forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_barlasMEHMET BARLAS: Madem siyasete ve memlekete dönük böylesine ak?lc? tavsiyeler verebiliyorsunuz, bu tavsiyeleri Hürriyet'i militarizmin ve anti-demokrat her söylem ile eylemin sözcüsü haline getiren eski yay?n yönetmeninize de verseydiniz ya.

MEHMET BARLAS'IN SABAH'TAK? YAZISI

BÜLENT ARINÇ'IN AKLI DURACAKKEN YEDEK AKIL YET??T?...


Bazen insan öylesine birikimle dolar ve ta?ar ki akl?n? kendinden ba?kalar?n?n hizmetine de sunar. Hürriyet'te Mehmet Y?lmaz'a da öyle olmu?. Dünkü yaz?s?nda önce Bülent Ar?nç'a susmas? gerekti?ini söylüyordu.

Buna göre Ar?nç'?n, kendisini hedef ald??? iddia edilen suikast planlar? konusunda bir hukukçu olarak susmas? daha do?ru olurmu?.
?öyle bitmi? yaz?s?n?:
-Belli ki Ar?nç, bu olaydan fazlas?yla etkilenmi?. Bir kenarda sessizce soru?turma sonucunu beklese, soru?turma üzerine siyaset gölgesi dü?ürmese memleket için daha iyi olacak.
Mehmet Y?lmaz belli ki bugünlük bu noktada durdurmu? tavsiyesini.
Bülent Ar?nç kendisini dinlemez ve konu?may? sürdürürse, belki "Öldürülseniz bile bir kenarda sessizce durman?z memleket için daha iyi olacak" da diyebilir.
Ben de diyorum ki...
Madem siyasete ve memlekete dönük böylesine ak?lc? tavsiyeler verebiliyorsunuz, bu tavsiyeleri Hürriyet'i militarizmin ve anti-demokrat her söylem ile eylemin sözcüsü haline getiren eski yay?n yönetmeninize de verseydiniz ya.

Dinç Bilgin'i imrendirdi

Ar?nç'a "sus art?k" dedikten sonra yaz?s?nda beni de 12 Eylül'de askerci olmakla suçlad???na göre, akl?n? bu konuda da zorlamas? gerekmez miydi?
Ben "12 Eylül"de Milliyet'in Ba?yazar?yd?m.
Gazetenin sahibinin de bir tek Milliyet'i vard?.
O dönemi öyle bir bilançoyla geride b?rakt?k.
Benim ve Milliyet'in sahibi Ayd?n Do?an'?n "12 Eylül Rejimi" ile ölçülü diyalogumuz, bizim mesle?imize ve kurumumuza maddi katk? sa?lamay? amaçlamam??t? çünkü.
Oysa aradan geçen y?llar sonunda bir de "28 ?ubat" oldu.
Milliyet'in sahibi 2000'li y?llara ise, 4-5 gazete, 2-3 televizyon kanal?, bir banka, bir sigorta ?irketi, bir petrol ?irketi, Hilton Oteli ve ?stanbul ile Bodrum'da say?s?z ta??nmaz sahibi olarak girdi.
Öylesine bir ba?ar? öyküsüydü ki bu, sadece Sabah'?n sahibi olan Dinç Bilgin de bu ba?ar? öyküsüne imrendi ve sonunda hapse bile girdi.

Saati duran yönetmen

Gerek 28 ?ubat cuntas? ile gerekse o dönemin atanm?? hükümeti ile yüz göz ili?kiler kurmay?, talimatla ortak man?etler atmay?, kural d??? edinimler kazanmay?, kartel kurmay? mesle?in do?al yans?mas? diye dü?ünmü?lerdi.
O dönem de geride kald?.
Hatta belki unutulacakt? ya?ananlar.
Ama Mehmet Y?lmaz'?n eski yöneticisinin saati sanki durmu?tu.
TBMM'nin yap?s?n? 28 ?ubat'ta oldu?u gibi seçimsiz de?i?tirebileceklerini zannedenlerin yay?n organ? haline getirdi gazetesini.
Belki ?imdiki ba?bakan? da 28 ?ubat'?n ba?bakan? gibi patronunun aya??na getirip, pijama ile kar??latt?rabilece?ini de zannetti.
Mehmet Y?lmaz Bülent Ar?nç'a verdi?i akl?n yar?s?n? Ertu?rul Özkök'e aktarsayd?, ?imdi bu tats?z durumlar gündemde olmazd?.

Ekose etekli levrek gibi

Sonuç ortada.
?imdi yeni bir Korkmaz Yi?it aran?yor Milliyet'i sat?n als?n diye.
Oysa o Milliyet, sahibini de çal??anlar?n? da 12 Eylül'de maddi manevi yara almadan demokrasi dönemine ta??m??t?.
Hürriyet ise 28 ?ubat'? 21'inci yüzy?la ta??may? denedi.
Demek istedi?im ?u.
Mehmet Y?lmaz, geçenlerde yine yazd???m gibi "Ba?ar?s?zl??? yüzünden görevinden ayr?lmak zorunda kalan arkada?lar?n?n kuyru?u rolünü benimseyip, içinde bulunduklar? grubu anlams?z polemiklere sürüklememeli"dir.
Çünkü bu polemiklerin dibi yoktur...
Bir önceki yaz?s?nda Dinç Bilgin'i kaynak al?p bana çatmay? denemi?ti.
Dün de ?hsan Sabri Ça?layangil'e at?fta bulunmu?.
Ça?layangil'i yak?ndan tan?m?? olacak kadar k?demi yok.
Rahmetli ya?asayd? Mehmet Y?lmaz'a "Ekose etekli levrekler gibi yaz? yaz?yorsun derdi" herhalde. Sonra da "Dersim"i kaymakam olarak nas?l ya?ad???n? anlat?rd? ona.

http://www.sabah.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri