forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

oral_calislarORAL ÇALI?LAR: 10 y?l önce Leeds United maç?nda iki taraftar?n öldürülmesini bir zafer gibi sunan bu gazetecilerden birisinin kim oldu?unu merak edenlere söyleyeyim. Ahmet Türk'ün sald?r?ya u?ramas?n? "oh oldu" diyerek kar??layan ayn? isim. Bu kez yaz?s?n?n ba?l??? "Yumruk"tu. O gün katilleri destekleyen ve ma?dura "two size" diyen adam, bugün de, "burnunu böyle k?rar?z" diyerek sald?rgan?n yan?nda saf tutuyor.ORAL ÇALI?LAR'IN RAD?KAL'DEK? YAZISI

Irkç?dan üçüncü sayfa yazar? yaparsan...


Tam on y?l önceydi. Galatasaray, ?ngiltere'nin Leeds United tak?m?yla kar??la??yordu. ?ki Leeds United taraftar? ?stanbul'da b?çaklanarak öldürüldü. Galatasaray iki gol atarak maç? kazand?.

O dönemde Uzanlar?n gazetesi olan Star'?n man?eti ?öyleydi? "TWO S?ZE!" 8 Nisan 2000 günlü Cumhuriyet gazetesinde yer alan ve bu man?eti ele?tiren yaz?mda ?unlar? söylemi?tim: "...dünkü Star gazetesinin birinci sayfas?n? gördü?ümde, bu ülkenin bir yurtta?? olarak, bir gazeteci olarak deh?ete dü?tüm...Yaz?n?n spotunda ?u korkunç ifadeler var: 'Holiganlar?n sokakta da, sahada da a?z?n? burnunu k?rd?k...Biz Türkler, Avrupal? rakiplerimizi çiçeklerle kar??lar, alk??larla u?urlar?z...Ama sizi, surat?n?za TÜKÜREREK gönderiyoruz! Two...Two... ?ngiltere'ye kadar yolunuz var..’

Foto?raf'ta bir ?ngiliz taraftar dayak yiyor, yere diz çökmü? kendisini korumaya çal???yor. Foto?raf?n alt?nda ?unlar yaz?l?: 'Leedsli holiganlara Taksim'de kafas?na vura vura topra?? öptürdüler... Leedsli futbolculara Ali Sami Yen'in çimlerinde cenaze namaz? k?ld?rd?lar. Hem de two rekat.’"

8 Nisan 2000 tarihli yaz?m ?öyle devam ediyor: "Türkiye demokratik bir ülke olsa, Star gazetesini ç?karan gazetecilerin gazetecili?inin dü?mesi gerekir. Türkiye demokratik bir ülke olsa, Star yöneticilerinin 'Adam öldürmeye te?vik suçu'ndan yarg?lanmalar? gerekir. Türkiye demokratik bir ülke olsa, böyle bir gazete sat?lamaz."
***
Aradan tam 10 sene geçti. Ahmet Türk'e yumruk at?ld?, burnu k?r?ld?. Türkiye'nin vicdan sahibi insanlar? bu sald?r?dan ac? duydu. Ahmet Türk, Kürtlerle Türkler aras?ndaki gerilimden yararlanarak bir ?iddet ortam? yaratmay? amaçlayan yakla??m? do?ru alg?layarak, "akl? selim" ça?r?s?nda bulundu. Kendi ac?s?n? bir yana b?rakarak, tepkinin büyük çapl? bir ?iddete dönü?mesini engellemeye odakland?.

10 y?l önce Leeds United maç?nda iki taraftar?n öldürülmesini bir zafer gibi sunan bu gazetecilerden birisinin kim oldu?unu merak edenlere söyleyeyim. Ahmet Türk'ün sald?r?ya u?ramas?n? "oh oldu" diyerek kar??layan ayn? isim. Bu kez yaz?s?n?n ba?l??? "Yumruk"tu. O gün katilleri destekleyen ve ma?dura "two size" diyen adam, bugün de, "burnunu böyle k?rar?z" diyerek sald?rgan?n yan?nda saf tutuyor.

Toplumdaki ?rkç? birikimi "k??k?rtmak" ve sald?rganl??? örgütleyecek cümleler, haberler, man?etler yaratmak, bu tür gazetecilerin ve yazarlar?n ustal?klar?n? her f?rsatta kan?tlad?klar? bir aland?r. Gücünü ?iddeti ve lümpenli?i k??k?rtmaktan alan sald?rganl??? tutkuyla savunan bu gazetecilerin att?klar? bu tarz man?etleri savunmak için en s?k kulland?klar? argümanlardan biri halkt?r. Canlar? istedi?inde ise "göbe?ini ka??yan adam" diye halk? a?a??lamay? da iyi bilirler.

10 sene önce Leeds United taraftarlar?n? öldürenleri destekleyen man?etleri ele?tirenlere o zaman ?u kar??l??? vermi?ti bu yazar: "Sabahtan bu yana gelen tebriklerden telefonlar?m?z kilitlendi. Sen ne diyorsun halk bundan ho?lan?yor."
***
"Yumruk" yaz?s?, medyan?n içindeki çürümü?lü?ün, ?rkç? k??k?rt?c?l???n s?çrad??? yeni bir a?amay? temsil ediyor. Toplum içindeki çat??malar? k??k?rtmaktan, nefreti körüklemekten rant sa?layan, bu ranta güvenerek her f?rsatta daha da fazla taraftar toplamaya çal??an bu anlay??? çok iyi tan?yoruz.

Bir gün sonra yine ayn? gazetede bu sald?rgan yaz?ya destek ç?kan ba?ka bir yaz? yer ald?. O yazar?n o kö?eye atanmas?n? sa?layan akl?n, "ne zekice yaz?" diyerek bu anlay???n yan?nda saf tutmas?, elbette ki ?a??rt?c? olmad?.

"Yumruk" sald?rganl???n? destekleyen yaz?y? övgülere bo?an yazar?n da bir geçmi?i bulunuyor. Ahmet Kaya'y? ölüme gönderen k??k?rt?c? man?etleri o atm??, “Ogün Samast'? anlamak gerekir” gibi (empati çabas? k?l??? içinde olsa da) empatiyi engelleyen bak?? aç?lar?n? o üretmi?ti. Ölüm oruçlar?ndan sonra gerçekle?en vah?i katliam? k??k?rtan yalan haberler de onun eseriydi. Sahta "And?ç" belgeleriyle gazeteci meslekta?lar?n? silahlar?n önüne atan da yine oydu.

Daha neler neler...

Saymakla bitmez...

Bunlar? ilk kez ya?am?yoruz.

Ac? olan, bu gazeteci ve yazar tipinin hala etkisini sürdürmekte ve meslek içinde kilit noktalar? kontrol etmeye devam edebilmekte olmas?.

Bu da bizim mesleki utanc?m?z.


http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri