? vurgulamak. “So?uk Sava?’tan (duruma göre, “?kinci Dünya Sava??’ndan”, hatta “Birinci Dünya Sava??’ndan”) bu yana en büyük kriz” tan?m?n? kullanarak “Bana ne ya bunlardan!” diyen vurdumduymaz okurun dikkatini çekmek.

Üçüncü ad?m: Yaz?l? ve görsel malzemelerin bollu?unu ke?fetmek. Olay? tefrika haline getirmeyi denemek.

Dördüncü ad?m: On casus ABD’de yakalan?rken, on birincinin Güney K?br?s’ta yakalanmas?n?n, Rumlar? s?k??t?rmak ve milliyetçi duygular? körüklemek için ne derece i?e yarayabilece?ini anlamaya çal??mak.

Be?inci ad?m: Casuslardan birinin (Anna Chapman) may?s ay?nda ?stanbul’da bulundu?unu ö?renip meseleyi “ulusal sular?m?zda” ve “kendi yöntemlerimizle” kavrayabilece?imizin heyecan?n? ya?amak.

Alt?nc? ad?m: K?z?n Facebook’ta yay?mlad??? ?stanbul foto?raflar? ve kald??? Les Ottomans Otel üzerinden k?sa süren bir dedektif gazetecilik denemesi organize etmek. Gizlice “K?z Türkiye’de kimseyle yatm?? m??” soru?tumas?na giri?mek.

Yedinci ad?m: Ba?ar?s?z olmak. Otele gönderilen, ama yeterli rand?man? gösteremeyerek “N’apiym abi, haber ç?km?yo” savunmas?n? yapan muhabire, “Baksana o?lum, ?stanbul'a birlikte seyahat etti?i arkada?? Yana Sladkih, Anna'n?n profiline ‘Sar? elbisen ile tüm Türk erkeklerini ate?liyorsun’ diye not dü?mü?. Demek ki bi ?eyler olmu?!” diyerek f?rça atmak.

Sekizinci ad?m: Sonuçta sadece “Anna Bo?az turu yapm??, Kapal?çar??'y?, Sultanahmet'i, Yeni Cami'yi, Topkap? Saray?'n? ve Ortaköy'ü dola?m??” düzeyinde kalmak. Haberi “satt?racak” yeni unsurlar aramaya giri?mek.

Dokuzuncu ad?m: Anna’ya “90-60-90”, ”k?z?l casus" ve "femme fatale" (öldürücü kad?n) dendi?i iddias?na dört elle sar?lmak. K?z?n güzelli?ini ve seksili?ini balland?rarak anlatmak. Bu arada onun ?uh bakt??? veya bacaklar?n? gösterdi?i foto?raflar? yo?un olarak kullan?p olay? “yavrunuzun sayfas?” k?vam?na getirerek tiraj almaya gayret etmek.

Onuncu ad?m: Bat? bas?n?ndan gelen haber ve foto?raflarla tekrar rahatlay?p ?aha kalkarak haberi “Anna’n?n yatak odas? s?rlar? ortal??a döküldü” boyutuyla enine boyuna sündürmek. Anna’n?n eski kocas? Alex Chapman ve eski sevgilisi Charlie Hutchinson’?n gazetelere anlatt?klar?n?, Anna’n?n gö?üsleri aç?k foto?raflar? e?li?inde yay?mlamak. Özellikle “?ç çama??r? giymemi?ti” ve “Seks yaparken Rusça konu?uyordu” sat?rlar?n? ba?l?ktan vermek.

(Soru: ?imdi içimizden kaç? ilk ad?mlar? hat?rl?yor?..)

Birgün / Hakan Aksay


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri