forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

CUMHUR?YET'TE OLACAKLARI ASIL BUNDAN SONRA ?ZLEY?N!

Aktif .

cumhuriyet_gazetesiFEHM? KORU: Eski yazarlar?ndan kurtulmak istiyorsan onlar? tav?r almaya sevk edecek yeni yüz/leri devreye sokars?n; tepki veren eskiler ortal?ktan çekilince yeni isimlerle donat?rs?n gazeteni... Ayd?n Do?an'?n hiç akl?na gelmeyen bu manevray? Cumhuriyet yönetimi 1971'den beri defalarca ya?ayarak gelenekselle?tirdi.


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI...

Gazetesini bana soran Cumhuriyet okuruna cevab?md?r

?u mesaj? birlikte okuyal?m: "Lise ö?retmenli?inden emekliyim. Y?llardan beri yaln?zca Cumhuriyet yazarlar?n? okurum. Tek istisna sizsiniz; sizi de internetten dikkatlice izlemeye çal???yorum. ?ki ay önce Cumhuriyet'te de?i?im bekledi?inizi yazm??t?n?z. Galiba gerçekle?iyor. Önsezi miydi bu, bilgi mi? Lütfen beni ayd?nlat?n?z."

?ki ay önce, 26 ?ubat'ta burada okudu?unuz "De?i?im Cumhuriyet'te ba?larsa ?a??rmayas?n?z diye..." ba?l?kl? yaz?n?n giri?i ?uydu: "Ak?llar medyada belli bir gruba tak?lm?? görünüyor; bana yönelik sorular da hep Do?an Grubu'nda de?i?im umuduyla ilgili. Oysa o gruptan fazla umutlu de?ilim; dikkatimi Cumhuriyet gazetesi üzerinde yo?unla?t?rmay? ye?liyorum."

Gerçi yaz?da Cumhuriyet'te ç?km?? derin odaklarla irtibat? bilinen birine ait yaz? ön planda, ancak de?i?imi zorlayan ki?iyi hiç tereddüt etmeden belirlemi?im: ?lhan Selçuk... "Zaman?n ruhunu yakalama yönünde istikrarl? düzelme umudunu ona ba?lad?m ben" cümlesiyle ?lhan Bey'i de?i?imin motor gücü olarak da ilân etmi?im...

Okur "Nereden bildin?" diye bundan dolay? soruyor...

De?i?im süreci ba?lad?, ta?lar yerli yerine oturdu?unda bugün isimleri geçenlerin baz?s? ortada olmayabilir. Süreç sona erdi?inde bugünkünden çok farkl? bir Cumhuriyet ile kar??la?abiliriz...

Herkesin kendi kafas?nda canland?rd??? 'ütopik' bir Cumhuriyet var: Kimi için bir kimlik gösterisidir, kimi için de 'bütün fenal?klar?n atas?' görünebilir... Oysa sonuçta belli bir maliyeti olan, bayide sat?lan, reklâmlarla ayakta duran bir ticari i?letmedir o da...

Medya dünyas?ndan Ayd?n Do?an ve Turgay Ciner'in zaman zaman aktard?klar? para deste?i sayesinde s?k?nt?lar?n? a?abilen bir ticari i?letme... Gürbüz Çapan'?n verdi?i destek, karde?ine, Cumhuriyet'i ç?karan ?irkette yönetim kurulu üyeli?i sa?lam??t?. Çok, çok uzun y?llardan beri, Cumhuriyet ne zaman maddi müzayakaya girse ?nan K?raç ve Bülent Eczac?ba?? gibi i?adamlar? da yard?m?na ko?ar...

Bu özelli?iyle ba?ka gazetelerden ayr?l?r Cumhuriyet...

Cumhuriyet Vakf? bir ara bir dan??ma kurulu olu?turmu? ve buraya emekli pa?alar? davet etmi?ti. Gazete Ankara temsilcisinin mutad ziyaretlerinden birinde, Org. Ya?ar Büyükan?t'?n bu yüzden serzeni?te bulundu?u Ergenekon'un ikinci iddianamesinde yer alm??t?. Büyükan?t ?unlar? söylemi?: "Vak?f dan??ma kuruluna askerleri de alm??s?n?z. Atilla K?yat var, Çevik Bir, Kemal Yavuz de?il mi? Ama fazla asker almay?n, bu sefer size militarist derler. Bize dü?en bir ?ey olursa lütfen söyleyin... Elimizden geleni yapmaya çal???r?z.."

Asl?nda Cumhuriyet'in dan??ma kurulunda 'Or' rütbeli iki general daha vard?: ?ener Eruygur ve Aytaç Yalman...

Okurun son zamanlardaki geli?meden ?a?k?nl?k duymas?n?n sebebi de bu eski görüntü; "Nereden nereye?" diye dü?ünmez misiniz siz olsan?z?

Kusura bakmay?n, ama ben dü?ünmem: ?lhan Selçuk kendisine gelen resmi bir davet üzerine gitti?i ABD'de kar??la?t??? muameleden ola?anüstü etkilenmi? ve ya?ad?klar?n? 'Güzel Amerikal?' ad?n? verdi?i bir an? kitab?nda toplam??t?. ?lhan Bey'in hemen bütün kitaplar? defalarca bas?ld??? halde Amerika izlenimlerinden olu?an 'Güzel Amerikal?' tek bask?yla yetinmek zorunda kalm??t?r...

Yere ve zamana göre tav?r alabilen biri olmu?tur benim gözümde Cumhuriyet'in her ?eyi konumundaki ?lhan Selçuk... Son seçimden önce kö?esinden hem de kimbilir kaç kez Washington'a, "Bunlardan vazgeç, Kemalistleri müttefik seç" diye münacaat etti?i halde sözünü geçiremedi. O da ne yaps?n?

Sadece Ankara Temsilcili?i koltu?unu önce bo?alt?p sonra Reha Muhtar'?n "Benim yan?mda yeti?ti" diye övdü?ü genç bir isimle doldurmad?, üç yeni yazarla da anla?t? Cumhuriyet yönetimi...

Yeni gelenlerle kan uyu?mazl??? sebebiyle eski yazarlar?ndan baz?s? kepenk kapatt?lar...

En ak?ll? manevra budur i?te: Eski yazarlar?ndan kurtulmak istiyorsan onlar? tav?r almaya sevk edecek yeni yüz/leri devreye sokars?n; tepki veren eskiler ortal?ktan çekilince yeni isimlerle donat?rs?n gazeteni... Ayd?n Do?an'?n hiç akl?na gelmeyen bu manevray? Cumhuriyet yönetimi 1971'den beri defalarca ya?ayarak gelenekselle?tirdi.

Ayr?lanlar Sözcü'ye mi gider? Herhalde... Cemaat'in akl?na bir kez daha hayranl?k duymama sebep olan bir proje 'Sözcü'... Ö?rencili?i Cemaat evlerinde geçmi? sahibi görünen delikanl?ya buradan ?apka ç?kar?yorum. Bulunduklar? yerde 'ileri giden' yazarlar için bir s???nak gibi 'Sözcü' gazetesi; 150 bin civar?nda sat???yla para bile kazand?r?yor olmal?.

Muhalefetini de yak?n kontrol alt?nda tutacaks?n, neme lâz?m!

"Gazetemde ne oluyor?" diye bana soran Cumhuriyet okuruna k?sa cevab?m ?u: Esas bundan sonra olacaklar? izle; asla pi?man olmayacaks?n...

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri