forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

rehamuhtarVatan Gazetesi yazar? Reha Muhtar, Atina muhabiri olarak çal??t??? dönemde ?stihbarattan kendisine '?stihbarat eleman?' olmas? için teklif geldi?ini ancak bu teklifi reddetti?ini yazd?...

REHA MUHTAR'IN VATAN'DAK? YAZISI


M?T’çi gazeteciler tart??mas? ve M?T’le ili?kilerim…

Bu dönemin birçok handikap? var belki ama bir gerçek yads?namaz...

Tart???lmaz denilen konular, “Dokunma ona, seni yakar” denilen ?ayialar, “tabu” yerine konan iddialar teker teker ortaya dökülüyor ve aç?k aç?k tart???l?yorlar...

Günlerdir sürdürülen “M?T’çi gazeteciler” konusuna bal?klama dalmak istemedim...

Bu olayda, ismi ç?kan gazeteciler aleyhine bir rant, gecikmi? bir hesapla?ma, “Gördünüz mü ba?ka ?eyler yapan?n ba??na neler geliyor” türü bir sopa sallama de?il amac?m...

Ama gelecek ku?aklara, bir görü?, bir içtihat birli?i sa?lamak gerekiyor Milli ?stihbarat Te?kilat? ile gazeteciler aras?ndaki ili?kiler bak?m?ndan...

Belki çok ba??na buyruk, belki fazla nev-i ?ahs?na münhas?r buldular beni ama mesle?in Ankara bürolar?nda geçirdi?im ilk dört y?l? boyunca kimsecikler bana “Arkada? bize istihbarat verir misin?..” ya da “Biz istihbarattan?z...” türü yakla??mda bulunmad?...

Evet...

Duyard?k istihbarattan arkada?lar gazetecilik içinde de vard?rlar...

Gazetelerde olan biteni “devletin istihbarat mercilerine” ula?t?r?rlar...

Sonradan ö?rendik ki istihbaratç? gazeteciler sadece “gazetede olup biteni” s?zd?rmazlar, baz?lar? belirli yönlerde haber yaparlar, baz? s?zd?rma haberleri kullan?rlar, kamuoyu yarat?rlar...

Hayatta iki konuda “gençlik y?llar?mdaki solculu?umu hat?rlar”, tahtaya vururum...

Birincisini geçenlerde gençli?inde benim gibi solcu olan bir meslekta??ma söyledim:

“Hayatta kokain ya da her ne kar?n a?r?s?ysa ayn? türden a??r uyar?c? ya da uyar?c?lar? hiç denememi?sek, emin ol gençli?imizde solcu oldu?umuz içindir...” dedim...

Önce anlamad? ne dedi?imi?..

“Kullanmazd?k büyük olas?l?kla... Ama geçmi?imizde ve damarlar?m?zda solculuk olmasayd? bir kez olsun denerdik en az?ndan!.. Oysa deneyemeyiz... Gençlik y?llar?n?n bir solcusu için kokain kullanmak ancak çok a??r bir ki?ilik k?r?lmas? sonucu olabilir... Hayatta eski bir solcu belki solcu olarak kalmayabilir... Ama ileriki y?llar?nda kokain türü ?eyler kullanmaz... Dejenerasyonun taa dibidir bir solcu için kokain... Koku?mu?lu?un, yozla?m??l???n, dejenerasyonun, çürümü? kapitalizmin en çürümü? halidir...

Bir solcu, art?k solcu olmayabilir, art?k çok zengin bir kapitalist de olabilir...

Ama kolay kolay o en dejenere dedi?i ?eyi kullanmaz...”

?kincisi ise biraz daha siyasi bir konudur...

E?er a??r i?kencelerden, ki?ili?ini k?racak ölçüde örselendi?i kodeslerden geçmemi?se bir zamanlar?n solcusu “Kolay kolay, istihbarat örgütleriyle bilgi al??veri?ine girmez...”

Girenler vard?r elbette...

Ama geçmi?teki bir solcu, hâlâ solcu kalmayabilir, ama kendisine “polis ya da istihbaratç? yaftas? kolay ast?rmaz...”

Geçmi?inizin an?s?na, bir zamanlar mücadele etti?iniz de?erlerin hatr?na, kolay kolay “Büronuzdan ya da gazetenizden” gammazlama bilgi s?zd?rmamaya gayret edersiniz...

Ayd?n Do?an’la rahmetli Çetin Emeç beni Atina’ya muhabir olarak gönderdiklerinde elbette Yunanl?lar bu gerçe?i bilmiyorlard?...

Uzun zaman beni, evimi, arabam?, büromu, telefonlar?m?, haberle?memi röntgen alt?na ald?lar...

Bir ?ey ç?kartamad?klar?nda ?a??rm??lard?...

Çünkü, benim Türkiye’den Yunanistan’a nas?l olup da hiçbir istihbarat örgütüyle temas?m olmadan gönderildi?imi anlayamam??lard?..

Atina’dayken, Büyükelçiliktekiler de,Yunanl?lar da, meslekta?lar da bana güvenirlerdi...

Bu güvenden dolay? Türk Büyükelçili?i’nde görevli “istihbaratç?lar?” bilirdim...

Onlar da tan?????m ve dostumdu...

Zaman zaman, onlar?n da bulundu?u ortamlarda yemekler yenir, gezilir, tozulurdu...

Benim için, onlar da bu dünyan?n ac?mas?z ko?ullar?nda i?lerini yapan görevlilerdi...

Ne onlar?n kimli?ini ba?kalar?na söylerdim, ne de onlara görevleriyle ilgili sorular sorard?m...

Uzak dururdum, hatta gazetecilik merak?m? bile öldürürdüm onlar?n görev alanlar?yla ilgili...

Çünkü, bu konularda biraz “fazla merak, sizi fark?nda olmadan i?in içine çekebilirdi...”

O günlerde Atina gibi bir yerde görev yapt???m halde, hiç kimse bana yana??p “Bize de biraz yard?mc? olsan?z” gibi bir?ey söylemedi...

Hiç kimse teklif etmiyordu...

Taa ki bir güne kadar...

?ki y?l kadar kald?ktan sonra, yurt d???nda çal??anlara tan?nan “dövizli askerlik” için Burdur’a geldim...

Döviz yat?rm??t?m ve k?sa dönem askerlik yap?p, tekrar Atina’ya dönecektim...

Bilenler bilir, askerdeyken, sivildeki “havan?z ve ?a?aan?z”dan eser yoktur...

Hele hele rütbesiz bir erseniz...

Kar??n?zdaki onba??, komutan?n?zd?r, yüzba??y? kolordu komutan? gibi görürsünüz...

Albay falan genelkurmay ba?kan? gibidir gözünüzde...

??te o günlerin birinde, Tu? ya da Tümgeneral olan komutan?n beni ça??rd???n? söylediler...

K??laya girerken, odas?na gitmi?tim ama o gün sivil bir gazeteciydim ve kendimi bir b.k zannediyordum...

Oysa üzerinden bir aydan fazla zaman geçmi?ti ve köprülerin alt?ndan çok sular akm??t?...

?imdi komutanl??a giderken, ellerim avuçlar?m?n içi terliyordu...

Komutan?n yan?na ç?kt?m, selam çakt?m...

Beni gayet iyi kar??lad?...

Yan?nda yine bir subay duruyordu...

Bana Atina günlerimi sordu, neler yapt???m üzerine sohbet etti o subay...

Sonra “sadet”e gelindi...

Atina’da gazetecilik yap?yordum...

Haber geçiyor, istihbarat topluyordum...

Milliyet’e TRT’ye, BBC’ye, Deutsche Welle’ye...

“Toplad???m haberlerden biraz da istihbarata yard?mc? olabilir miydim?..”

??te soru 2.5 y?l?n sonunda nihayet gelmi?ti...

Orada bana bu teklifte bulunan subaya ?öyle söyledim:

“Ben bir gazeteciyim... Yapt???m haberler, gazetede yer al?yor, televizyonda her gece Yunanistan’la ilgili haberler veriyorum... Bu haberleri teleksten gönderiyorum, telefonla söylüyorum, linkle geçiyorum... Hepsini kontrol etme imkan?n?z var... Zaten kontrole bile gerek yok, yay?nlan?yorlar... Benim bu aç?k gazetecilik faaliyetimden nas?l istiyorsan?z yararlan?n... Ama benim ba?ka bir i?i yapacak vaktim yok... Bu benim için gazetecilikten ba?ka bir i?, beni mazur görün, ba?ka bir i? yapmak istemiyorum...”

Kötü ayr?lmad?m!..

Atina’ya döndükten sonra istihbaratç? arkada?larla da dostlu?a devam ettim...

Biliyordum ki, bu cang?l? and?ran dünyada herkesin bir mesle?i vard?...

Benim karar?m benimle ilgili ve ?ahs?m? ilgilendiriyordu...

Ben bir gazeteciydim...

Gazetecilikten ba?ka hiçbir ?ey yapmamal?yd?m...

?stihbaratç? olup, gazetelerin içine girebilirlerdi...

?stihbarat toplayabilirlerdi...

Ama gazeteci olup, istihbarata çal??mak benim kabul edece?im bir?ey de?ildi...

Ben mesle?imi seçmi?tim...

Gazeteciydim...

Her mesle?e sayg?, kendi mesle?imden de onur duyuyordum...

?stihbaratç?lar da kendi mesleklerinden onur duyarlar elbet...

Doktorlar ya da hâkimler veya askerler veya sanatç?lar gibi...

Gazetecilik mesle?ini yapman?n kendi içinde kurallar? ve ahlaki normlar? vard?r...

Bu ahlaki normlar?n içinde “istihbaratç?l?k” yoktur...

San?yorum “istihbaratç?l?k mesle?inde de ?irketin gizli bilgilerini gazetelerde de?ife etmek ahlaks?zl?kt?r...”

Herkesinkine sayg? duyuyorum...

Sadece “gazeteci” olarak 30 y?l? geçirmi? olmaktan, mütevaz? bir gurur duyuyorum...

REHA MUHTAR - VATAN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri