forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Alper Görmü?

  ALPER GÖRMÜ? 

Bizim gazetecili?imizin en problemli yanlar?ndan biri, süreçleri ancak nihai noktalar?na yakla??rken, hatta ço?u kez “patlama” ân?ndan itibaren izlemeye ba?lamas?...

O nedenle, medya bilhassa toplumsal alanda baz? çok önemli geli?meleri ?skal?yor ve süreç i?bâ noktas?na ula??p da patlad???nda afall?yor.

Kürt meselesi ve daha genel olarak da Güneydo?u’daki toplumsal de?i?im, gazetecili?imizin bu halini örneklemek isteyecek medya ara?t?rmac?lar? için dört ba?? mamur bir laboratuar niteli?inde...

Diyarbak?r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’?n, u?rad??? suikast sonras? ölmesinin (Ocak, 2001) ard?ndan ?ehirde düzenlenen cenaze törenine Diyarbak?rl?lar?n gösterdi?i ola?anüstü ilginin bizim medyam?z? nas?l ?a?k?na çevirdi?ini hiç unutmuyorum.

Oysa ?a??racak bir ?ey yoktu. Gaffar Okkan, Kürtlerin kendilerini e?it yurtta? hissetmelerini sa?lamay? amaçlayan bugünkü Kürt aç?l?m?n? o zamandan ba?latm??, fazladan da uygulam?? bir emniyet müdürüydü. Okkan, ya?am? gibi ölümüyle de “birle?tirici” bir rol oynam??, döneminde Diyarbak?r’da olu?an bar?? ve sükûnet ortam? cenazesinde de sürmü?tü. Medya, “ora”yla ancak öldürülen askerler ve PKK’l?lar ba?lam?nda ilgilendi?i için bu “hava”y? ancak Okkan’?n cenazesinde alg?layabilmi?ti. O s?rada yay?nda olan Medyakronik’te bu “geç alg?”y? gündeme getirmi?, ?öyle sormu?tuk:

“Gaffar Okkan’la birlikte Diyarbak?r’da ya?anan de?i?ikli?i topluma aksettirmek için onun cenaze törenini mi beklemek gerekirdi? ?imdiki soru: Acaba ?u anda neleri atlamaktay?z?”

Ak?amlar? NTV’de Mehmet Barlas’la Emre Kongar’?n kat?ld??? “Yorum Fark?” program?n? izliyorum. Laf ne zaman Güneydo?u’ya gelse, Kongar oradaki “feodal yap?”dan, “a?al?k düzeni”nden, “kad?nlar?n tutsakl???ndan” falan söz ediyor. Bilmiyor ki son 30 y?lda PKK bu “yap?”lar? önemli ölçüde h?rpalad?. Onu dinlerken, süreçleri izlemeyip sonra da ?a??rman?n temel nedenlerinden birinin, kal?plarla ve ezberlerle konu?man?n konu?an? bir sürü zahmetten, ilave çal??madan ve kafa patlatmaktan kurtarmas? keyfiyeti olabilece?ini dü?ünüyorum hep.

K?yaslamal? Nevruz dersleri

Fakat i?in kolay? var: Bölgede her y?l düzenlenen Nevruzlar izlenebilir ve orada neler olup bitti?inin hiç de?ilse asgari bilgisine ula??labilir... Vatan gazetesi yazar? Ru?en Çak?r’?n yapt??? gibi...

Çak?r, son Nevruz’u yerinden izledikten sonra 1992’deki kanl? Nevruz’la bu y?lki ve geçen y?lki “olays?z” Nevruzlar? k?yaslayan iki yaz? yazd? ve çok ilginç sonuçlara vard?. Söylediklerimden, Ru?en Çak?r’?n i?in kolay?na kaç?p sadece Nevruzlar? izleyerek sonuca vard??? gibi bir sonuç ç?kar?lmamas? gerekti?ini vurgulayarak, yazd?klar?n? aktar?yorum:

22 mart tarihli ilk yaz?dan: “Geçen y?l ayn? yerde, Diyarbak?r Nevruz Meydan?’nda Nevruz kutlamalar?n? izlerken akl?mda hep 1992 y?l?ndaki ‘Kanl? Nevruz’ vard?. O Nevruz’u ya?am?? olanlar, hakl? bir ?ekilde, Türkiye’nin Kürt sorununun çözümünün imkâns?z oldu?unu dü?ünürlerdi. ‘En sakin Nevruz’ olarak tan?mlad???m geçen y?lki kutlamalarsa Türkiye’nin 17 y?lda katetmi? oldu?u ola?anüstü a?amalar?n bir aynas?yd?. Ve insana, yine hakl? bir ?ekilde, Türkiye’nin Kürt sorununu pekala çözebilece?ini dü?ündürtüyordu. Dünkü kutlamalar? izlerken de geçen y?lki Nevruz ve bir y?l içinde ya?ad???m?z ola?anüstü olaylar zihnimi kurcalay?p durdu.”

23 mart tarihli ikinci yaz?dan: “Kürt sorununda mümkün oldu?unca samimi olman?n ve gerçeklerle çekinmeden yüzle?menin zaman? geldi ve geçiyor. Dünkü gazeteler, Nevruz kutlamalar?n? genellikle olays?z ve ?enlik havas?nda geçmi? olmalar?yla i?lediler. Bunda bir mahzur yok. Ama bunun ötesine gitmek gerekiyor. Örne?in ?öyle bir soru soral?m: Her ya? ve cinsiyetten, her sosyal katmandan on binler, hatta yüz binlerce insan nas?l bir motivasyonla, güne?in alt?nda saatlerce bir ?enlik havas?nda biraraya gelir. Yine ayn? insanlar?n hat?r? say?l?r bir bölümü, nas?l Öcalan’?, PKK’y? ve PKK’l?lar? övmek gibi kanunlara göre suç say?lan ?eyleri hiç çekinmeden, hatta göstere göstere yapar?

“Kimseyi ihbar ediyor filan de?ilim. Sadece ?unu söylemek istiyorum: Geçen y?l ve dün Diyarbak?r’daki Nevruz kutlamalar?nda sadece bir bayram ?enli?ine de?il ayn? zamanda siyasi bir kimli?in, duru?un aleni deklarasyonuna tan?k oldum, olduk. Nevruz’u sadece asayi? aç?s?ndan ele alan medya, kat?l?mc?lar?n say?s?n? komik bir ?ekilde dü?ük göstermeye çal??an güvenlik güçleri böyle yaparak Kürt sorununun çözümüne katk?da bulunmuyor, tam tersine çözüm imkânlar?n? sabote ediyor.”

“Sevimsiz hakikat” hakikat say?lmaz!

Bizim medyam?z, malum, okurlar?n? “sevimsiz hakikat”lerden sak?nan bir medya... Bu çerçevede, Çak?r’?n yaz?s?n?n bir bölümünü ay?rd??? “Öcalan duyarl?l???n?n kitleselle?mesi” de do?al olarak es geçiliyor. Onun yerine “Teröristba??n?n posterini ta??yan bir grup” falan gibi cümleler tercih ediliyor, okurlar da “kötü Kürtler”in say?s?n?n fazla olmad???n? dü?ünüp rahatl?yorlar.

Zaten birkaç ay önce, Kürtlerin yüzde 60’?ndan fazlas?n?n kendilerinin “Demokratik Toplum Partisi ya da PKK taraf?ndan temsil edilmedi?ini” ortaya koyan bir anketle rahatlat?lm??lard?. Eh, yüzde 40’l?k “kötü Kürtler”in kat?ld??? mitinglerde “Teröristba??n?n posterini ta??yan –kötünün kötüsü- bir grup” da olabilirdi yani.

Peki, bu karanl?kta ?sl?k çalma gazetecili?i ne i?e yar?yor? Hiçbir i?e yaram?yor tabii... Önce kendini kand?r?yorsun, sonra okurlar?n?... Günün birinde süreç nihayetine var?p patlad???nda da “n’oluyo ya” diye ?a??r?yorsun.

Belirli bir dönemin hakikatini ?skalamak, o dönemin önümüze koydu?u mümkün çözümleri de ?skalamak anlam?na gelir. Dolay?s?yla, “?u anda hangi hakikati ?skal?yoruz” sorusuyla birlikte “?u anda hangi mümkün çözümleri ?skal?yoruz” sorusunu da sormal?y?z.

Mesela, Ru?en Çak?r’?n son iki Nevruz’dan yola ç?karak bize anlatt??? hakikat, “son terörist ölene kadar sava?a devam” seçene?inin Kürt meselesinin çözümünde mümkün bir seçenek olmad???n? gösteriyor. Neden çözüm olmad???n? göstermek için ben hep ?u iki soruyu soruyorum: Bir: Kürt sorununu Kürtlerin gönlünü kazanmadan çözmek mümkün müdür? ?ki: Da?da gezen herkesi öldürerek Kürtlerin gönlünü kazanmak mümkün müdür?

Demek ki çözüm, hem s?radan Kürtleri hem de PKK’l?lar? kazanmaktan geçiyor. Bu da bizi, silahlar?n? b?rakmalar? ko?uluyla onlara siyaset yolunu açma siyasetine götürüyor.

Son iki Nevruzun gözümüze soktu?u hakikatin önümüze koydu?u mümkün çözüm bu. Fakat unutmayal?m, hiçbir mümkün çözümün vadesi s?n?rs?z de?ildir. Bugün bize kabul edilemez görünen mümkün çözümü yar?n mumla arayabiliriz.

Bir ülkenin medyas?, ülkenin en önemli sorununa ili?kin mümkün çözümü tart??maya bile açam?yorsa, çekiverin o medyan?n kuyru?unu...

http://www.taraf.com.tr


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri