forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

FEHM? KORU AYDIN DO?AN'I TANIKLI?A DAVET ETT?

Aktif .

aydin_ertugrul_oktayFEHM? KORU: Konunun aç?kl??a kavu?mas?n? sa?layacak ki?i her ikisinin de patronu olan Ayd?n Do?an... Kendisini tan?kl??a davet ediyorum. Bugüne kadar sessiz kalmas? Özkök ve Ek?i'yi cesaretlendiriyor; öne ç?kmamas?n?n "Kimse bana böyle bir ?ey söylemedi" olarak kay?tlara geçece?ini herkesin ?imdiden bilmesini isterim.

 

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI..

Ayd?n Do?an'? tan?kl??a davet ediyorum

Çarp?tman?n böylesi ilk kez oluyor. "Gazetecileri patronuna gammazlayan gazeteciler" tan?m?na uyan birileri var m? medyada? Ertu?rul Özkök ile Oktay Ek?i var oldu?u kanaatinde... Hürriyet'in eski yöneticisi koltu?unu kaybetmeyi ve 'dere kenar?nda oturan Buda'c?k gibi davranmak zorunda kalmas?n? buna ba?l?yor gibi...

Ben de "Böyle biri yok" diyorum...

"Var" diyenin iddias?n? ispatlamas? veya tan?k göstermesi gerekir... Acaba kim, nerede Ayd?n Do?an'a "Ertu?rul'u at, onun yerine beni getir" demi?? Ya da, "Oktay Ek?i i?e yaramaz biri, onu gönder de beni ba?yazar yap" akl?n? kim, nerede vermi? Ayd?n Bey'e?

?u s?ralarda Hasan Cemal'in ba?latt??? bir tart??ma sürüyor.

'Türkiye'nin Asker Sorunu' kitab? yeni ç?kan Hasan Cemal, Taraf'a verdi?i mülâkatta, bir gazete patronunun darbe beklentisine girdi?ini, Ankara'dan gelen telefona müthi? sinirlenip elindeki cihaz? yere çarparak, "Allah kahretsin, vazgeçmi?ler" diye ba??rd???n? söylemi?... Yan?nda bulunan üç ki?iyi tan?k göstererek...

Güzel bir tart??ma bu.

Tart??man?n güzelli?i dört taraf? olmas?ndan: Bir tarafta Cem Uzan'a Ankara'dan telefon eden adam? var, bir tarafta da Cem Uzan... Bir de tabii Cem Uzan'?n tepkisine tan?k olup sonradan üçü gazeteci dört ki?iye olay? aktaran... Dördüncü taraf da olay?n aktar?ld??? Hasan Cemal ve arkada?lar?...

Arkada?lar? kendilerine olay?n Hasan Cemal'in aktard??? gibi anlat?ld???na tan?kl?k ettiler... Cem Uzan ise, avukatlar? arac?l???yla, "Böyle bir olay ya?anmad?" aç?klamas?n? yapt?. Ankara'dan telefon etti?i dü?ünülen gazeteci de "Bunun bir ?ehir efsanesi oldu?unu, gerçeklere dayanmad???n?" ileri sürdü.

Görüyorsunuz i?te, tart??ma böyle olur, böyle geli?ir...

?imdi Hasan Cemal veya onunla ayn? tan?kl??a kulak vermi? di?er üçü, bu olay? kendilerine aktaran ki?iye dönüp, "Hadi, sen dökül bakal?m" diyebilir, ya da o ki?i kendili?inden ortaya at?l?p gününü ve yerini bildirerek telefonu çarpma olay? ve arkas?ndan söylenenleri gerçe?e en yak?n biçimde anlat?r...

O tan??a m?, yoksa Cem Uzan ve o s?rada gazetesinin ba??nda bulunan telefon arkada??na m? inanaca??na kamuoyu karar verecektir...

Böyle bir tan?kl??? ben de kendi kulaklar?mla dinledim; olay? bana aktaranla Hasan Cemal ve arkada?lar?na aktaran da muhtemelen ayn? ki?iydi. Ayr?ca "Bu bir ?ehir efsanesi" diyen meslekta?, zaman?nda bana da, "Yok öyle bir ?ey" tepkisini vermi?ti.

Gerçe?in ortaya ç?kmas? herkesten biraz daha fazla beni ilgilendiriyor...

Ertu?rul Özkök'ün "Türkiye'de darbeler sonras?nda hiçbir gazeteci hiçbir meslekta??n? gammazlamam??t?r" iddias?n? Oktay Ek?i "Daha önce kimse meslekta?lar?n? patronuna gammazlamam??t?r" biçimine soktu.

Kendisiyle 27 May?s aras?nda kurulan irtibattan rahats?zl?k duydu?u için mi böyle yapt?, bilmiyorum...

27 May?s'la Ankara'da gazetecilik yaparken kar??la?t? Hürriyet ba?yazar?; bugün bile 'hay?rl? bir olay' olarak görmesi darbeyi, önünün 27 May?s sonras?nda aç?lmas?ndand?r.

27 May?s sonras?nda Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden 'aidatlar?n? ödemedikleri' sudan gerekçesiyle 'DP-yanl?s?' say?lan gazeteciler kovuldu ve yerlerini kar??tlar? ald?. Yeni yönetim, Oktay Ek?i'yi Kurucu Meclis'e üye seçti... Oktay Ek?i, 1960 sonras?nda darbecilerin olu?turdu?u Kurucu Meclis'te üyelik yapt??? için, o gün bugündür, milletvekili emekli maa?? al?yor ve havaalanlar?nda VIP salonlar?n? kullan?yor...

Kurucu Meclis görevi bitince ne oldu? 'Gazeteci' Oktay Ek?i Türkiye'nin Londra Büyükelçili?i'ne 'mahalli kâtip' olarak atand? ve orada tam be? y?l kald?.

Merak edecekler için bir ara-not: Büyükelçiliklerde 'mahalli kâtip' konumu o mahalden birileri için bulunur; Londra'daki büyükelçilikte 'mahalli kâtip' olarak Londra adresli bir TC vatanda?? görevlendirilir. Çal??t??? Cumhuriyet gazetesine 27 May?s darbesinin oldu?u gün yüzba?? üniformas?yla gelen Do?an Tanyer kendisine arac?l?k etmi?; darbenin Hariciye Bakan?'n?n mektubunu Londra Ba?konsolosu'na takdim edince de i? bitmi?...

?steyene 27 May?s sonras?nda 'Demokrat Parti yanl?s?' gazetecilere reva görülen muameleyi de tan?kl?klarla anlat?r?m. Bugün, sapt?rd?klar? noktayla s?n?rl? tutarak konuyu ele alma yanl?s?y?m.

En yukar?daki sorumu yineliyorum: "Ayd?n Do?an'a kim, nerede 'Ertu?rul Özkök'ü gönder, yerine beni getir' veya 'Oktay Ek?i'yi at, beni al' diye gammazl?k yapm???"

Konunun aç?kl??a kavu?mas?n? sa?layacak ki?i her ikisinin de patronu olan Ayd?n Do?an... Kendisini tan?kl??a davet ediyorum. Bugüne kadar sessiz kalmas? Özkök ve Ek?i'yi cesaretlendiriyor; öne ç?kmamas?n?n "Kimse bana böyle bir ?ey söylemedi" olarak kay?tlara geçece?ini herkesin ?imdiden bilmesini isterim.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri