forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ibrahim_karagul?BRAH?M KARAGÜL /

200 bin ki?inin toplama kamplar?na al?nmas?, onlarca gazetecinin tutuklanmas?, onlarcas?yla i?birli?i yap?lmas?, Cuma namaz?nda camilerin bombalanmas?, uçaklar?n dü?ürülmesi, yurtseverler ve hainler listesine göre sokaklar?n bölünmesi...


...ülkenin k??laya döndürülmesi, cunta yönetimi kurulmas?, Türkiye'nin dünyaya kapat?lmas? gibi deh?et verici planlar içeren Balyoz Darbe Plan?'n?n terör üzerinden gerçekle?tirilecek olmas? üzerinde özellikle durulmal?.

Hat?rlars?n?z, Hudson toplant?lar? ad?yla kamuoyuna s?zan darbe senaryolar?nda da Taksim'de elli ki?inin öldürülece?i bombalama, yarg? mensuplar?na suikastler içeren bir senaryo vard?. O plan için de, beyin f?rt?nas? denmi?ti. ?imdi Balyoz Darbe plan? için de, bir tür e?itim çal??mas? oldu?u iddia ediliyor.

Nedense bütün iktidar hesaplar? terör sald?r?lar? üzerinden planlan?yor. Sadece darbeler mi, ülkeler terör üzerinden i?gal ediliyor, iç sava?lar terör üzerinden ç?kar?l?yor. Terörün küreselle?tirilmesi, ABD'den Türkiye'ye kadar, devlet iktidar? ve küresel iktidar hesaplar? yapan derin çevrelerin en ba?ar?l? oldu?u alan. Bütün kaos planlar? terörden geçiyor. Devletlerin, me?ru güçlerin küresel düzeyde mücadele ettikleri varsay?lan terör örgütleri, ne gariptir ki, bu güçlerin önünü aç?yor, elini kolayla?t?r?yor, onlar?n planlar?na göre alan çal??malar? yap?yor, hedefleri vuruyor, istikrars?zl?k yarat?yor.

Y?llard?r anlatmaya çal??t???m?z temel mesele budur. Küresel ve yerel terör, büyük oranda, devlet iktidar?ndan besleniyor. Uluslar aras? organizasyonlardan ve sermayeden besleniyor. Büyük oyunlar?n alt unsurlar? onlar. Terör bir ihaledir, bu ihale devletler, istihbarat örgütleri, sermaye çevreleri, devlet içindeki iktidar gruplar? taraf?ndan aç?l?yor. Dev bir sektördür ve yüz milyarlarca dolarlar?n döndü?ü kay?t d??? kaynaklarla finanse ediliyor.

Balyoz Darbe Plan?'n?n uygulama bölümünde El Kaide ve PKK'n?n büyük?ehirlerde özellikle ?stanbul'da e? zamanl? büyük sald?r?lar? öngörülmü?. Dü?meye bu sald?r?lar sonras? bas?lacak, kaos üzerine ola?anüstü hal ve sonras?nda s?k?yönetim ilan edilecekmi?. Gerçekten de bu cümle 2003 y?l?n?n Kas?m ay?ndaki HSBC, ?ngiliz konsoloslu?u ve Sinagog sald?r?lar?n? hat?rlatm?yor mu? ?ki a?amal? bir El Kaide operasyonu olarak kayda geçen bu sald?r?larla, darbe plan? aras?nda bir ba?lant? olabilir mi? Böyle bir ba?lant? kurulabilirse, darbe planlar? yapanlarla PKK sald?r?lar?, El Kaide aras?ndaki ili?ki nas?l tan?mlanabilir? Bir terör ihalesiyle mi kar?? kar??ya m? kald?k? Ba?lant? kurulamaz ise, böylesine kapsaml? ve rafine bir deh?et plan? uygulamak isteyenlerin, bütün çabalar?n? PKK ve EL Kaide sald?r?lar?na endekslemelerini nas?l anlayaca??z?

Bu, basit bir soru de?il. So?uk Sava?'tan sonra, dünyan?n her bölgesinde tan?k oldu?umuz i?galler, iç sava?lar, siyasi suikastler, darbe planlar?, milyonlarca ki?ilik terör zanl?s? listeleri, on milyonlarca insan?n fi?lenmesi-dinlenmesi, say?s?z insan?n i?kenceden geçirilmesi, esir ticareti gibi geli?melerin hepsinin aç?klamas? bu ba?lant?da. Bugünlerde Yemen, böyle bir senaryonun kurban? olarak öne ç?k?yor. Baz? ülke istihbarat örgütlerinin e?itti?i, besledi?i terör gruplar? üzerinden i?gal senaryosu uygulan?yor.

Türkiye, 1996-97'den beri, Türk-?srail ekseni kuruldu?undan beri bu denklemin içinde. Denklem, sadece küresel düzeyde terörle mücadeleyle s?n?rl? de?il. Türkiye'nin iç siyasi yap?s?n? da “terörle mücadele ça??”n?n gereklerine göre dizayn edilmesini içeriyor. 2003 y?l?ndan bu yana, bütün darbe planlar?n?n temelinde bu gerçek var. ?çerideki darbe senaryolar?yla, küresel terörle mücadele doktrininin mimarlar?n?n talepleri aras?ndaki ba?lant? ?a??rt?c? gelmiyor mu? Son zamanlarda, “Türkiye yoldan ç?k?yor” z?rvalar?n? dillendirenlerle bu çevrelerin ba?lant?lar? neden sorgulanmaz?

Büyük bir aldatmaca var ortada. Merkezi güçlerin üretti?i, besledi?i terör üzerinden dünya genelinde ve elbette Türkiye'de, örtülü operasyonlar yap?l?yor, güç ve iktidar belli merkezlerin tekeline verilmek isteniyor. 11 Eylül sonras? AB'nin tuttu?u terör istatistiklerinden neden vazgeçildi? Çünkü istatistik, her y?l terörün azald???n? gösteriyordu bu da küresel söylemle örtü?müyordu.

FBI'in raporlar?na bakal?m. ABD'de, 1980-2005 tarihleri aras?nda meydana gelen terör sald?r?lar?n?n yüzde 94'ünün Müslümanlarla hiçbir ilgisi yok. Sald?r?lar?n yüzde 42'sini Latin kökenliler yapm??. Yüzde 24'ünü sol gruplar, yüzde 5'ini komünist gruplar, yüzde 7'sini Yahudi gruplar yapm??. Bu tarihlerde meydana gelen sald?r?lar?n sadece yüzde 6's? Müslümanlarla ba?lant?l?. Yüzde 16 ise, “di?erleri” olarak geçiyor.

Hal böyleyken, hem ABD'de, hem dünyada neden ?slamc? terör paranoyas? beslenir ve devletler bu tehdide göre pozisyon al?r? Hal böyle iken, Türkiye'den bütün darbeler, neden ?slamc? tehdit'e göre planlan?r? ?çeride bu çevrelere, söz konusu planlar? haz?rlatanlar, apaç?k ortada de?il mi? Bütün darbe planlar?nda bu çevrelerin elinin oldu?unu görmüyor muyuz? Neden bu darbecilerle d??ar?daki malum çevreler aras?ndaki ba?lant? sorgulanmaz?

?imdi; teröre kimin ihtiyac? varm??, kimler taraf?ndan besleniyormu?, kimler terör ihaleleri aç?yormu?, kimler bu tehlike üzerinden deh?et planlar? yap?yormu? bir kez daha dü?ünelim. Dü?ünelim de; 21. yüzy?l?n en büyük yalan?n?n kitlelerin zihinlerini nas?l rehin ald???n?, bütün kirli i?lerin bu zihin bulan?kl??? sayesinde yap?labildi?ini art?k görelim.

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri