forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 TAHA KIVANÇ: Genç ya?ta s?la hasreti çeke çeke vatan?ndan uzakta vefat etmi?ti Ahmet Kaya; gurbete ç?kmas?n?n sebebi Hürriyet'in 'Ay?p ettin gözüm' ve 'Vay ?erefsiz' man?etleriydi. ?lkinde kullan?lan foto?raf?n fotomontaj oldu?u mahkeme karar?yla belirlendi. ?kincisinde ise, bir konserde sarf etti?i "Birkaç ?erefsiz yüzünden bana ya?at?lanlar? içime sindiremiyorum" sözünü "Ahmet Kaya bütün millete '?erefsiz' dedi" biçimine sokmu?lard?...


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Bu tan?k olmad?, ba?ka tan?k lütfen...

Masam?n üzerinde kapanmam?? dosya kals?n istemem; ne yapar eder, her dosyay? sonuca ba?layarak kapat?r?m.

Bir süredir aç?k duran bir dosya var masam?n üzerinde; kapa??nda "Özkök, Bayramo?lu, Kalkan, Sevilay" kodlar? yaz?l?... Bugün o dosyay? kapatmaya karar verdim.

Ali Bayramo?lu Hrant Dink'in ölüm y?ldönümünde (19 Ocak) içinde kopan f?rt?nan?n etkisiyle duygulu bir yaz? yazd?; "Orada m?s?n Ertu?rul, kendini görüyor musun?" yaz?s? bir dostun kayb?na yanan bir yazar yüre?inin hayk?r???yd? asl?nda.

Okuyun ?u sat?rlar?: "?pekçi'yi öldüren Ergenekon ile Hrant'? öldüren Ergenekon ayn? pis havuza i?aret ediyorlar... / Evet, bir yüzde bunlar var... / Yol al?nmad?, buzda??n?n üstü k?r?ld?, hepsi o... / Türkiye'nin karanl?k yüzü budur... / Ve o yüzü temsil edenler, o yüzden beslenenler ülkenin ya?ad??? de?i?im ve Ergenekon temizli?i kar??s?nda titreyenlerdir.

"Ama di?er tarafta bir kavga sürüyor. / Aram?zda olsayd? Hrant'?n da co?kuyla kar??layaca?? bu temizlik, onun da önemli bir pay ta??d??? bu de?i?im, Türkiye'nin yar?n?d?r, yar?nki ayd?nl?k yüzüdür. / Ergenekon zihniyetini temsil eden bu net resimde kendilerini görüyorlar m? acaba?"

Ertesi gün, Bayramo?lu'nun 'Ertu?rul' diye seslendi?i yazardan 'Duyduk duymad?k demeyin, kâtil benim' ba?l?kl? savunma geldi: "Bana, 'Özkö?k' dediler. 'Darbeci' dediler. '?? takipçisi' dediler. 'Ergenekoncu' dediler. / ?u dediler, bu dediler, hiç cevap vermedim. / Bir 'Cinayete azmettirici' dememi?lerdi, sonunda onu da dediler."

Savunmas? da ?u: (Hrant Dink'in "Sabiha Gökçen Ermeni'ydi" iddias?yla ilgili) "Bu haberi, Ersin Kalkan adl? arkada??m?z yapt?. / Ersin Kalkan kimdir? / Ö?renmek istiyorsan?z gidip 'Agos' gazetesinde çal??anlara sorun."

Nicedir, Agos'ta çal??an birini görüp onun bu ricas?n? yerine getirmeye can at?yordum. Bütün arzum, iste?im, Agos'tan biriyle kar??la??p hikâyenin asl?n? dinlemekti. Niyetim hâlismi?, daha güzel bir ?ey oldu: Yazar?n ricas?n? yerine getirme görevini Agos bizzat üstlendi. Gazetenin son say?s?nda (s. 722, 29 Ocak 2010) Hürriyet'ten Ersin Kalkan'la yap?lm?? ayd?nlat?c? bir röportaj yer al?yor.

Bak?n ne demi? Ersin Kalkan: "Hürriyet'in onu (Hrant Dink'i) ölüme götüren süreçte sorumlulu?u oldu?unu biliyorum."

Eskiden yay?n yönetmeni de olan yazar?n "Gidin, ona sorun" diye kendisine kalkan seçti?i Hürriyet muhabiri, kar?? taraf?n tan??? olarak konu?mu? Agos'a... O günlerde yazd??? yaz?larla haberin özüne sahip ç?km?? Ertu?rul Özkök, ?rkç?l???n yanl?? oldu?unu belirtmi?; ancak yay?n yönetmeni olarak gazetesindeki ba?ka yazarlar?n Hrant'?n ölümüne yol açan sürece katk?da bulunmalar?na ses ç?kartmam??...

Özellikle Emin Çöla?an'?n... Oysa, Çöla?an, Hürriyet'ten kovulduktan sonra patronu ve yay?n yönetmeninin yaz?lar?na s?kça müdahale etmelerinden yak?nm??t?; öyle anla??l?yor ki, Hrant Dink'i çarm?ha geren yaz?lar?na dokunmam?? Ertu?rul Özkök...

'Duyduk duymad?k demeyin, kâtil benim' ba?l?kl? yaz?da kendisine tan?k gösterdi?i Hürriyet mensubunun söyledikleri Ertu?rul Özkök'ü sorumluluktan kurtarmad?. Maalesef, kurtaramad?. Ba?ka tan?k göstermesine bir mâni yok ama...

"Hrant Dink'in öldürülmesinden ben sorumlu de?ilim" keskinli?iyle kendisini savunmas? üzerine, "Belki Hrant Dink'te o kadar sorumlulu?un yok, ama Ahmet Kaya'n?n kan? senin elinde" itham?na maruz kald? ayn? yazar. ?tham, Sabah'tan Sevilay Yükselir'e ait. Okuyal?m:

"Evet... Belki onun katledili?i öncesi att??? man?etler ile ilgili ortaya koydu?u argümanlar onu Hrant'?n katili olmaktan kurtar?yor ama... / Ahmet Kaya'n?n katili olmaktan kurtaram?yor... / Kurtaramayacak da... / Emin olmal? ki, belki bu dünyada de?il ama öbür dünyaya ayak basar basmaz iki el yakas?na yap??acak... Ve hayk?racak; 'Eyy Ertu?rul Özkök... Hiç mi vicdan?n s?zlamad? hakk?mda onca yaz?y? yazarken? Bana ?erefsiz, alçak ve vatan haini derken... Hadi... Söyle... De?er miydi üç kuru?luk tiraj u?runa benim gibi ülkesini seven bir sanatç? için att???n o insafs?z man?etler? Söyle.. De?er miydi?' diye..."

Genç ya?ta s?la hasreti çeke çeke vatan?ndan uzakta vefat etmi?ti Ahmet Kaya; gurbete ç?kmas?n?n sebebi Hürriyet'in 'Ay?p ettin gözüm' ve 'Vay ?erefsiz' man?etleriydi. ?lkinde kullan?lan foto?raf?n fotomontaj oldu?u mahkeme karar?yla belirlendi. ?kincisinde ise, bir konserde sarf etti?i "Birkaç ?erefsiz yüzünden bana ya?at?lanlar? içime sindiremiyorum" sözünü "Ahmet Kaya bütün millete '?erefsiz' dedi" biçimine sokmu?lard?...

Belki bu itham için de 'tan?klar?' vard?r Ertu?rul Özkök'ün...

http://yenisafak.com.tr/DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri