Yazd─▒r

Aktif .

Tekel ??çilerinin Ankara K?z?lay'da kurduklar? eylem çad?r? baz? medya organlar? taraf?ndan sürekli gündemde tutuluyor. Ancak Ankara'da hak aramak için çad?r kuran ba?ka bir meslek grubu daha var. Uzman Çavu?lar... Ancak onlara kimse ilgi göstermiyor. Umur Talu Habertürk'teki yaz?s?nda bu yaman çeli?kiye dikkat çekmi?....

UMUR TALU'NUN YAZISI...


ASKER M?LLET HA?

S?k yaz?yor, onlar? hat?rlatmak istiyorum.

Tabii ki insani sorun oldu?u için. Ama biraz da, devletinizi, medyan?z?, kendinizi iyi tan?y?n diye.

Dü?ünün; "devlet", hükümetler, Genelkurmay veya kimi birim, onca y?l kaç "suç ve suçlu"yu dahi, "devlet görevlisi, devlete hizmet, devlet için çarp??t?" diye korudu, kollad?, gizledi.

Hâlâ öyle de?il mi?

Derin ikiyüzlülük ?u:

?imdi (yine) anaca??m insanlar da "devlete" hizmet etti, ölüme gitti, çok arkada? kaybetti.

Ama "devlet"; hükümet ile Genelkurmay onlar? çöpe at?yor.

?ehit dü?tü?ü gün bayra?a sar?l? tabutu hariç; görevde zaten a?a??lad???n?, insan yerine koymadan, buru?turup çöpe at?yor.

Ba?bakan istedi?i kadar "gözya??na mahkûm" olsun; Genelkurmay Ba?kan? istedi?i kadar "Askerin morali" desin; bu insanlar?n ne canl?s?, ne intihara, cinnete sürüklenmi?leri insan say?l?yor. Resmen; "te?menden a?a??s?" ya; nerdeyse "TSK mensubu" bile say?lm?yor!

Günlerdir Ankara ayaz?nda "uzman çavu?" çad?r? da var.

Belki direni? de?il; hayk?r??! Cumartesi, "her ?eyi gören, her haberi, her yorumu veren hür medya"y? davet ettiler.

"Asker millet"in, ezilen asker gördü mü yap??t??? sansüre bak?n! An?tkabir'e ç?kt?klar?nda bile! Dernek Genel Sekreteri Merdo?lu anlat?yor: "Haberi herkes çekti, hiç kimse görmedi Umur Bey. Bir yerde bir ?ey oluyor.

Birileri dan???kl? dövü?üyor, biz ara daya?? yiyoruz. Yapmac?ks?z a?layan evlatlar vard? orada. Gencecik k?zlar?m?z vard?.

'Ba?bakan, komutanlar; babalar?m?z size ne yapt?' diye hayk?rd?lar. Kameramanlar, polisler, geçenler a?lad?.

Medyada toplant?da 'Haberlere ne koyal?m?' diye dü?ünürken, bizim kasetleri izleyince ne hissettiler de, 'c?k' dediler? Halimizden çok onlar?n insanl?ktan ç?kmas?na a?l?yorum." Asker seviyorsan?z, i?te asker! Askerin morali diyorsan?z, i?te moral! Demokratsan?z, i?te insan haklar? meselesi! Cumhuriyetçiyseniz, adaletsizli?in âlâs?!

Muhalifseniz, aha muhalefet konusu! ?nsanl?k diyorsan?z, tam manas?! Ama ç?t yok! Çocuklara k?yamazs?n?z ya; çocuk da anlats?n. Hayatta unutmayaca?? "askerlik hat?ras?":

"Merhaba Umur Abi; uzman çavu? o?luyum.

Sana yazmak için çok dü?ündüm.

Belki okumaz dedim. Ama yaz?lar ?evk verdi. Yazar?n en büyük görevi bu bence.

Ülkenin bilinmeyen sorunlar?n? dile getirmek.

Nas?l unutabilirim. Dört arkada?t?k.

Onlar?n da babas? askerdi. Biri binba??, di?er ikisi astsubay.

Niyetimiz An?ttepe askeri sosyal tesislerde bir ?ey yemek, sonra internet kafesinde tak?lmakt?.

?çeri al?nmayaca??m? biliyordum. Gel de arkada?lara söyle. Utand?m. Diyemedim.

En arkaya geçtim. ?çeri al?nmad???mda tart??may? sezdirmeyecektim.

Üçü kimlik gösterip girdi. K?pk?rm?z?yd?m.

A??rdan al?yordum. Onlar uzakla?t???nda asker abiye, 'Babam uzman çavu?.

Bir kolayl?k gösteremez misin?' dedim. Sa? olsun yard?mc? olmak istedi.

Nöbetçi yetkili ça??rd?. 'Abi, babam uzman çavu?. Beni de alsan?z.

Arkada?lara rezil olaca??m' deyince hiddetlendi, 'Giremezsin' dedi.

Tamam dedim. Onlar?n suçu de?ildi ki.

Arkada?lar geldi, niye girmedi?imi sordular.

Söyleyemedim. ??im ç?kt? dedim.

Yalan söyledim. Söyleten utans?n!

Ç?k?nca baya?? a?lad?m. Nas?l a?lanmas?n

Umur Abi, nas?l? Babam Do?u'da y?llarca bir kez of demeden çat??t?.

Kimin için? Y?ld?zlara göre de?er biçilenler için mi? Birileri terfi als?n diye mi? Kimin için Umur Abi, sen söyle kimin için!"

"Asker millet" herhal söyler çocuk!

GAZETE  HABERTÜRK

Untranslated Strings Designer

Hi├žbiri