forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

O GAND?, ONLAR H?NT FAK?R?!

Aktif .

   UMUR TALU / HABERTÜRK

“NASIL gazetecilersiniz” demiyorum, onu çoktan geçtik, siz nas?l insanlars?n?z? Sizin mi haf?zan?z yok, bizim mi? Siyasetçi halinizi görmeyecek kadar kör, bilemeyecek kadar cahil, size teslim olacak kadar miskin, bu i?rençli?e bal?klama yaz?lacak kadar pi?kin mi??imdi o Gandi, hepiniz birer Hint fakiri!

Hadi sizde utanma yok, Gandi’de hiç mi muhakeme yok? ?nsan, ba?? dönse, “kasetle gelen bayram”? f?rsat bilse bile, halk adam? ve dürüst ya, hiç olmazsa evde torun severken bir dü?ünmez mi:

Yahu yine ayn? herifler, bu sefer benim arkama geçtiler!

NEY?ME DEMEZ M?
Cümleyi amiyane almay?n; yak?n tarihi hat?rlay?n. Seçim, kongre, lider, delege, koalisyon imali u?runa, demokrasiye de gazetecili?e de ede ede, ?imdi “Gandi”ye dönmü? “medya topaçlar?”na sorun:

DYP’liydiniz hani; hani ANAP’l?yd?n?z?

Hani Ecevitçi, MHP’li olmu?tunuz...

Hani Dervi?çi, Özkanc?, Bayarc? idiniz...

Hani Baykalc?yd?n?z be!

Kocaman “Neden”le sorun. Nas?l böyle h?zl? kayd?klar?n? sorun. Sa?da m? solda m?, liberal mi sosyal demokrat m? olduklar?n?; hepsini pe? pe?e nas?l olabildiklerini sorun.

Servetleri, ihtiraslar?, dümenleri, ihaleleri, arazileriyle “halk adamlar?”n?n arkas?na nas?l geçebildiklerini, “dev aynas?”na dayanamayan Gandileri an?nda rehin al?rken hiç mi s?k?lmad?klar?n? sorun.

Gandi de sorsun kendine: Halk?n ruhunu, zihnini, kaderini sömürgele?tirenlerle kanka olacaksam; sava??, dü?manl??? körüklemi?lerle müttefik ç?kacaksam, Hintli suretinde bir ?ngiliz kalacaksam, Gandilik benim neyime!

REH?N DÜ?MEZ M?
Hiç tart??mam, bu iktidar?n “göbekten yanda? medya”s? var elbet! ?ster ideolojik,  manevi; ister duygusal, maddi! Muhaliflikleri iktidar? hep te?et geçen ba??ms?zlar var!

Ama “ötekiler” de hep “yanda?” oldu; hükümetleri, ba?bakanlar?, liderleri, Sezarlar? ve Brutuslar? kendilerine “payda?” k?ld?lar.

Bugünkü yanda?lar gibi iktidara tap?nmakla kalmad?lar; hükümetleri, siyasetçileri, ailelerini, haysiyetlerini rehin ald?lar, esir tuttular.

H?Ç DE???MEZ M?
K?saca, kabaca hat?rlay?n lütfen:

Çiller DYP’de aday oldu?unda, bunlar Çillerci idi. O zaman mütevaz? Milliyet’te, han?mefendinin bunlara kongre öncesi özel te?vik ç?kard???n? belgeledik.

Gazetecilik yap?p Çiller’in ABD’deki servetini man?et yapt?k; DYP-SHP koalisyonu y?k?lmas?n diye habere yana?may?p Karayalç?n’? Çiller’e yap??t?rd?lar. Gün geldi, CHP ve Baykal’? Çiller’e payanda ettiler.


Seçim oldu, bunlara inat Refah kazand?; ama elden ANAP-DYP koalisyonu kurdular. O batt?, Refahyol oldu. 28 ?ubat’la y?kt?lar. Karaday? ve Bir’le, DYP’den adam kopart?p  Y?lmaz’? ba?bakan ettiler!

Seçim oldu. Ecevit’i serseme çevirdiler; Bahçeli ve Y?lmaz’la hükümet kurdurttular. Tam yanda? olup tamamen esir ald?lar! Hükümet için Sezer’e villayla, perdeyle sald?rd?lar. Öküz ölünce, Ecevit’i hasta edip satt?lar; Özkan, Cem (ve cayan Dervi?)’e parti kurdurttular. Merkez sa?da Bayar’? ittirdiler. Baykal ?? Bankas?’nda misilleme yapt?, korktular, ona rakip olmas?n diye ?nönü’yü vurdular. Bunlara inat AKP kazand?... Ona da yaz?ld?lar. Orduydu, Baykal’d?... Kasetle “temiz” ellerini ovu?turup “halkç?, Gandici, solcu” oldular! Nas?l ?eysiniz siz yahu! CHP de?i?sin de, sizin kaypak haliniz hiç de?i?meyecek mi!

Bula??k gazetecilik-siyaset kimyas?n?n kör kuyular?nda, her tür göçük alt?nda kalan insanlardan utançla!

Bunlar? ayn? vagonda gören her Gandi, yanl?? trene mi bindim diye tela? eder!

Bi rahat b?rak?n adam?!

http://www.haberturk.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri