forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

L?STELENMEKTEN YORULDUM, ONLAR YORULMADI!

Aktif .

  UMUR TALU /

Bence de “Senaryo” gibi ba?lay?p prodüksiyona sar?lm??, yönetmen ve ba?roller emekli oldukça sap? kalm?? filmin “toplama kamp?”nda ç?kt? ad?m.


Kimi and?çta, 28 ?ubat ve “ordu dü?man?” listelerinde mevcut idim zaten.

Sadece “askeri” san?p beni pek tan?m?yorsan?z yan?lmay?n:

Sivil ba?bakan “Lady” ile “Uçuran” e?inin kovdurmak istedi?i gazetecilerde en ön s?radayd?m; Demirel’in kay?nbiraderi de tehdit etti; Ecevit koalisyonu ile patron ili?kilerine diken bat?rd???m için de “kovuldum”.

“ABD dü?manlar?” listesinde idim; san?r?m ?srail’in de. Ba?ka tehdit listeleri de.

?imdi Genelkurmay benden pek ho?lanmaz; iktidar ile Oferleri, lüferleri,
gemicisi, tersanecisi de. “Alttaki asker” son 5 y?ld?r haklar?n? dile getirdi?im için sever; “ba?örtülü k?z” da, i?çi de hak savundu?um için hak teslim eder. Devlet, iktidar, komutan, patronlar bir yana... insanlar bana yeter!

Taraf’?n “Balyozlu gazeteci listesi”ne bakm??san?z...
“??birli?i” listesinde çok ismin buna raz? olmayaca??n? dü?ünürüm.
Kimi de, “balyoz kafas?yla” neden hemen “i?birli?i heyeti”ne yaz?ld???n? dü?ünsün.
“Acil tutuklama listesi”nde, gazetecili?ini de?erli buldu?um veya so?uk bakt???m arkada?lar var. Be?enmedi?imi tutuklamak hiç akl?ma gelmediydi! Listeden biri (belki en soldaki), Dink, bu haberi bile göremedi; çoktan öldürüldü! Böyle isimler ?öyle kategorize ediliyor: ?slamc?, liberal, ikinci cumhuriyetçi.
Benim için her kimlik, her fikir; ifadede özgür olsa da... Hiçbiri de?ilim!
Niye oraday?m? Belki ?öyle bir paydayla: Fazla demokrasi heveslisi! A??r?
gazetecilik heveskâr?!
Lakin bir de “detay” var.

Plan “2003 Mart” tarihli ise, ki sonra ekleme de olabilir, bugün gibi bakmamal?.
Hükümet daha taze; AB çok gündemde; ABD’nin talebi (hükümet ve Genelkurmay’?n da) “??gale yanda?l?k” tezkeresi geçmemi?.
Bugünün çok gazetecisi iki listeden birine girecek kadar çizgi çizmemi?!
“Listede olmayan” da fikir veriyor.

“Listeli ben”in o vakit “mesleki, askeri” durumu ?u:

1. “12 Eylül öncesi, darbe, sol, sendika, ö?renci, sokak” gibi bir tarihte
büyümü?üm.
2. Milliyet ekonomi yönetmeni iken, 1985’te “F 16 offset meselesi” gibi;
Lockheed, pa?a, ?aibe kokulu i?leri “haber” diye dert edinmi?im.
3. 92’de genel yay?n yönetmeni olunca, hemen, (demek hep ayn?), askeri
müdahale hevesine man?etten tav?r alm???z.
Hem de Fikret Bila imzas?yla, Say??tay’?n yurtd??? askeri usulsüzlük dosyas?n? günlerce haber yapm???z. (Hükümete vuran onca ödüllü man?eti saym?yorum.)
4. 28 ?ubat’ta Çevik Bir’in susturulacak gazeteciler listesinde tavan yapm???m!
5. 2001’de Cumhurba?kan? Sezer’in, o s?ra “laik hükümet” ile hukuk kavgas?nda arad???, vetolar? payla?t??? (neredeyse tek) gazeteci olmu?um ve...
6. 2001’de hükümete, patron ç?karlar?na kar?? yazd???m için kovulmu?um.
7. Medyada hemen i? bulamam??, üniversiteye s???nm??; birkaç ay sonra “uzaktan” Star’da yaz? f?rsat?yla zincirlerimden bo?alm???m!
8. Genelkurmay Ba?kan? K?vr?ko?lu (ve Çetin Do?an gibi yak?nlar?nca) a??r?
arzulanan “?srail’e tank ihalesi”nin içyüzünü; yüzsüz, vicdans?z yüzünüseren çok yaz? yazm???m.
9. ABD’nin az???n?, neocon istilac?l???, yerli asker, sivil i?birlikçileri ve ?srail sa??na yanda?l?klar? çok yazm???m.
10. K?vr?ko?lu beni “Yahudi dü?man?” ilan etmi?; (Y?llar sonra Erdo?an da Ofer ve may?n ele?tirileri üstüne benzerini söyleyecekti.)
11. 2003’te, bugünkü Habertürk patronaj?n?n Sabah’?nda, yine tank, ABD, ?srail, demokrasi, and?ç yaz?lar? sürmü?. “Vicdandan kopuk ihaleler için kulland??? uçakla ?srail’e uçan Komutan F?rt?na” yazm???m.
12. ABD Büyükelçisi Edelman “anti semit” ilan etmi?; f?rt?nasal tehdit gazeteme elden ula?m??!
Manzara bu: Henüz ordu içine, içyüzüne, askerlerin ço?unlu?unun k?rg?nl???na dair yaz?lar?m yok bile! Lakin “Pa?am?n hassasiyet konular?”na bir bak?n hele!
Kaderin bir cilvesi de ?u: 2003’ten 30 y?l kadar önce, henüz toprak, beton y???n?
“Fenerbahçe Stad?”nda Didi’nin takdir etti?i bir “seçme” oynam??, sonraokulu seçmi?tim. Y?llar sonra, kanl? bir darbede o stada t?k?lacaklarayaz?vermi?ler. Helal olsun balyoza, helal olsun! Me?er bir gün ölmeye ölmeye gelmi?iz, orada sa? aç??a!

http://www.haberturk.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri