forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkokNehrin kenar?na oturdu otural? empati yetene?i ve duyarl?l?k katsay?s? hayli kabaran Ertu?rul Özkök bir arkada??n?n torununa verilen “Kendinizi Bastille zindan?nda yatan birinin yerine koyun.” konulu ev ödevinden hayli etkileniyor. “Kendinizi bir an için Silivri’de yatanlar?n yerine koyun.” deyip ba?l?yor s?ralamaya.


ERS?N TOKGÖZ'ÜN RAD?KAL'DEK? YAZISI

Vicdan?n yar?s? nehre mi dü?tü?

Nehrin kenar?na oturdu otural? empati yetene?i ve duyarl?l?k katsay?s? hayli kabaran Ertu?rul Özkök bir arkada??n?n torununa verilen “Kendinizi Bastille zindan?nda yatan birinin yerine koyun.” konulu ev ödevinden hayli etkileniyor. “Kendinizi bir an için Silivri’de yatanlar?n yerine koyun.” deyip ba?l?yor s?ralamaya. Haberal’in, Balbay’?n, Özkan’?n, Kuddusi Okk?r’?n ailesinin yerine geçiyor ve nehrin sular?n? kabartacak bir ?iddette hayk?r?yor: “Adalet buysa yuh olsun bize!”

Onlar?n çektiklerini anlamak için zorlasan?z da kendinizi, ne Okk?r’?n ailesinin hislerine yakla?abilirsiniz, ne Özkan’? ve Balbay’? duyumsayabilirsiniz tam anlam?yla. Bu çaba en fazla vicdan?n?z?n üstündeki örtüyü kald?rabilir... Daha bir insan yapar sizi mutlaka. Ama...

“Adalet buysa yuh olsun bize” hayk?r???n?z bir tek Ergenekon tutuklamalar?yla ilgili ac?lara kar?? bu kadar üst perdeden ç?k?yorken bir Diyarbak?r cezaevi deh?etini kare tamamlans?n hesab?na ?öyle bir geçi?tiriyorsan?z... ??te o zaman aç??a dü?er ve yakalan?rs?n?z.

E?er tam bir vicdan geli?tirilecekse; hançereyi y?rtan ‘yuh’, yapay nehri a??p sahicilik sular?na ula?acaksa, az biraz daha çabalamak laz?m.

Mesela Hrant Dink’in de yerine koymal?s?n?z kendinizi. Dink ya?arken, ?u an üstlerine merhamet ya?murlar? bo?alt?p “sal?n art?k onlar?” dediklerinizin ideolojik ikizleri taraf?ndan tükürükle bo?ulmaya çal???lmas?n?n ne anlama geldi?ini de duyumsaman?z laz?m. Ve Arat’?n, Rakel’in yerine de koymal? insan kendini.

Tetikçilerin herkesin gözünün içine baka baka, yapt?klar? alçakl?kla övünmelerine ?ahit olman?n nas?l bir ac? oldu?unu, devletin olay? tetikçilerde kilitlemesini eli kolu ba?l? izlemenin nas?l bir çaresizli?in kabulü oldu?unu anlamak için...

Ahmet Kaya’n?n yerine koymal? ayn? zamanda. Fotomontaj man?etlerle ?oven öfkenin hedefi haline getirilip ülkenizi terk etmek zorunda kald???n?z? ve o hasretle öldü?ünüzü dü?ünmelisiniz. Ya da Gülten Kaya’n?n ac?s?n? hissetmeye çal??mal?s?n?z. E?inizi yalanlarla linç edenlerin gün be gün yükseldiklerini, herkese ahlak satt?klar?n?, do?ruluk timsali kesilmelerini izledi?inizi... Bir özürcük beklerken, özür ne kelime, bugün bile ayn? sayfalardan “Ama zaten çok yiyordu, ölece?i belliydi” diye yaz?labildi?ini görebilmelisiniz.

Tek tek örnekler yetmez ‘yuh’un içini doldurmaya... Kuyulardan kemikleri ç?kan say?s?z faili meçhulden birinin yak?n? olarak da hissetmelisiniz kendinizi.

Diyarbak?r cezaevinde yedi?iniz d??k?n?n tad? hala tüm ruhunuzu sarm?? olarak ya?ad???n?z? farz etmelisiniz. 17 bin faili meçhul cinayetin olu?turdu?u ac? bütününü, ‘Türkiye Türklerindir’ cakas?n? satarken Türkiye’de ya?ayan Kürtlerin de ne dü?ündü?ünü bilmeli, asker kur?unuyla s?rt?ndan vurulan 14 ya??ndaki Mehmet Nuri’nin yerinde olmal?, 12 ya??ndaki Ceylan Önkol’un bedeninin parçalar?ndan birini yan?n?za almal?s?n?z.

Ve hepsini duyumsad?ktan sonra ?öyle bir geriye dönüp “...ama asker y?pranmas?n” propagandas?n?n, “...ama ülkenin geçti?i bu kritik dönemde” karartmas?n?n, “...ama sistem devam etsin” hevesinin, “...ama statükoya bir ?ey olmas?n” çürütücülü?ünün tüm bu ac?larla ilgisini ve sizin o sistem içinde oynad???n?z rolü dü?ünmelisiniz.

Bak?n bakal?m o zaman ‘yuh’ ç??l??? ç?k?nca istikamet neresi oluyor!

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri